Циментът принадлежи на CPR

CPR предлага най-добрата рамка за декарбонизиране на цимента като строителен продукт. Измененията за включване на цимента в обхвата на Регламента за екопроектиране на устойчиви продукти не трябва да се подкрепят.

CEMBUREAU – европейската циментова асоциация – приветства предложението на Комисията за преработване на Регламента за строителни продукти (CPR – Construction Products Regulation). CPR има решаваща роля в подкрепата на доставката на нисковъглеродни строителни материали чрез навременен и гъвкав процес на стандартизация. Обръщането към устойчивостта на строителството е ключова цел на предложенията на Комисията за CPR, като CEMBUREAU напълно подкрепя тази цел.

Някои внесени в Европейския парламент изменения имат за цел да включат цимента в обхвата на Регламента за екопроектиране на устойчиви продукти (ESPR)1. Според CEMBUREAU подобни предложения са неоправдани и контрапродуктивни. CPR действително предлага най-добрата рамка за подпомагане на развитието на нисковъглеродни цименти, като същевременно признава спецификата на цимента като продукт, използван само в строителната индустрия. Освен това съгласно CPR циментът вече е приоритетен сектор – включително екологичните аспекти – чрез процес на хармонизация, планиран да започне в началото на 2023 г. Поставянето на цимента и в CPR, и в ESPR може да забави настоящия процес и дори да доведе до противоречащи си законодателства.

