БАЦИ призова МОСВ за подкрепа при признаване и въвеждане на отделен код R15 за „съвместна обработка“ към Приложенията на Базелската конвенция

Циментовата промишленост играе важна роля в кръговата икономика, главно чрез едновременното оползотворяване на енергия и рециклирането на материали като  алтернативни горива в процеса на генериране на енергия от отпадъци, известен като съвместна обработка. Имайки предвид казаното по-горе, БАЦИ, както и европейската циментова асоциация CEMBUREAU, предлагат въвеждането на нов код R15 … Прочети още

Манифест „Да поставим индустрията в основата на бъдещето на ЕС!“

БАЦИ насочи вниманието на министър-председателяна Република България г-н Бойко Борисов към обединения призив към държавните глави и правителството, от водещи европейски и национални асоциации, с акцент да поставим индустрията в основата на бъдещето на ЕС, който приложено прилагаме към настоящето писмо. На пролетното си заседание на 21-22.03.2019 г. Европейският съвет … Прочети още

БАЦИ призова Мин. на икономиката за подкрепа при дефинирането на проекти

БАЦИ призова Мин. на икономиката, в качеството му на национален представител на България в Стратегическия форум за важни проекти от общоевропейски интерес (the „Forum“, IPCEI), насочвайки вниманието му към дефинирането на проекти и стесняване на „веригите на стойността“ („value chains”), които могат да се квалифицират като общи европейски интереси, като … Прочети още

Искане до МОСВ за отлагане подаването на хармонизирана информация към ЦТ

БАЦИ отправи искане до МОСВ да се отложи датата за предоставяне на хармонизирана информация към центровете по токсикология, във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) №2017/542 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) №1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) и отлагане на датите, от които … Прочети още

Становище до Мин. на Икономиката относно Неравното прилагане на индиректните компенсации за ел. енергия

БАЦИ насочи с писмо вниманието на Министерството на икономиката към неравното прилагане на индиректните компенсации за електроенергия съгласно Директивата за ЕСТЕ на ЕС между различните индустриални потребители на електроенергия, като предложи подкрепа за одобряването на петиция до Европейския комисар по конкуренция, изпратена от ЦЕМБЮРО (CEMBUREAU) – Европейската Асоциация на Циментовата … Прочети още