Oтворено писмо във връзка с декларирани намерения на МОСВ за спиране на вноса на отпадъци

БАЦИ се обърна с отворено писмо до Президента, Министър-председателя и министъра и директори на дирекции в МОСВ, във връзка с изказвания на служебния Министър по околната среда и водите – г-н Асен Личев с декларирани намерения за спиране на вноса на отпадъци (по последни изказвания – специално на отпадъци, внасяни в страната за оползотворяване чрез изгаряне), и предвид планираното от министъра внасяне за одобряване на проекта на Национален план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. в Министерски съвет на Република България. Същите будят притеснения у нас в качеството ни на лица, оползотворяващи отпадъци в своето производство, поради което Ви молим да вземете предвид изложеното в настоящото становище:

По отношение на намерението за забрана на вноса на отпадъци, предназначени за съвместно изгаряне, чрез оползотворяване на енергията, считаме че същата е необоснована, предвид следните мотиви и съображения:

 1. Оползотворяването на модифицирани горива – RDF/SRF е основен способ на циментовите заводи в страната да осигурят спазване на законодателството и свързаните с това ограничения, както и намаляване на емисиите на парникови газове, във връзка с ограничаване изменението на климата и намаляване на въглеродния отпечатък на производствената дейност.
 2. Методите и способите за съвместно изгаряне на RDF/SRF са нормативно утвърдени , в т.ч. съответстват на най-добрите налични технологии за производство на клинкер и цимент и оползотворяване на отпадъци чрез изгаряне , като инсталациите притежават валидни Комплексни разрешителни за тази дейност, издадени по реда на глава седма на Закона за опазване на околната среда, в която са транспонирани разпоредбите на европейското законодателство.
 3. Съоръженията за оползотворяване на RDF/SRF не замърсяват околната среда , тъй като са конструирани и изградени така, че да гарантират ефективен процес на оползотворяване чрез изгаряне, при който не се отделят емисии на вредни вещества над действащите в страната стандарти, норми и ограничения.
 4. На територията на Република България, генерираният от съществуващите инсталации за сепариране и предварително третиране RDF е с качество (ниска калоричност, висока влажност и високо съдържание на негорима фракция) и размер на частиците, неотговарящи на изискуемите за пещите на циментовите заводи, поради което дори инсталациите, които ползват местен RDF винаги могат да го ползват единствено в смес с вносен висококачествен SRF/RDF с подходящ размер на частиците и калоричност . Спирането на вноса на качествен SRF/RDF ще доведе до невъзможност за изгаряне на каквото и да е количество местен RDF, което ще даде като резултат невъзможност за спазване на йерархията и постигане на целите по управление на отпадъците и в частност – намаляване на количествата за депониране.
  Циментовите заводи в България реализират трансграничен превоз и внос на RDF още от 2008 г. в пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство на ЕС и България, както и Базелската конвенция. В тези над 12 години осъщественият трансграничен превоз и внос на RDF спомага да се приемат за оползотворяване чрез изгаряне на стотици хиляди тонове RDF от сепарираните битови отпадъци на редица български общини като София, Варна, Враца, Мездра Харманли, Хасково, Пловдив, Ямбол, Казанлък, Габрово, Севлиево, Търговище и други.
 5. С евентуална такава забрана ще бъдат нарушени норми на европейското законодателство по отпадъците , в т.ч. ще се допусне противоречие с политиките на европейското законодателство по ограничаване на изменението на климата и на европейското законодателство по отпадъците, в т.ч.:
  • Ще се наруши един от основните принципи на Договора за функциониране на Европейски съюз, а именно – свободното движение на стоки;
  • Ще се влезе в противоречие с европейските политики и законодателството за ограничаване изменението на климата, съгласно което използването на RDF и SRF е със значително по-нисък емисионен фактор, спрямо традиционни горива: въглища, петрококс и други;
  • Ще се нарушат дългогодишни договори и споразумения между производители на качествен RDF/SRF извън страната, вносители и ползватели на продукта, от което ще произтекат значителни финансови загуби за всички страни по веригата;
  • Ще се нарушат и/или ще се ограничи/спре обхвата на прилагане на влезли в сила и действащи разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (Комплексни разрешителни) и решения по реда на Закона за управление на отпадъците (решения по чл. 97, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона), ежегодният отчет на които показва не само, че не се нарушава законодателството по околна среда поради оползотворяване на отпадъци, а по-скоро компаниите и инсталациите показват прогресивно намаляване на въглеродния си отпечатък, благодарение на използването на отпадъци. Това показва още веднъж екологичния, но и социалния принос по отношение на тази дейност, която води до намаляване на количествата отпадъци, които се депонират.

