УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЦИМЕНТОВАТА ИНДУСТРИЯ” (“БАЦИ”)

(изменян с реш. на ОС от 28.11.2002 година, от 08.07.2004 година, от 19.10.2005 година и от 11.12.2006 година, от 10.12.2007 година, от 11.02.2008 година, от 19.01.2009 година, от 01.06.2010 година; от 25.04.2016 година; от 28.03.2023 г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Сдружение “Българска асоциация на циментовата индустрия” е самостоятелно юридическо лице, отделно от членовете си.
(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на Сдружението е “Българска асоциация на циментовата индустрия”. Наименованието може да се изписва и съкратено – “БАЦИ”.
(2) Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано Сдружението, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ се посочват в кореспонденцията на Сдружението. Наименованието на Сдружението може да бъде отразявано допълнително и на съответния чужд език, като на латиница ще се изписва по следния начин: “Bulgarian Association of the Cement Industry” (или “BACI”).

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (изменен с реш. на ОС от 10.12.2007 година) Седалището и адресът на Сдружението са: гр. София, район “Възраждане”, бул. “Тодор Александров” № 73, ет. 6, офис 6.

Срок

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок.

Основни цели на Сдружението

Чл. 5. Сдружението е организация за осъществяване на дейност в частна полза, съгласно чл. 2 от ЗЮЛНЦ.

Основните цели на Сдружението са:

а.) да защитава и подкрепя общите интереси на членовете на Сдружението;
б.) да съдейства за постигането на възможно най-широкото използване на цимента във възможно най-много области;
в.) да развива такива технологии и методи на производство, които да допринасят в най-голяма степен за опазването на околната среда.

Средства за постигане на целите на Сдружението

Чл. 6. Средствата за постигане на целите на Сдружението са:
а.) да информира компетентните държавни органи за същността на проблемите при производството на цимент и да докладва, спазвайки закона, за мерките, които могат да се вземат, за да се подобрят условията на труд в този сектор;
б.) да наблюдава трудовото и търговското законодателство в страната и да подпомага неговото развитие, чрез участия в дискусионни групи и даване на предложения, доколкото българското законодателство предвижда такива възможности;
в.) да участва в други международни циментови асоциации, както и да представлява циментовия сектор пред различни научни, професионални и международни организации;
г.) (изм. с Решение на ОС от 25.04.2016г.) да развива и разширява използването на цимента чрез изследвания, обучения, осигуряване на консултации и обмен на информация в границите, които са допустими съгласно законодателството за защита на конкуренцията;
д.) да си сътрудничи с други отрасли на българската икономика, които имат общи цели с тези на циментовата индустрия.

II. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл. 7 (1) Членуването в Сдружението е доброволно.
Чл.8 (1)(изм. с Решение на ОС от 25.04.2016г.) Член на Сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което произвежда цимент и клинкер в България и което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия Устав и Кодекс за поведение, и редовно заплаща членския си внос.
(2) Всички членове имат еднакви права и задължения.
Чл. 9. Всеки член на Сдружението има право:
1. да взема участие във всички дейности на Сдружението;
2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;
4. да бъде информиран за дейността на Сдружението;
5. да се ползува от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му.
Чл. 10. Всеки член на Сдружението е длъжен:
1. да внася редовно членския си внос;
2. (изм. с Решение на ОС от 25.04.2016г.) да спазва Устава на Сдружението и Кодекса за поведение, и да работи за постигане на неговите цели;
3. да работи за увеличаване на имуществото на Сдружението и издигане на неговия обществен авторитет;
4. да съдейства на Сдружението при анализа на тенденциите в развитието на производството на цимент в страната.
Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на прекратяване на членството.

Придобиване на членство

Чл. 12. (изменен с реш. на ОС от 19.01.2009 година) Членовете на Сдружението се приемат от Общото събрание, в случай че отговарят на изискванията на чл. 7 и чл. 8 от този Устав. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Гласуването е явно и решението се прима с единодушие.

Прекратяване на членство

Чл. 13. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление, отправено до Сдружението;
2. с изключване;
3. с прекратяването на юридическото лице – член на Сдружението или при трайно прекратяване на дейността му;
4. при отпадане при условията на чл. 22 ал. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) (изм. с Решение на ОС от 25.04.2016г.) Решението за изключване се приема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на поведение от страна на член на Сдружението, което съществено нарушава този Устав и/или Кодекса за поведение. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението.

