CEMBUREAU ПРИВЕТСТВА ЗАКОНА ЗА НУЛЕВА НЕТНА ИНДУСТРИЯ

Целите за съхранение на CO2 ще укрепят бизнес обосновката за инвестиции в декарбонизация

Циментовата индустрия на ЕС има амбициозна програма за декарбонизация, която изисква възможно най-бързо внедряване на революционни технологии за декарбонизация и енергия с нулеви въглеродни емисии. Затова CEMBUREAU подкрепя Закона за нулевата нетна индустрия като значителна възможност за увеличаване на инвестициите в улавянето, оползотворяването и съхранението на въглерод (CCUS) и други чисти технологии.

В частност определянето на цел на ЕС до 2030 г. за капацитет за инжектиране на CO2 и създаване на ясни изисквания за прозрачност за държавите-членки за данните за капацитета за съхранение на CO2 предлагат значителен потенциал за подобряване на бизнес обосновката за инвестиции в улавяне на въглерод.

Следващото десетилетие ще бъде критично за мащаба на революционните технологии в нашия сектор. Освен развитието на капацитет за съхранение на CO2 са важни следните мерки:

  • Ние приветстваме акцента върху опростяването на процедурите за издаване на разрешителни чрез въвеждането на обслужване на едно гише и съкращаването на срока за издаване на разрешителни, за което от ключово значение ще бъде сътрудничеството с държавите-членки през платформата Net-Zero Europe. От решаващо значение е такива по-бързи процедури за издаване на разрешителни да се прилагат по цялата верига на стойността на технологични проекти с нулеви нетни емисии (напр. CCUS и проекти за възобновяема енергия на място в циментови пещи).
  • Законът за нулевата нетна индустрия трябва да се фокусира повече върху развитието на мрежи за пренос на CO2 на национално ниво и в целия ЕС. Следва да се осигурят справедливи условия за достъп и до местата за съхранение на CO2, и до тръбопроводите за CO2.
  • Разполагаемото финансиране от фонда за иновации СТЕ следва предварително да се осигури и насочи към революционни технологии в сектори, където емисиите трудно могат да бъдат намалени. Въглеродните договори за разлика (CCFD) също могат да играят ключова роля в CCUS проектите.
  • Следва да се разработи ясна рамка за използване на въглерод в подкрепа на индустриалните сектори, изправени пред неизбежни емисии на CO2.
  • Следва да се подкрепи фокусът върху уменията и разнообразието. Подпомагането на трансформацията на циментовите заводи в ЕС през следващото десетилетие ще изисква повишаване на квалификацията и обучението.

Макар да е необходима комбинация от технологии за декарбонизиране на производството на цимент (вижте Пътната карта за въглеродна неутралност на CEMBUREAU, CCUS е особено критичен, защото нашият сектор е изправен пред неизбежни технологични емисии. Голям брой пилотни и демонстрационни проекти за CCUS бяха стартирани от циментови компании в цяла Европа, като първите от тях започнаха да функционират още през 2024 г. Потокът от инвестиции е особено силен – последната обява на фонда за иновации СТЕ например спечели над 500 милиона евро за три циментови CCUS проекта.

CEMBUREAU има готовност да се ангажира с политиците, докато продължават дискусиите по проекта на закона.

***

За CEMBUREAU

CEMBUREAU – европейската циментова асоциация е със седалище в Брюксел и е представителната организация на циментовата индустрия в Европа. Понастоящем нейни пълноправни членове са 23 национални асоциации на циментовата индустрия и фирми в Европейския съюз, Норвегия, Швейцария, Турция и Великобритания. Хърватия, Сърбия е Словакия са асоциирани членове на CEMBUREAU. Сключени са споразумения за сътрудничество с Vassiliko Cement в Кипър и UKRCEMENT в Украйна.

Кликнете тук , за да видите онлайн Пътната карта за въглеродна неутралност до 2050 г. и тук за достъп до картата на CEMBUREAU на текущите иновационни проекти.

Запитвания от медиите следва да се отправят до:

Еманюел БРУТИН (Emmanuel BRUTIN ),
Директор „Връзки с обществеността” (e.brutin@cembureau.eu )

Баде КИЗИЛАСЛАН (Bade KIZILASLAN )
Мениджър комуникации (communciations@cembureau.eu )