Становище на CEMBUREAU относно рамката на ЕС за премахване на въглерода

Премахването на въглерода във веригата на стойността на цимента и бетона предлага значителен потенциал за подпомагане на прехода на ЕС към въглеродна неутралност.

Според CEMBUREAU е от съществено значение рамката на ЕС за премахване на въглерода да се базира на научно обоснован подход и ясни дефиниции.Рамката на ЕС за премахване на въглеродните емисии следва да бъде укрепена с цел:

 • Разпознаване на значителните премахвания на въглерод, които могат да постигнат чрез улавяне на биогенни емисии от устойчиви източници в циментови заводи и други индустрии.
 • Признаване на повишената карбонизация на бетона за премахване на въглерод.
 • Признаване на естествената карбонизация за премахване на въглерод, когато произтича от производството на въглеродно неутрален цимент.
 • Базиране на солидна наука и непризнаване на краткосрочното съхранение в продукти за премахване на въглерод.
 • Освен регламента за премахване на въглерод, трябва да се разработи ясна регулаторна рамка за оползотворяването на CO2, отчитането на въглерода и постоянното му съхранение .

CEMBUREAU (www.cembureau.eu ) – европейската циментова асоциация е със седалище в Брюксел и е представителната организация на циментовата индустрия в Европа.

Европейската циментова индустрия изложи своите усилия за декарбонизация в своята Пътна карта за въглеродна неутралност до 2050 г. , публикувана през май 2020 г. Пътната карта привежда пътя за декарбонизация на циментовата промишленост в съответствие с целите на Зелената сделка на ЕС и обхваща цялата верига на стойността от производството на клинкер и цимент до използването на бетон в застроената среда.

Премахването на въглерод е особено важно за циментовия сектор, защото като може да се извършва на различни етапи от веригата на стойността на цимента и бетона:

 • Чрез улавяне и съхранение на биогенен CO2 от устойчиви източници (напр. отпадъци от биомаса) в циментови заводи;
 • Чрез подобрена карбонизация на бетона, който може да съхранява огромни количества CO2;
 • Чрез естествена карбонизация, което е химическа реакция, чрез която бетонът поглъща CO2 от атмосферата.

Рамката на ЕС за премахване на въглерод предлага добра възможност за разработването на подобно премахване и подкрепа за прехода на ЕС към въглеродна неутралност до 2050 г. Особено е важно обаче тази рамка да се базира на наука и ясна дефиниция.Освен това според CEMBUREAU намаляването на емисиите на CO2 и бързото внедряване на революционни технологии като улавяне на въглероден двуокис трябва да останат приоритет за постигане на целта на ЕС за нетно нулево ниво.Когато е необходимо, премахването на въглерод следва да се използва като допълнителна мярка, за да може ЕС да изпълни амбициите си.

 1. Улавянето, използването и съхранението на въглерод (CCUS)ще позволи значително премахване чрез улавяне на биогенен CO2

Улавянето и съхранението на CO2 с биогенен произход от циментовия сектор може значително да допринесе за премахването на въглерод.Голям брой пилотни и демонстрационни проекти за улавяне на въглероден двуокис бяха стартирани от циментови компании в цяла Европа, като първите от тях започнаха да функционират още през 2024 г. Покани от Фонда за иновации по СТЕ също подкрепиха голямо разнообразие от CCUS проекти, укрепващи глобалното лидерство на ЕС в технологиите1 .

Във връзка с използването на отпадъци от биомаса в циментовия сектор в средносрочен план CCUS ще позволи премахване на значително количество въглерод. Понастоящем нашият сектор действително замества средно 52% от потребление си на изкопаеми горива с нерециклируеми горива, получени от отпадъци, 17% от които са горива, получени от отпадъци от биомаса, което води до спестяване на приблизително 3,7 милиона тона CO22.Като част от своята пътна карта за въглеродна неутралност целта на CEMBUREAU е до 2030 г. да достигне 60% алтернативни горива, половината от които (30%) да са отпадъци от биомаса, и 90% до 2050 г., с повече от половината (50%) отпадъци от биомаса.Уловеният в циментовите заводи и съхраняван под земята биогеннен CO2 трябва да се счита за постоянна дейност по премахване на въглерод.Освен това уловеният биогенен CO2, който се използва за (ре)карбонизация на суровини, инертни материали и бетон или се съхранява в дълготрайни продукти, също трябва да се счита за дейност по премахване на въглерод (виж по-долу раздела за карбонизация на бетона).

