Тристранни преговори по CPR и ESPR – позиция до МРРБ на БАЦИ и CEMBUREAU

Българската асоциация на циментовата индустрия и Европейската циментова асоциация CEMBUREAU (www.cembureau.eu ) приветстват генералния подход на Съвета на ЕС , постигнат на 30-ти юни 2023 г и позицията на първо четене , приета от Европейския парламент на 11-ти юли 2023 г. относно преразглеждането на Регламента за строителните продукти (CPR).

И двете институции поддържат предложението на Европейската комисия и запазват цимента в обхвата на CPR (съображение 28). Те приемат, че за разлика от други междинни продукти циментът се използва изключително в строителството, поради което следва да се обхване от CPR, а не от Регламента за екологично проектиране на устойчиви продукти (EPSR). Както е подчертано в предишното становище на БАЦИ, което Ви изпратихме през февруари 2023 г., подобно разграничение е от решаващо значение за осигуряването на правна сигурност за сектора и улесняването на внедряването на планираните от CPR нисковъглеродни стандарти.

БАЦИ обаче иска да насочи вниманието на участниците в тристранните преговори към изменения 28 и 132 в позицията относно ESPR на първо четене на Европейския парламент. Тези изменения пренебрегват определения от Комисията ясен път за разработване на стандарти за нисковъглероден цимент чрез CPR и не следва да бъдат подкрепяни.

Нашата промишленост осъзнава неотложната необходимост от намаляване на емисиите на CO2, както е показано в Пътната карта за въглеродна неутралност на CEMBUREAU . Понастоящем циментовият сектор изпълнява голям брой иновативни проекти за намаляване на емисиите на CO2 и БАЦИ и CEMBUREAU отдавна призовават за добре функциониращ процес на стандартизация, за да се пуснат на пазара нисковъглеродни цименти

Най-тревожното е, че предложените изменения пренебрегват текущия процес за установяване на нисковъглеродни циментови стандарти чрез CPR:

  • Така нареченият процес на хармонизиране на CPR за цимента протича понастоящем под ръководството на департамента за растеж (DG GROW) и се предвижда да приключи през третото тримесечие на 2024 г.
  • След този процес през 2025 г. Европейската комисия ще издаде ново искане за стандартизация на цимента.
  • Стандартите ще се разработят от Европейския комитет по стандартизация (CEN).

Трябва да се отбележи, че при CEN срокът за издаване на стандарт неизменно е минимум две години, което поражда съмнения относно постижимостта на 2027 г. като крайния срок, постановен от изменение 132.

  • Освен това Европейската комисия обясни в няколко парламентарни изслушвания, че ще гарантира от екологична гледна точка CPR да е толкова амбициозен, колкото и ESPR.

Поради това БАЦИ и CEMBUREAU категорично призовават участниците в тристранните преговори за CPR и ESPR да:

  • се противопоставят на изменения 28 и 132 в позицията на Парламента на първо четене по време на тристранните преговори за ESPR;
  • подкрепят работата, започната от Комисията и заинтересованите страни в областта на цимента в процеса на хармонизиране за цимента, който ще доведе до ново искане за стандартизация и дейности по стандартизация, които ще се предприемат от 2025 г. от CEN.