Позиция на БАЦИ до МС и МОСВ относно обсъждана забрана за трансграничен превоз на РДФ от страни-членки на ЕС

Циментовата индустрия в България използва отпадъци като алтернативно гориво (АФ) от 2002 г. Съвместната обработка на алтернативни горива като цяло и на горива от отпадъци (RDF – РДФ) са добри … Прочети още

Коментари до БИС относно нов стандарт на ISO за въглеродна неутралност

В Международната организация по стандартизация (ISO) е подадено Предложение за нова работна тема относно разработване на нов стандарт за въглеродна неутралност. Накратко стандартът ще: определи изискванията, на които трябва да … Прочети още

Позиция относно Директивата за търговия с квоти за емисии

С писма до Министъра на икономиката, Министъра на околната среда и водите и Министъра на енергетиката, БАЦИ изрази позиция относно очакваната от Европейската комисия (ГД „Конкуренция“) консултация с правителството на … Прочети още

Становище до МФ по предложението за Таксономия

Във връзка с обстоятелството, че национално ниво водещо и компетентно ведомство е Министерство на финансите, относно предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за … Прочети още

Позиция относно опаковането на вещества и смеси (CLP)

Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) благодари на МОСВ за изразените дотук позиции и предоставена информация относно прилагане на Регламент (ЕС) №2017/542 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) №1272/2008 … Прочети още

Становище до МОСВ на запитване за въвеждане на критерии за RDF

Съвместната преработка на алтернативни горива като цяло и на горива, получени от отпадъци (RDF) са добри примери за кръговата икономика, тъй като могат да намалят емисиите на въглероден двуокис и … Прочети още

Позиция по прилагане на алтернативни/допълващи регулаторни механизми към ЕСТЕ

БАЦИ се обърна с писма до Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Министерството на Икономиката (МИ) в светлината на новото предложение за дългосрочния бюджет на ЕС и пакета … Прочети още

Становище до МОСВ относно количествата разпределени безплатни квоти за емисии

Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) вече изрази пред МОСВ своето становище относно правилата за коригиране на количествата безплатно разпределени квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО поради … Прочети още

БАЦИ приветства текущата процедура по оценяване и ревизия на стандарт EN 197-2

С писмо до Български институт за стандартизация, Технически Комитет-4: цимент, вар и гипс, БАЦИ приветства текущата процедура по оценяване и ревизия на стандарт EN 197-2 – проект на prБДС EN … Прочети още

1 2 3 4 5 6