По отношение на процедурата по одобряване на проекта на НПУО 2021-2028 г.

 1. Относно текстовете в проекта на плана, свързани с вноса на отпадъци:

  Съгласно публикувания на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите проект на НПУО 2021-2028 г. за провеждане на консултации по смисъла на чл. 51, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, на стр. 36 от проекта на плана в рамките на по-малко от страница обем е представен „Анализ относно необходимостта от въвеждане на специфични мерки за ограничаване на вноса на дадени отпадъци на национално ниво в съответствие с Регламент (ЕО) 1013/2006 г. и Регламент (ЕС) № 660/2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци”. Съгласно анализа:

  • България е забранила вноса на отпадъци за депониране и е единствената страна-членка, въвела ограничения за внос на отпадъци за изгаряне/съвместно изгаряне на отпадъци. Препоръчва се ограничения за внос на отпадъци да се прилагат и за периода на настоящия Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г . В допълнение към това ограничение е целесъобразно да продължи да се извършва както и досега стриктен контрол, включително преди разрешаване на вноса на отпадъци за изгаряне с оползотворяване на енергията да продължават да се извършват проверки за практическото изпълнение от конкретната инсталация, за която е предназначен вноса.
  • В случай на необходимост от оползотворяване с получаване на енергия на по-големи количества местни отпадъци да се въведе допълнително ограничение за внос на отпадъци чрез изискване в Закона за управление на отпадъците първо да се изгарят отпадъци, образувани от територията на страната, след което да бъде разрешаван внос.”

   Цитираните текстове са пределно ясни по отношение на условията, които трябва да са налице и по отношение на стъпките, които следва да се предприемат при допълнително ограничаване на вноса на отпадъци, а именно:
   • Доказване на необходимост от оползотворяване на по-големи количества местни отпадъци;
   • Промяна на Закона за управление на отпадъците, в който да се включи такова изискване.

Към настоящия момент не са налице доказателства за такава необходимост, не са извършвани задълбочени, експертни анализи и оценки, и още повече, както е описано по-горе в т. 1.4 на настоящото становище, местните отпадъци не отговарят на изискванията и критериите, за да бъдат оползотворявани в пещите на циментовите заводи .

 1. В случай, че проектът на НПУО 2021-2028 г. претърпи изменение на съществуващите в момента текстове
  , свързани с вноса на отпадъци, Ви молим преди изпращане на документа за разглеждане и одобрение в Министерския съвет, да вземете предвид следните моменти от национално законодателство , в т.ч.:

  • За промяната на текстове в проекта на НПУО 2021-2028 г. следва да бъдат направени адекватни и експертни анализи и оценка относно икономическия ефект и въздействие на тези промени, въздействието върху политиката за управление на отпадъци, въздействието върху политиката за ограничаване на изменението на климата ;
  • Да се осигури спазването на разпоредбата на чл. 49, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, а именно – планът да вземе предвид икономическата приложимост и въздействие върху икономиката и обществото .
  • За промените в проекта на НПУО 2021-2028 г. да бъде проведена изискващата се процедура по екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда предвид, че проведената и вече приключила такава процедура се отнася единствено за проекта на НПУО в настоящия му вид – съответно при промяна на проекта е необходимо инициирането на нова процедура по задължителна екологична оценка, тъй като подобно изменение на плана с включване на рестрикции за внос на отпадъци ще бъде значително по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми;
  • Моля да се проведат отново консултации по реда на чл. 51, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците;
  • Да се вземат предвид разпоредбите на чл. 26 от Закона за нормативните актове, в т.ч.:
   • Да се представят съответните доказателства за зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност ;
   • Да се проведат изискващите се обществени консултации с гражданите и юридическите лица;
   • Проектът на плана да се публикува на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от Закона за нормативните актове;
   • След приключването на обществената консултация да бъде публикувана справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения.

Смятаме, че неспазването на тези процедури биха довели до приемане на незаконосъобразен НПУО, поради което изпращаме настоящето становище, като Ви молим да го вземете предвид.

В допълнение към всичко гореизложено Ви информираме, че Българската асоциация на циментовата индустрия е отворена за среща с Министъра на околната среда и водите и с Министър-председателя при необходимост за представяне на нашата позиция по изложените въпроси и нейното обсъждане.