CEMBUREAU подкрепя виждането, че улавянето и съхранението на биогенен CO2 от циментовите заводи се квалифицира като премахване на въглерод съгласно чл. 1, ал. 2 от предложението.Използваният за съхранение в дълготрайни продукти биогенен CO2 също следва да се квалифицира като премахване на въглерод, както е дефинирано в чл. 2, буква й) от предложението.Освен това сертификатите съгласно рамката на ЕС за премахване на въглерод, произтичащ от дейностите на Схемата за търговия с емисии (СТЕ), следва да подлежат на отчет и търгуване в контекста на СТЕ на ЕС3.

 1. Карбонизацията на бетона трябва да се признае за премахване на въглерод

При следващите участници по веригата на стойността на цимента и бетона отделеният от атмосферата CO2 може да се използва за карбонизация на инертни материали, бетонни отливки и готови смеси за бетон, както и в много строителни отпадъци и естествени минерали чрез процес, наречен „подобрена карбонизация“.Подобрената карбонизация съхранява въглерода постоянно (за разлика от краткосрочното му съхранение), подобрява качеството на бетона и позволява намаляване на съдържанието на цимент в бетона, което води до допълнително намаляване на CO2 в застроената среда.Този метод се използва в Европа и по света като дейност по премахване на въглероден двуокис, за която дейност се издава сертификат4.

CEMBUREAU подкрепя виждането, че включването на атмосферен CO2 в дълготрайни строителни продукти чрез карбонизация на бетона се квалифицира като премахване на въглерод, както е дефинирано в чл. 2, буква й) от предложението.

 1. Бетонът по естествен път поглъща въглерод от атмосферата през целия си живот

Освен това бетонът поглъща CO2 от атмосферата през целия си живота си чрез процес, наречен естествена карбонизация или (ре)карбонизация.(Ре)карбонизацията е естествено явление, произтичащо от производството на цимент и бетон, което се наблюдава през целия им живот на всички бетонни конструкции – сгради, настилки, тунели, язовири, мостове.

Неотдавнашен международен преглед показа, че като първо приближение около 23% от годишните емисии от калциниране (технологични емисии) от консумирания през годината цимент ще се поемат от съществуващи бетонни конструкции, а науката за (ре)карбонизацията е призната и вече включена в стандартите5. Поглъщането на CO2 превръща застроената среда в склад за въглерод, като този естествен ефект на карбонизация е признат в приноса на Работна група I към Шестия доклад за оценка на Междуправителствения панел по изменение на климата (IPCC)6.

(Ре)карбонизация по същество възниква от производството на цимент, защото ефектът не би възникнал, ако няма производство на цимент.Когато обаче въглеродно неутрален цимент се произвежда чрез използването на CCUS, това води до премахване на въглерод.

Поради това CEMBUREAU препоръчва:

 • Погълнатият от атмосферата чрез естествена карбонизация CO2 да се счита за премахване на въглерод, когато произтича от въглеродно неутрално производство на цимент;
 • Извън рамката за премахване на въглерода естествената карбонизация трябва да се признае в Рамковата конвенция за изменението на климата на ООН и в националните запаси от парникови газове (както вече е направено в някои държави-членки на ЕС) и в други политики на ЕС като например предстоящата въглеродна карта на ЕС за целия живот, която Комисията се предвижда да публикува през 2023 г. и съответните стандарти за цимент.
 1. Премахването на въглерод трябва да се базира на надежден научен подход

В CEMBUREAU сме твърдо убедени, че рамката за премахване на въглерод изисква надежден подход към дейностите по премахване на въглерод.Както беше посочено по-горе, дълготрайните продукти могат да съхраняват CO2 и така да поддържат рамката за премахване на въглерод.Трябва обаче да се направи ясно разграничение между:

 • Краткосрочното съхранение на въглерод (например в дървени продукти и дървен материал), което може да спомогне за ограничаване на изменението на климата, но в крайна сметка води до повторно изпускане на CO2 в атмосферата, когато продуктът се използва или достигне края на живота си.
 • Дълготрайното съхранение на CO2 например под формата на карбонизация или минерализация, където CO2 се съхранява постоянно и няма да бъде повторно емитиран.

