Европейската Комисията преразглежда своите правила за държавна помощ

Европейската комисия е подложена на натиск от държавите-членки да преразгледа своите правила за държавна помощ. В приложеното писмо до министрите (на икономиката и финансите), изпълнителният вицепрезидент на Комисията, Вестагер, излага вече предприетите от Комисията мерки и отправя няколко въпроса към държавите-членки с молба да отговорят до 25-ти януари. БАЦИ предостави чрез писмо до МФ и МИИ няколко точки, които се надава да се използват при взаимодействието с Комисията.

Като цяло откриваме, че в писмото на EVP липсва акцент върху енергоемките индустрии. От писмото на EVP ще забележите и, че Европейската комисия е загрижена за изкривяващия ефект на държавната помощ върху вътрешния пазар.  В него се посочва, че от 672 милиарда евро държавна помощ, одобрена по Временната рамка за държавна помощ при кризи, 84% са били нотифицирани само от три държави-членки (Германия:  53%; Франция:  24% и Италия 7%).

Предлаган принос:

  • Опростяване на процеса: много проекти за декарбонизация съчетават финансиране от европейски и национални източници; процесът на нотификация и одобрение често се усложнява от различни срокове и критерии за оценка; би било полезно, ако Комисията рационализира тези процеси и създаде процедура на „обслужване на едно гише“, с която могат да се подават проекти и с която всички аспекти на финансирането (от ЕС и национално) се оценяват едновременно с кандидатстващото дружество;
  • Относно стратегическите сектори за декарбонизацията на европейската икономика  имаме две забележки:
  1. писмото от EVP до министрите акцентира върху водорода, цифровизацията, електрическите превозни средства и батериите и обръща сравнително малко внимание на енергоемките индустрии (освен препратката към насоките за непреки компенсации по СТЕ, където циментът е недопустим); ние сме твърдо убедени, че държавната помощ трябва да се насочи и  към енергоемки сектори, които трябва да вземат инвестиционни решения за декарбонизация днес за следващия 30-35-годишен инвестиционен цикъл; в циментовата промишленост 2/3 от емисиите са свързани с процеса; това прави улавянето на въглероден двуокис основна технология за декарбонизацията на сектора (42% от всички прогнозирани намаления на емисиите към въглеродна неутралност до 2050 г.); технологиите за улавяне на въглерод са капиталоемки и по отношение на CAPEX, и по отношение на OPEX и носят значителен технологичен и финансов риск, което затруднява дружествата да се ангажират без публично финансиране; освен това в допълнение към улавянето на CO2 тези проекти изискват развитието на значителна инфраструктура (тръбопроводи и места за съхранение); тъй като Насоките за държавна помощ за климата, енергията и околната среда (CEEAG, раздел 3.6) позволяват държавна помощ, свързана с CCUS, ние призоваваме за повече яснота относно комбинацията от държавна помощ и финансиране от ЕС (напр. Фонд за иновации); биха били полезни повече насоки за това как се изчислява „недостигът на финансиране“, посочен в точка 165 от CEEAG;
  2. Временната рамка за държавна помощ позволява помощ за декарбонизация на промишлени процеси чрез електрификация или енергийна ефективност; в сектори като циментовия, където са постигнати оптимални нива на енергийна ефективност и където основният източник на CO2 е свързан с процеса, очакваме да бъде разрешена държавна помощ за проекти, които целят намаляване на тези емисии от процеса, включително CCUS и проекти, свързани до намаляване на съотношението клинкер/цимент.
  • Реформата на правилата за държавна помощ следва да се съсредоточи и върху разработването и бързото внедряване на въглеродни договори за разлика (CCFD) на европейско и национално ниво. Този инструмент позволява намаляване на риска от проектите въз основа на критерии за достъп, които трябва да са лесни и бързи за изпълнение. Критерият за оценка, базиран на най-голямото намаление на парникови газове за едно евро държавна помощ, не помага на секторите, в които те трудно могат да бъдат намалени, в които разходите за декарбонизация са най-високи, и които трябва да бъдат в центъра на договорите за разлика. Необходими са спешни насоки от Департамента по конкуренция на Комисията относно начина за съставяне договори за разлика по правилата за държавна помощ.

Приложение: писмо до министрите (на икономиката и финансите) на изпълнителният вицепрезидент на Комисията, Вестагер.