 1. Циментовата промишленост на ЕС полага значителни усилия за пускане на пазара на нисковъглеродни цименти
 • Европейската циментова индустрия изложи своите усилия за декарбонизация в своята Пътна карта за въглеродна неутралност до 2050 г. , публикувана през май 2020 г. Пътната карта привежда пътя за декарбонизация на циментовата промишленост в съответствие с целите на Зелената сделка на ЕС и обхваща цялата верига на стойността от производството на клинкер и цимент до използването на бетон в застроената среда. Разработването на нисковъглеродни цименти е неразделна част от тази пътна карта и разчита на широка гама от технологии.
 • Циментовите дружества в ЕС инвестират активно в иновационни проекти в цяла Европа (виж нашата интерактивна карта на CEMBUREAU на иновативните проекти, където са изброени над 70 проекта). Последната покана за предложения на Фонда за иновации на СТЕ на ЕС например отпусна около 518 милиона евро за финансиране на революционни технологични инвестиции в три проекта от циментовата промишленост.
 • Понастоящем циментовите дружества в ЕС разработват много нисковъглеродни цименти, които вече са достъпни за клиентите на пазара на ЕС. В бъдеще преработената схема на ЕС за търговия с емисии и предстоящият механизъм за корекция на въглерода на границите на ЕС (CBAM), които в момента се финализират от съзаконодателите, предоставят силна правна рамка за цените на CO2 и ясни стимули за намаляване на емисиите на CO2 от производството на цимент в целия континент.
 • CEMBUREAU отдавна призовава за добре функциониращ процес на стандартизация при пускането на пазара на нисковъглеродни цименти (виж например становището на CEMBUREAU относно хармонизираните стандарти за цимент за единния пазар). В частност за пускането на пазара на цименти с ниско съдържание на въглерод са необходими бързи и ефикасни процеси за одобрение на стандартите2.
 1. Циментът е B2B продукт, използван изключително в строителния сектор, поради което ESPR не е устойчива рамка за цимента
 • За разлика от други междинни продукти, които имат различни крайни потребители, циментът е бизнес-към-бизнес (B2B) продукт, произвеждан за изключителна употреба в строителството като ключова съставка за осигуряване на експлоатационните показатели на неговия основен краен продукт – бетонът3.
 • По тази причина Комисията правилно избра циментът да бъде обхванат изключително от CPR, а не от ESPR, както е обяснено в законодателното предложение за CPR (съображение 28). Подобен подход беше допълнително обоснован в Оценката на въздействието на CPR (страница 114) и Оценката на въздействието, част IV на ESPR (страница 539): „SPI може да обхваща междинни продукти (стомана, стъкло и пр.) независимо от разпоредбите на CPR. Единственото изключение е циментът, който няма друга употреба освен строителството“.
 • Действително, CPR е много по-пълен и покрива ключови изисквания за строителни продукти за разлика от ESPR (виж приложение I за параметри на продукта ):
  • основните изисквания за строителните работи като например структурна цялост на строителните работи, съществени характеристики, свързани с оценката на жизнения цикъл (напр. въздействие върху изменението на климата);
  • изисквания, осигуряващи правилното функциониране и експлоатационни показатели на продуктите;
  • присъщи изисквания за безопасност на продукта / присъщи изисквания за екологичност на продукта. Следователно CPR е много по-подходящ за цимента, защото обхваща всички аспекти на употребата му, която е изключително в строителния сектор.
 • Освен това циментът не може да се отдели от крайния си продукт – бетона. Например, в зависимост от приложението използването на цимент с ниско съдържание на CO2 и намалено съдържание на клинкер може да се балансира с увеличаване на количеството цимент, необходимо за тон бетон с необходимите експлоатационни показатели. В това отношение е изключително важно да се подкрепи съгласувана рамка от политики: материалите на основата на цимент, тяхното проектиране и употреба и техните съставни части трябва да се обхванат от CPR. Продуктовите стандарти за цимент и материали на базата на цимент се разработват в продължение на десетилетия, за да се използват в тандем със съответните стандарти за проектиране и строителство. Например, за конструкциите от бетон Еврокод 2 (проектиране), EN 13670 (строителство), EN 206 (бетон) и EN 197 (цимент) са неразривно свързани, за да гарантират конструктивната безопасност и проектния живот на сградата. От техническа гледна точка тези връзки са фундаментални, т.е. препратките към тези взаимосвързани стандарти не са включени просто за информационни цели. Подобна е и връзката между стандартите за проектиране и строителство на зидария. Затова е от особено значение това важно семейство стандарти да се регулира от един и същ регламент.
 • Освен това ако циментът бъде обхванат от ESPR, ще възникне значителна правна несигурност и объркване, което може да доведе до противоречащи си законодателства. Екологичните показатели на строителните продукти ще се обхванат от преработения CPR и вече са обхванати от съществуващите декларации за екологичност на продукта (EPD). Прилагането на правила за екопроектиране, които по същество имат едни и същи цели, би означавало дублиране на закони и би било объркващо за пазара. Освен това и двете законодателства ще имат различни процеси на приемане и срокове за прилагане, а наличието на цимент, които се регулира и от ESPR, и от CPR, може да доведе до противоречиви правила за един и същ продукт. Пускането на пазара на строителни продукти трябва да се стимулира от прозрачност, яснота и опростеност.
 • Освен това предлаганият ЕSPR цели справяне с начина на проектиране на продуктите, употребата на материалите и компонентите и начина на изграждане на веригите за доставка. Циментът, от друга страна, който се произвежда изключително за производството на бетон. Циментът не се “проектира”, а се произвежда съгласно хармонизираните стандарти (EN 197) с компоненти клинкер и циментови материали (вторични продукти от други индустрии). Има различни видове цимент, чиято употреба зависи от приложението им в строителството и регионалната наличност на тези вторични продукти. След като циментът реагира с вода, той никога не се връща към първоначалното си състояние, т.е. циментът не може да се произведе повторно, нито може да се рециклира за същата употреба. Следователно показателите за устойчивост на различните видове цимент трябва да са част от оценката на целия жизнен цикъл на строителните работи, когато циментът се използва в бетон.
 1. Планирана е ясна рамка за разработване на стандарт за CPR, като циментът е определен като приоритет
 • Ключова цел на преработването на CPR е да се ускори разработването на нисковъглеродни строителни материали. В това отношение CPR дава ясна методика за приоритизиране, като определя приоритетни продуктови групи.
 • В процеса на хармонизиране на CPR Комисията започна работа по съответствието на общностното право с настоящия и с преработения CPR. Бяха идентифицирани приоритетни сектори, като циментът е петата продуктова група след други четири групи4. Процесът на хармонизиране на CPR за цимента трябва да започне в началото на 2023 г.
 • Като част от този процес Комисията скоро ще излезе с ново искане за стандартизация на цимента, което ще отчита както основните изисквания за строителни работи, така и екологичните изисквания на преработения CPR. Затова поставянето на цимента в ESPR би рискувало само да забави този вече започнал процес.

 1. Изменение 6 на проектостановището на Комисията ENVI, изменения 99, 100 на проектостановището на Комисията ENVI, изменение 194 към проекта на Комисията IMCO и изменения 314, 315 към проектодоклада на Комисията IMCO
 2. Понастоящем има значително процедурно забавяне в публикуването на нови хармонизирани стандарти.
 3. 90% от цимента се продава насипно, а 10% се продава в торби (на изпълнители и търговци на дребно)
 4. (1) Сглобяеми нормални/олекотени/автоклавни газобетонни продукти, (2) Метални продукти и спомагателни елементи за конструкции, (3) Армировъчна и предварително напрегната стомана за бетон (и спомагателни елементи), (4) Комплекти за предварително напрягане на конструкции след бетониране и Врати, прозорци, щори, порти и свързани елементи от сгради и (5) Цимент