Oпростяване и Ускоряване на Процеса на Издаване на Разрешителни

Ключов фактор за декарбонизирането на циментовата индустрия

Пътната карта за въглеродна неутралност до 2050 на CEMBUREAU посочва лостовете за декарбонизация през петте етапа от веригата на стойността на цимента и бетона (клинкер-цимент-бетон-строителство-карбонизация). Постигането на целите за намаляване на емисиите на парникови газове изисква разработването на различни технологии и изпълнението на иновативни проекти. Повечето проекти за декарбонизация в циментовия сектор водят до увеличаване на търсенето на електроенергия, а оттам и солидна и бърза разполагаемост на възобновяеми енергийни източници, някои от които ще се разработят на място в нашите заводи.

Предоставянето на разрешително е задължителна стъпка в ранните етапи на всеки от тези проекти за декарбонизация. Сроковете за издаване на разрешителни обаче варират значително в различните държави-членки и често забавят сроковете за изпълнение на проектите.

CEMBUREAU с удовлетворение констатира, че необходимостта от опростяване и ускоряване на процеса на издаване на разрешителни, намаляването на бюрокрацията и справянето с липсата на капацитет от човешки ресурси е разгледана от Европейската комисия както в предложения Закон за нулева нетна индустрия, така и във връзка с разработването на проекти за възобновяема енергия. Отчитайки специфичния и ограничен обхват на двете инициативи, ние настоятелно пледираме в полза на разширяването на принципите за улесняване на разрешителните за всеки проект, който допринася за програмата за декарбонизация.

Следващата таблица дава по-подробни обяснения по всяка от темите1. CEMBUREAU призовава политиците на ЕС и на национално ниво да вземат предвид тези изисквания в своите предстоящи инициативи.

ТЕМА ПОЗИЦИЯ И ПРЕПОРЪКА НА CEMBUREAU
ДЕЙСТВИЯ НА НИВО ЕС
Опростяване на процеса на издаване на разрешителни
 • Оценка на потенциала за опростяване на законодателството на ЕС относно издаването на разрешителни.
 • Процедурите за разрешителни в Закона за нулева нетна индустрия следва да се прилагат за цялата верига на стойността на стратегическата нулеви нетни технологии, а не само за производството на тези технологии. Например съхранението на CO2 , преносът на CO2 и изграждането на съоръжения за улавяне на въглерод в промишлени обекти, както и развитието на възобновяема енергия на промишлени обекти следва да бъдат обхванати от по-малките срокове.
Механизъм за сътрудничество
 • Всички съществуващи и бъдещи механизми за сътрудничество с държавите-членки следва да се укрепят – например създадената от Закона за нулева нетна индустрия платформа Net Zero може да е важен инструмент за разработване на най-добри практики и по-безпроблемни процедури за издаване на разрешителни.

ДЕЙСТВИЯ НА НАЦИОНАЛНО НИВО

Подаване на заявление за разрешително
 • Определяне на една точка за контакт в администрацията, която да координира различните компетентни служби („обслужване на едно гише“).
 • Въвеждане на единна процедура за заявка за няколко разрешителни (напр. производство на електроенергия; одобрение по закона за опазване на околната среда; разрешително за здравословни и безопасни условия на труд; разрешително за строеж)…
Ускоряване на процеса на издаване на разрешителни
 • Ограничаване на продължителността на различните стъпки в процедурата за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) например чрез намаляване на необходимостта от експертно мнение в зони, където няма неблагоприятни въздействия или подобни въздействия не са меродавни.
 • Съкращаване на срока за окончателно решение за одобрение, след като предприемачът представи ОВОС (максимум 1-2 месеца).
 • Възможност за адаптиране на технологичните спецификации – като се разреши заявителят да заяви набор от технологични параметри – между заявлението за разрешително и издаването му (за да се избегне необходимостта да се започва отначало, когато технологията се развива).
 • Увеличаване на броя на компетентните служители в съответните органи.
 • Разрешаване на положителна липса на отговор от администрацията, при която нереагирането в определен период от време от един орган към друг се счита за одобрение.
Опростяване на достъпа до съдебната система
 • По-бързо приключване на съдебни дела (напр. едноинстанционни процедури, когато е възможно).
 • Прилагане на крайни срокове в съдебните процедури за избягване на ненужни забавяния.
 • Ограничаване на целящите злоупотреба съдебни дела.
Регулаторни модели
 • Създаване на възможности разработчиците да тестват нови технологии и бизнес модели, които може да са само частично съвместими със съществуващата правна и регулаторна рамка, за да се позволи на регулаторите да се запознаят с дадени иновации така, че да могат да адаптират регулаторната среда спрямо подобни иновации.
Обществено приемане
 • Организиране на обществени консултации преди процеса включително на мястото на проекта.
 • Създаване на регулаторна рамка за разработчиците на проекти с цел доброволен принос в увеличаването на социалните ползи за гражданите (детски градини; здравни услуги) или инфраструктура (улици, обществена инфраструктура).
 • Скоростно продължаване на работата по общественото приемане на ключови технологии – напр. енергия от възобновяеми източници, технология за улавяне на въглерод.

 1. Повод за темите в таблицата е взет от работния документ на службите на Комисията на ЕС „Насоки за държавите-членки за добрите практики за ускоряване на процедурите за издаване на разрешителни за проекти за възобновяема енергия“, SWD (2022) 149 окончателен от 18 май 2022 г. и за Закона за нулевата нетна индустрия, предложен от Комисията на 16 март 2023 г., COM (2023)161 окончателен.