Асоциирани членове

(добавен с реш. на ОС от 19.01.2009 година)
Чл. 13а (1) Сдружението, по единодушно решение на своите членове, може да приеме „Асоцииран член”, който следва да отговаря на изискванията на чл. 8 от този Устав.
(2) Асоциираният член следва да бъде канен на всички общи събрания на БАЦИ. Той има право да участва в обсъждането на всички въпроси, които се дискутират на общото събрание, като има право само на съвещателен глас.
(3) Асоциираният член не дължи членски внос.

III. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл. 14. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

Източници на средства на Сдружението

Чл. 15. (1) (изменен с реш. на ОС от 19.01.2009 година) Всички членове на Сдружението са длъжни да заплащат членски внос. Членският внос е в размер на 1 000 (хиляда ) лева на месец, считано от 01.01.2009 година и се заплаща до 10-то число на месеца, следващ този, за който се отнася.
(2) Първото общо събрание може да вземе решение за по-висок еднократен членски внос, който да се събере от учредителите.
(3) Сдружението, в лицето на Управителния съвет, може да получава дарения от физически и юридически лица.

Стопанска дейност

Чл. 16. (1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност само, ако е свързана с основния му предмет, определен в настоящия Устав, като приходът от тази дейност се използва за постигане на определените по-горе цели.
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

Покриване на загуби

Чл. 17. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за извършване на допълнителни вноски от членовете на Сдружението.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Сдружението

Чл. 18 (1). Органите на Сдружението са: Общото събрание, Управителният съвет и Председателят на Сдружението.
(2) Към Сдружението могат да се създават и постоянни или временни помощни органи, които да нямат управленски функции, като например: научно-изследователски институти, като постоянни помощни органи, временни комисии по подготвянето и осъществяването на конкретни проекти и др.
(3) (нова, приета с реш. на ОС от 25.04.2016г.) Сдружението избира Отговорник по нормативното съответствие (наричан на английски език „Compliance Officer”), който отговаря за спазването на законодателството в областта на защита на конкуренцията.

Състав на Общото събрание

Чл. 19. В Общото събрание участват всички членове на Сдружението.
Чл. 20. (1) Членовете юридически-лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено от тях лице.
(2) Пълномощните се издават изрично за участие в Общото събрание на Сдружението.
(3) (нова, приета с реш. на ОС от 25.04.2016 г., изм. с реш. на ОС от 28.03.2023 г.) Сдружението избира Изпълнителен директор, който осъществява текущата му дейност, със следните права и задължения:
1. Изпълнява функциите на Отговорник по нормативното съответствие (наричан на английски език „Compliance Officer”), който отговаря за спазването на законодателството в областта на защита на конкуренцията;
2. Подпомага и съдейства на Председателя на Сдружението при изпълнението му на задълженията по чл. 37 от устава.
3. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание, Управителния съвет и Председателят на Сдружението;
4. Организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването, поддържането и опазването на неговото имущество;
5. При упълномощаване представлява Сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени.
6. Докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението;

Компетентност на Общото събрание

Чл. 21. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на Сдружението;
2. преобразува и прекратява Сдружението;
3. (изм. с Решение на ОС от 25.04.2016г.) приема членове;
4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Председателя на Сдружението и определя възнагражденията им;
5. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Председателя на Сдружението;
6. (изм. с Решение на ОС от 25.04.2016г.) назначава и освобождава регистрирания одитор на Сдружението;
7. (изм. с Решение на ОС от 25.04.2016г.)одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
9. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
10. взема решение за откриване и закриване на клонове;
11. взема решение за участие в други организации;
12. приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;
13. приема бюджета на Сдружението;
14. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
15. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
16. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на Сдружението;
17. взима решения за отпускане на стипендии на лица, чието образование по някакъв начин е свързано с циментовата индустрия;
18. (нова приета с Решение на ОС от 25.04.2016г.) приема, изменя и допълва Кодекса за поведение на членовете на БАЦИ.

Провеждане на общо събрание

Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.
(2) Извънредно Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет.

Свикване на Общото събрание

Чл. 23.(1) (изменен на ОС на 10.12.2007 г.) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) (изменен на ОС на 10.12.2007 г.) Свикването на общото събрание се извършва чрез писмена покана, отправена до всеки от членовете поне 30 дни предварително.
(3) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.

Право на сведение

Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Председател. Списък на присъстващите

Чл. 25 (1). (изменен на ОС на 25.04.2016г.) За всяко Общо събрание се избира Председател, който да го води.
(2) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите представители на членовете на Сдружението, които удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл. 26. (изменен с реш. на ОС от 19.01.2009 година) Общото събрание може да заседава, ако са се явили всички негови членове. При липса на кворум, се провежда ново заседание на същото място и при същия дневен ред, на дата, определена в първоначалната покана, но не по-рано от една седмица от предишното заседание. Това второ събрание е действително, ако на него присъстват поне ? от членове на Асоциацията.

