Тристранни преговори по NZIA – приоритети на БАЦИ и CEMBUREAU

С настоящата позиция бихме искали да представим актуалната си текуща позиция и коментари относно започващите тристранни преговори по Закона за нетните нулеви емисии от промишлеността (NZIA), които вярваме, че ще бъдат взети предвид и при изготвянето на националните позиции на Република България.

Улавянето, използването и съхранението на въглерод (CCUS) е от критична важност за декарбонизацията на производството на цимент1 и понастоящем в сектора се извършват значителни инвестиции2. В това отношение БАЦИ и CEMBUREAU напълно подкрепят Закона за нетните нулеви емисии от промишлеността (NZIA) и в частност предложената годишна цел за капацитет за инжектиране на 50 милиона тона CO2 до 2030 г. като ключов инструмент за подкрепа на усилията за декарбонизация на сектора.

С началото на тристранните преговори за NZIA, бихме искали да подчертаем следните приоритети:

1. Проектите за транспорт и улавяне на CO2 трябва да се включат вобхвата на NZIA

Освен съхранението на CO2 на суша и в морето от решаващо значение запроектите за CCUS е развитието на транспортна инфраструктура за CO2 иинсталации за улавяне. Особено критично е по-краткият краен срок за издаване на разрешителни в NZIA да обхваща не само проектите за съхранение на CO2, както и проектите за транспорт на CO2 и CCUS в промишлени инсталации.

приветстваме разпоредбите и на Парламента, и на Съвета, за да се гарантира, че в допълнение към проектите за съхранение на CO2, проектите и за улавяне, и за транспортиране също могат да се считат за стратегически проекти с нулево нетносъдържание (член 10.2).

2.Задълженията на държавите-членки за докладване на CCS трябва да се засилят

Държавите-членки трябва да играят основна роля в подкрепата на веригатана стойността на CCUS. Освен, че трябва да предоставят информация вподкрепа на местата за съхранение, те трябва да докладват по-подробно заCCUS проектите на своя територия включително за транспорт на CO2 и CCUSпроекти на промишлени обекти. Когато държавите-членки не са в състояние да развият капацитет за съхранение на CO2, те следва да планират начини за транспорт на CO2 до съоръжения за съхранение в съседни държави-членки и да оценяват възможностите за оползотворяване.

подкрепяме предложенията на Парламента за засилване член 17 от регламента (включване на национална стратегия и зададени цели за улавяне на CO2, трансграничен транспорт на CO2 и пр.)

3. Следва да се гарантира справедлив достъп до инфраструктура засъхранение на CO2

Изключително важно еинфраструктурата за съхранение на CO2 (и съхранение, и транспорт) да зачита принципите на прозрачност и достъп на трети страни, за да предлага на клиентите условия за справедлив пазарен достъп.

приветстваме предложението на Съвета да се подчертае, че местата за съхранение на CO2 трябва да зачитат принципите на „справедлив и отворен достъп“ (член 16.2). Освен това ние приветстваме предложението на Европейския парламент, с което сеиска Комисията да обмисли по-широка регулаторна рамка за пазара науловен CO2 (нов член 18а).

4. Цел за капацитет за инжектиране на CO2 с хоризонт 2040/2050 г.

Освен целта за капацитет за инжектиране до 2030 г. е важно да сеопределят цели за капацитет за инжектиране на CO2 до хоризонта 2040 г.,което следва да се направи като част отопределянето на целите за климата до 2040 г., инициирани от Комисията.

подкрепяме предложенията и на Съвета (член 35.6), и на Парламента (член 16.3) да се поиска от Комисията да представи цели за капацитет за инжектиране на CO2 с хоризонт до 2040 г. Предложението на Европейския парламент е за предпочитане, защотовключва и разпоредби за целите за 2035 г. и 2050 г.

5. CCU следва да се дефинира като стратегическа технология с нулевинетни емисии

Наред с CCS CCU е от решаващо значение за декарбонизиране на циментовизаводи, които нямат излаз на море. CCU подкрепя и ограничаването на измененията на климата в критични сектори като транспорта и химическата промишленост.

В БАЦИ и CEMBUREAU смятаме, че ако се изготви изричен списък на стратегически нулеви технологии, той трябва да включва улавянето и използването на въглерод (CCU). Ние приветстваме включването на технологии за устойчиви алтернативни горива в текста на Съвета, но запредпочитане е по-широк подход, включващ CCU като цяло.

6. Допълнителни коментари

  • Член 18 (вноски на производителите на нефт и газ) трябва да се запази.Този член е от решаващо значение, за да се гарантира постигането на целта за капацитет за инжектиране на CO2 от 50 милиона тона. Нефтодобивните и газови предприятия притежават необходимото ноу-хау за разработване на такива места за съхранение и многократно са се ангажирали да увеличат общия капацитет на ЕС за съхранение на CO2. Този член е важен и за гарантиране на географското разпределение на местата за съхранение на CO2 в целия ЕС.
  • NZIA следва да признава различните форми на съхранение на CO2: ние приветстваме разпоредбите на Парламента (член 3q и член 16.1) и на Съвета (член 17a) за включване на солени водоносни хоризонти като форма на съхранение на CO2, освен изчерпаните нефтени и газови находища.
  • Стратегическите проекти с нулеви нетни емисии следва да се подкрепят финансово: ние приветстваме предложението на Европейския парламент най-малко 25% от националните приходи от СТЕ да се насочват към постигане на целта на NZIA (членове 43a и 15a).
  • По време на целия процес на подаване на заявления трябва да се прилагат по-кратки срокове за издаване на разрешителни: ние приветстваме предложените Европейския парламент промени, целящи уточняване, че по-кратките процедури за издаване на разрешителни ще се прилагат „от получаването на заявлението за проект“, а не „от потвърждението на валидността на заявлението“ (членове 3f и 6.6).
  • Трансформиращите промишлени технологии за декарбонизация следва да се включат в списъка на технологиите с нулеви нетни емисии, както е предложено от Съвета (член 3а).

  1. Виж Карта за въглеродна неутралност на CEMBUREAU
  2. Като цяло циментовия сектор на ЕС планира/разработва около 38 проекта, свързани с CCUS: 8 проекта за CCS, 16 проекта за CCU, 14 проекта за CCUS (насочени предимно към съхранение на CO2, но и към CCU) – вижте картата на текущите инвестиции на CEMBUREAU. CEMBUREAU смята, че към 2023 г. само циментовият сектор ще трябва да съхранява 12-15 милиона тона CO2 годишно.