Улесняване на политическата рамка за декарбонизация на циментовата индустрия

На заседанието си на 15-ти декември 2022 г. Европейският съвет призова Комисията да представи рамкова политика за подобряване на инвестиционните условия в Европа с оглед преодоляване на разликите в растежа и иновациите спрямо конкурентните индустрии в други части на света.

БАЦИ с писмо се обърна с призив към Министерски съвет, Министерство на икономиката и индустрията и Министерството на околната среда и водите – време е да се действа сега. Въздействието на цените на енергията и произтичащата от това загуба на международната конкурентоспособност на европейската промишленост изискват последователни и незабавни действия. Също така е от решаващо значение за ЕС да запази лидерството си в екологичните инвестиции в момент, когато нашите търговски партньори стартират мащабни програми за субсидиране (напр. Законът за намаляване на инфлацията в САЩ).

Разумният сценарий е от съществено значение за всеки от проектите, които допринасят за постигането на нашите цели. В това отношение предвидимата и улесняваща регулаторна рамка е основен елемент при вземането на инвестиционни решения.

В този контекст ние приветстваме постигнатия от европейските институции компромис за СТЕ и CBAM. Ние с желание ще се ангажираме с вас по други ключови елементи на всяка промишлена политика, която ще допринесе за декарбонизацията на европейския циментов сектор и ще укрепи глобалното му лидерство в зелените технологии.

Европейската циментова индустрия изпълнява своята Пътна карта за въглеродна неутралност с широк с широк набор от иновационни проекти по цялата верига на стойността. За да се осигури разумна възвръщаемост на инвестициите за такива проекти и да се ускори тяхното внедряване е необходима ясна финансова и регулаторна рамка.

Една успешна финансова рамка за декарбонизация на промишлеността трябва да се основава на следните стълбове:

  • Фонд за иновации в СТЕ на ЕС, който да е изцяло фокусиран върху декарбонизацията на промишлеността и да подпомага създаването от енергоемките индустрии на приемливи и устойчиви проекти, както и мобилизиране на всички други източници на ЕС и националното финансиране (напр. Механизъм за възстановяване и устойчивост) за постигане на тази цел.
  • Бързо разработване на Въглеродни договори за разлика (CCFD) на европейско и национално ниво, които въз основа на прости и бързи за изпълнение критерии за достъп да позволяват намаляване на рисковете за проектите. Критерият за оценка, базиран на най-голямото намаление на парникови газове за едно евро държавна помощ, не помага на секторите, в които те трудно могат да бъдат намалени, в които разходите за декарбонизация са най-високи, и които трябва да бъдат в центъра на договорите за разлика;
  • Достъпът до комбинирани източници на финансиране и на европейско, и на национално ниво следва да се улесни чрез обслужване на едно гише, където източниците на финансиране, кандидатстването и сроковете за одобрение са координирани и достъпът е прозрачен, лесен, сравним със системата за данъчен кредит по Закона за намаляване на инфлацията в САЩ.

Освен това регулаторните рамки играят ключова роля за улесняване на екологичните инвестиции. От решаващо значение са:

  • Осигуряване без допълнително забавяне на общоевропейска инфраструктура за улавяне и съхранение на въглерод и сигурен достъп до тръбопроводи за CO2 при разумни търговски условия.
  • Осигуряване на дългосрочна правна сигурност за екологичните инвестиции чрез разумни политики. Последните проекти на делегирани актове за синтетичните горива например поставиха под съмнение бъдещето на използването на CO2 от промишлени източници, без да е извършена сериозна оценка на въздействието. Това до такава степен възпрепятства развитието на проекти за декарбонизация, че застрашава някои от тях, включително такива, които отговарят на условията за финансиране от Фонда за иновации.
  • Осигуряване на непрекъснат достъп до нерециклируеми отпадъци и отпадъци от биомаса за циментовата промишленост. Понастоящем тези ресурси осигуряват на европейско ниво 52% от нуждите на сектора от горива, което позволява да се намали зависимостта от вносни изкопаеми горива, като същевременно се декарбонизират нашите енергоемки процеси.
  • Осигуряване на добре функциониращ и взаимосвързан пазар на електроенергия, където има достъп до (възобновяема) енергия на разумни цени. Инвестициите във възобновяеми активи следва да се улеснят чрез по-бързи процедури за издаване на разрешителни, като се обърне специално внимание на развитието на възобновяеми активи на място в промишлените предприятия.

Циментовата индустрия и нейните ръководители са готови да се ангажират с Европейската комисия, Европейския парламент и правителствата на държавите-членки на национално ниво, за да създадат подходящите условия за осигуряване на разумен сценарий за проекти, които укрепват промишленото лидерство на ЕС и същевременно декарбонизират индустрията.