Позиция на БАЦИ до МС и МОСВ относно обсъждана забрана за трансграничен превоз на РДФ от страни-членки на ЕС

Циментовата индустрия в България използва отпадъци като алтернативно гориво (АФ) от 2002 г. Съвместната обработка на алтернативни горива като цяло и на горива от отпадъци (RDF – РДФ) са добри примери на кръговата икономика, тъй като могат да намалят емисиите на CO2 и депонирането на отпадъци, от което има полза обществото. Всички циментови заводи имат разрешителни за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КР/КПКЗ) и са вложили стотици милиони евро в необходимите екологични инвестиции за съвместно обработване на алтернативни горива по устойчив начин. Производителите на цимент са създали мрежа от български компании за управление на отпадъци, които ги събират от различни източници в България, обработват ги и доставят алтернативните горива на циментовите заводи. Успоредно с този процес циментовите компании осъществяват трансграничен превоз на определени количества отпадъци, включително и РДФ, от 2008 г., изцяло в съответствие с европейския Регламент 1013/2016 и действащото национално законодателство в областта на управление на отпадъците

Трансграничните превози на отпадъци се налагат поради недостатъчното количество РДФ, произвеждан от сепариращите инсталации в България, който отговаря на изискванията за качество на производството на цимент. РДФ с непостоянно качество пречи на горивния процес в циментовата пещ, докато висококачественият РДФ ни позволява да приемаме повече местни отпадъци, дори с недобро качество, за оползотворяване чрез изгаряне.

Циментовата индустрия в България дава приоритет на РДФ и отпадъците от местен произход, като над 50% от оползотворяваните неопасни отпадъци в пещите за производство на клинкер са с произход България. Що се отнася до местното производство на висококачествен РДФ, ние ще приветстваме подкрепата на правителството и компетентните органи за разработване на модерни инсталации за производство на РДФ от общински и/или промишлени отпадъци, следвайки най-добрите практики на общините Варна, Хасково и София. Необходимите инвестиции могат да се направят чрез програмите за европейско финансиране.

В допълнение – при извършените многобройни проверки от различни институции през годините не са установени нарушения на издадените разрешения за дейности с отпадъци, комплексните разрешителни и разрешенията за трансграничен превоз на отпадъци.

Българската асоциация на циментовата индустрия е против обсъжданата забрана за трансграничен превоз на РДФ от страни-членки на ЕС. Считаме, че за да се предотвратят евентуални нарушения, упражняването на специализирани правомощия и контрол от компетентните органи съгласно действащата правна рамка би било по-продуктивно от налагането на пълна забрана.

Подобна забрана – ако се въведе – ще е в противоречие с регламентите на ЕС, в конфликт с принципите на кръговата икономика и ще намали конкурентноспособността на българската циментова индустрия. В допълнение, считаме, че мярката противоречи на целите, определени в приетия от Европейската комисия Зелен пакт, както и на общия стремеж към климатична неутралност. Именно насърчаването на използването на ресурси, част от чистата кръгова икономика, се предлага като начин за намаляване на въглеродните емисии и постигане на устойчиво и екологично съобразно развитие.