Право на глас

Чл. 27. Всеки член има право на един глас в Общото събрание.

Конфликт на интереси

Чл. 28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Сдружението;
3. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
4. при решаване на въпроси, отнасящи се до него.

Мнозинство

Чл. 29 (изменен с реш. на ОС от 19.01.2009 година) Решенията на Общото събрание се приемат с единодушие от присъстващите членове.

Решения

Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Протокол

Чл. 31. (1) (изменен с реш. на ОС от 25.04.2016 година) За заседанието на Общото събрание се води протокол на български и евентуално на английски език. Протоколът се води според изискванията на закона.
(2) (изм. с Решение на ОС от 25.04.2016г.)Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя, секретаря на събранието, преброителите на гласовете и от Отговорника по нормативното съответствие. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет

Чл. 32. (1) Сдружението се управлява от Управителен съвет.
(2) Управителният съвет е в състав от 3 до 7 члена.
(3) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 години.
(4) Член на Управителния съвет може да бъде физическо или юридическо лице – член на Сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.
(5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението.
(3) Управителният съвет приема правила за работата си.
(4) (изм. с Решение на ОС от 25.04.2016г.)Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на два месеца, като на заседанията присъства Отговорника по нормативно съответствие.
(5) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Правомощия на Управителния съвет

Чл. 34. Управителният съвет:
1. управлява Сдружението;
2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението;
4. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на този Устав;
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
6. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
7. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
8. назначава служителите на Сдружението;
9. (изм с решение на ОС от 25.04.2016 г., изм с решение на ОС от 28.03.2023 г.) избира и освобождава Изпълнителния директор и определя възнаграждението му;
10. обсъжда и решава всички други въпроси, които са извън компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

Чл. 35. (1) (изменен с реш. на ОС от 19.01.2009 година и реш. на ОС от 25.04.2016г.)Решения могат да се вземат, ако присъстват всички членове на Управителния съвет, лично или представляван от лице с изрично писмено пълномощно.
(2) (изменен с реш. на ОС от 19.01.2009 година) Решенията се вземат с единодушие от всички присъстващи.
(3) (изменен с реш. на ОС от 01.06.2010 година) Решенията могат да се взимат и на подпис, без Управителният съвет да заседава, като в този случай протоколът трябва да е подписан от всички членове на УС.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 36. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Сдружението.
(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Председател на Управителния съвет /Сдружението

Чл. 37. (1) Председателят на УС се избира от общото събрание за срок от две години на ротационен принцип измежду членовете на УС.
(2) Председател на УС има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.
(3) Председателят на УС:
1. представлява Сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.
2. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
3. организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство;
4. (изменен с реш. на ОС на 25.04.2016г. ) подписва щатното разписание на БАЦИ, както и сключва трудовите договори със служителите на Сдружението
5. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението.

Възнаграждение на членовете на Управителния съвет

Чл. 38. (1) Членовете на Управителния съвет могат да получават възнаграждение в размер, определен от Общото събрание на членовете на Сдружението.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 39. (изм. с Решение на ОС от 25.04.2016г.) Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избрания регистриран одитор.

Проверка на годишното приключване

Чл. 40. (изм. с Решение на ОС от 25.04.2016г.) Изготвеният годишен финансов отчет се проверява от избрания регистриран одитор въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишният финансов отчет не може да се приеме.

Назначаване на регистрирания одитор

(загл. Изменено изм. с Решение на ОС от 25.04.2016г.)
Чл. 41. (1) (изм. с Решение на ОС от 25.04.2016г.) Регистрираният одитор се определя от Общото събрание.
(2) (изм. с Решение на ОС от 25.04.2016г.) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Приемане на годишното приключване

Чл. 42. (изм. с Решение на ОС от 25.04.2016г.) След постъпване на доклада на избрания регистриран одитор, Управителният съвет преглежда годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на регистрирания одитор и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

Печалба

Чл. 43. Сдружението не разпределя печалба.

Книги на дружеството

Чл. 44. (1) (изменен с реш. на ОС на 25.04.2016г.) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на Отговорника за нормативното съответствие. Членовете на Сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете, лицата, от които се представляват.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 45. Сдружението се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от Закона за юридическите лица с нестопанска цел случаи.
4. (изменен с реш. на ОС от 10.12.2007 година) когато извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави.

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 46. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.
(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя поравно между членовете на Сдружението.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 47. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.