За да се запази екологичната цялост на рамката за премахване на въглерод, CEMBUREAU препоръчва краткосрочното съхранение на CO2 в продуктите да не се признава за премахване на въглерод.За тази цел „дълготрайните продукти“ следва да бъдат ясно дефинирани и базирани на солидна наука като например доклади от Междуправителствения панел по изменение на климата (IPCC).

CEMBUREAU препоръчва рамката за премахване на въглерод да се базира на ясна дефиниция и солидна наука.Краткосрочното съхранение в продукти не трябва да се счита за премахване на въглерод.

 1. Освен от премахването на въглерод ЕС се нуждае от подходяща рамка за оползотворяване на CO2 от промишлени източници, отчитане на въглерода и постоянно съхранение

И накрая, CEMBUREAU иска да напомни на политиците, че освен рамката на ЕС за премахване на въглерода, индустрията се нуждае от съгласуваност между различните политики на ЕС (целите за климата до 2050 г., схемата за търговия с емисии на ЕС, CCUS), за да улови успешно въглеродните емисии от сектора и да премахне CO2 от атмосферата.Понастоящем регулаторната рамка на ЕС за улавяне и използване на въглерод (CCU) е фрагментирана и непълна.Важно е да се:

 • Гарантира, че политическите решения се базират на правилни оценки на нуждата на ЕС от CO2 – премахване или улавяне на въглероден двуокис – в хоризонта 2030, 2040 и 2050 г. В това отношение публикуваният от Европейската комисия неотдавнашен проект на делегиран акт за възобновяеми течни и газообразни горива от небиологичен произход (RFNBO) считано от 2041 г. забранява използването на CO2, уловен от промишлени обекти като циментови пещи.CEMBUREAUтвърдо оспорва подобен подход, който не се базира на действителна оценка на нуждите от CO2 в средносрочен план и рискува да повлияе на инвестициите за улавяне на въглерод в циментовия сектор7.
 • Организира здравословен дебат относно отчитането на въглерода в CCU. Някои CCU приложения, обикновено използването на CO2 за производство на синтетични горива за въздухоплаването (RFNBO), ще доведат до емисии в атмосферата от CO2, който преди това е бил уловен от промишлени инсталации (в случая на RFNBO от самолета).Подобни CCU приложения обаче все още имат огромен потенциал за ограничаване на CO2, защото в производството на гориво уловеният CO2 замества източника на изкопаем въглерод.Според CEMBUREAU, когато се използва повторно, CO2 трябва да се отчете в момента на изпускане в атмосферата.
 • Дефинира ясно постоянното и непостоянното съхранение на CO2 в продукти.Съгласно преработената Директива за схема за търговия с квоти за емисии на ЕС (СТЕ), квоти за емисии на CO2 се връщат, освен ако CO2 не се съхранява постоянно в място за съхранение или е „ постоянно химически свързан в продукт така, че да не навлиза в атмосферата при нормална употреба и всяка нормална дейност, извършвана след края на живота на продукта”. Спешно се налага ЕС да дефинира допълнително какво се има предвид под „постоянно химически свързан в продукт“, за да се осигури за индустриите яснота по отношение на потенциалните приложения на CCU8.

**

 1. Последната покана за предложения от Фонда за иновации по СТЕ например отпусна около 500 милиона евро за финансиране на CCUS проекти в циментовия сектор.
 2. Виж листовката на ЦЕМБЮРО
 3. Като част от актуализираната Директива за СТЕ до 31 юли 2026 г. Европейската комисия трябва да представи доклад и евентуални законодателни предложения относно включването на отрицателните емисии в СТЕ на ЕС.
 4. Виж статията в блога на Майкрософт.
 5. Виж забележката на CEMBUREAU относно рекарбонизацията от юли 2020 г.
 6. Виж доклада на IPCC 
 7. Виж Становището на CEMBUREAU относно проекта на делегиран акт относно RFNBO, март 2023 г.
 8. Европейската комисия трябва да изготви по тази тема делегиран акт съгласно актуализираната Директива за СТЕ на ЕС.