Тристранни преговори за СТЕ и CBAM – приоритети на БАЦИ и CEMBUREAU

Тази позиция представя ключовите приоритети на БАЦИ CEMBUREAU (Европейската циментова асоциация) с оглед на тристранните преговори относно ревизията на схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ) и механизма на ЕС за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM), след първоначалния прочит на текстовете, разработени от трите институции.

1. Общи проблеми в Регламента за CBAM и Директивата за СТЕ

Навременният старт на CBAM до 2026 е съществен в подкрепата на декарбонизацията на циментовия сектор

Нашият сектор се нуждае от силен CBAM и ориентирана към бъдещето СТЕ, за да се подпомогнат нашите усилия за декарбонизация и борбата с изтичането на въглерод. Данни на Евростат показват, че в контекста на високите цени на въглерода вносът на цимент в ЕС е нараснал значително (+300% за пет години, +54% само през 2021 г., виж информативната графика по-долу) – тенденция, която продължава и през първите три месеца на 2022 г. (+47% спрямо същия период на 2021 г.).

БАЦИ и CEMBUREAU настойчиво препоръчват запазване на графика на Комисията и Съвета от 2026 г., ако не е възможно CBAM да стартира по-рано (чл. 36 от Регламента за CBAM относно влизането в сила на CBAM).

Премахването на безплатните квоти за CBAM секторите трябва да е постепенно и да зависи от надеждността на CBAM

Ние разбираме, че CBAM постепенно ще се превърне в алтернатива на безплатните квоти. Всяко постепенно прекратяване на безплатните квоти обаче трябва да започне едва след като се гарантира и докаже, че CBAM е доказано надежден и ефективно изравнява разходите за CO2 между доставчиците от и извън ЕС; Освен това е от съществено значение да се определи реалистичен и постепенен график за премахване на безплатните квоти, защото твърде резките промени биха предизвикали внезапни увеличения на структурата на разходите на циментовия сектор.

CEMBUREAU подкрепя предложението на Съвета да се започне с по-бавно премахване (5%) през първата година от Регламента за CBAM. Подобен подход ще улесни ефективното тестване на механизма.

Трябва да се намери решение за износа за CBAM секторите

Намирането на решение за износа няма алтернатива, защото в някои страни от ЕС делът на износа на цимент достига до 50% от вътрешното производство. Конкурентоспособността на износа на цимент от тези страни към държави без въглеродна схема за ценообразуване ще бъде засегната от момента на премахването на безплатните квоти, което ще доведе до значително икономическо въздействие за индустриите на ЕС и увеличени емисии на CO2 в световен мащаб.

БАЦИ и CEMBUREAU подкрепят подхода на Европейския парламент да запази безплатните квоти за износа (чл. 31, точка 1е, първи параграф от текста за CBAM на парламента и чл. 1, ал. 1, точка 12б от текста на Парламента за СТЕ).

2. Проблеми, специфични за Регламента за CBAM

CBAM трябва да е надежден, за да предотвратява ефективно изтичането на въглерод

Според БАЦИ и CEMBUREAU е от особена важност да се подсили надеждността на CBAM, за да се гарантира, че той ефективно изравнява разходите за CO2 между доставчиците от ЕС и извън ЕС.

БАЦИ и CEMBUREAU подкрепят множеството положителни промени, внесени в предложенията от Парламента и Съвета с цел укрепване на CBAM включително:

  • Общия принцип, че „CBAM цели изравняване на цените на въглеродните емисии за вносни и местни продукти“ (текст на Парламента по чл. 1).
  • Укрепване на механизмите за заобикаляне, за да се включат повече видове заобикаляне (текст на Парламента по чл. 27, съображение 46а);
  • Засилване на стойностите по подразбиране, за да се стимулират вносителите да използват реални стойности на емисиите (текст на Парламента в приложение III, точка 4.1).
  • Разпоредби гарантиращи, че когато се предоставя намаление на вносителите за цената на въглеродните емисии, платена в страната на произход, ще се взема предвид само изричното ценообразуване на въглеродните емисии и всички видове отстъпки (текст на Парламента и Съвета по чл. 9 и предложения на Парламента по членове 2.12, както и съображения 40 и 49).
  • Отразяване на правилата на СТЕ за акредитация на проверяващи органи (текст на Съвета по чл. 18.1).
  • Добавяне на изискване CBAM да не причинява изкривявания на пазара между CBAM секторите (текст на Съвета по съображение 29).
  • Включване на глиноземните цименти в обхвата на регламента (текстове на Парламента и Съвета в приложение I).

Непреките емисии трябва да се включат в СВАМ от самото начало

Особено важно CBAM да обхване непреките емисии, защото повишеното използване на електроенергия върви ръка за ръка с декарбонизацията на циментовата индустрия.

Затова БАЦИ и CEMBUREAU подкрепят подхода на Европейския парламент за включване на непреките емисии в целия текст (съображение 34, съображение 16, чл. 3.22, приложение III и пр.).

3. Проблеми, специфични за Директивата за СТЕ

Силният фонд за иновации на СТЕ е особено важен за декарбонизацията на циментовата индустрия

В циментовата промишленост на ЕС стартират голям брой проекти за декарбонизация (виж нашата карта на текущите иновационни проекти. Ние подкрепяме значителното укрепване на инструментите за финансиране в подкрепа на бързото внедряване на революционни технологии за декарбонизиране на производството на цимент.

Затова БАЦИ и CEMBUREAU подкрепят подхода на Европейския парламент за първоначално финансиране на фонда на СТЕ на ЕС и включването на преноса на CO2 като допустима дейност (чл. 1, ал. 1, точка 12ж от текста на СТЕ на Парламента), както и подхода на съвета за гарантиране, че безплатните квоти, които CBAM секторите вече не получават, са насочени конкретно към тези сектори, например чрез специални покани за финансиране (чл. 1, ал. 1, точка 12ж от текста на СТЕ на Съвета).

Улавянето, използването и съхранението на въглерод (CCUS) изисква последователна рамка за отчитане на CO2

Европейската циментова индустрия разработва значителен брой проекти за CCUS. Възможността за приспадане на емисиите, които се улавят и след това се използват повторно в базирани на въглерод приложения, е от решаващо значение, за по-нататъшното осъществяване на такива иновативни проекти. Затова БАЦИ и CEMBUREAU силно вярват, че когато CO2 се използва повторно в продуктите, той трябва да се отчита в точката на изпускане в атмосферата, като се избягва всякакво „двойно отчитане” на емисии.

БАЦИ и CEMBUREAU настойчиво предлагат отново да се въведат думите „в атмосферата” в дефиницията за емисии на СО2 съгласно СТЕ на ЕС (чл. 1, ал. 2а, „„(б) „емисии“ означава изпускане на парникови газове в атмосферата от източници в инсталация”). Освен това призоваваме преговарящите да разработят ясни разпоредби за насърчаване на последователна рамка за отчитане на CO2, която справедливо възнаграждава улавянето на CO2 от промишлени инсталации.

Изгарянето на отпадъци трябва да се включи в настоящата СТЕ на ЕС възможно най-скоро

От ключово значение е да се осигурят равни условия за различните сектори, които използват отпадъци. Затова ние подкрепяме навременното включване на изгарянето на отпадъци в СТЕ на ЕС.

Затова БАЦИ и CEMBUREAU подкрепят включването на изгарянето на отпадъци възможно най-скоро и най-късно до 2026 г., както предлага Европейският парламент в текста за СТЕ.