Тристранни Преговори По Рамката На Ес За Премахване На Въглерода – Становище На БАЦИ

Пътната карта за въглеродна неутралност до 2050 г. на европейската циментова индустрия, част от която е и БАЦИ, привежда пътя за декарбонизация на циментовата промишленост в съответствие с целите на Зелената сделка на ЕС и обхваща цялата верига на стойността от производството на клинкер и цимент до използването на бетон в застроената среда.

Премахването на въглерода е особено важно в тази перспектива, защото може да се извършва на различни етапи от веригата на стойността на цимента и бетона1. С оглед на предстоящите тристранни преговори БАЦИ смята, че е важно:

1. Да се признаят количествата свързан въглерод чрез минерализация за постоянно съхранение

Приветстваме признаването от Европейския парламент (ЕП) на минерализацията, която включва въглерода в бетона, за постоянно премахване на въглерод.

Ние препоръчваме да се използва дефиницията на постоянно съхранение на въглерод в Становището на ЕП на първо четене, която признава и улавянето на въглерода, и съхранението на биогенни емисии и повишеното карбонизиране в бетона:

Член 2, параграф 1, точка G (Европейски парламент)
„постоянно съхранение на въглерод” означава дейност, състояща се от една или повече практики или процеси, извършвани от оператор, които при нормални обстоятелства и при използване на подходящи управленски практики съхранява атмосферен или биогенен въглерод в продължение на векове чрез геоложко съхранение на CO2 или постоянно свързване на въглерода чрез минерализация;

2.  Да се подкрепи неутралната спрямо материала дефиниция на съхранението на въглерод в продукти, позволяващо асортимент от начини за премахване на въглерод в строителни продукти

Освен повишеното карбонизиране на бетона за премахване на въглерода и съхранение на CO2 могат да се използват други строителни продукти като например пластмаси. Смятаме, че щом химическите продукти са част от цикъла на рециклиране, влагането на CO2 в химикали трябва да се смята за постоянно съхранение 2. В скорошно проучване Свободният брюкселски университет (Vrije Universiteit Brussel) разгледа потенциала на различните употреби на улавянето и оползотворяването на въглерод (CCU) и тяхната трайност. Ключовата констатация беше, че CO2, който се съхранява в пластмаси, използвани в строителството, има и значителен потенциал за съхранение на CO2, и значителни срокове за съхранение.

Затова ние подкрепяме дефиницията за съхранение на въглерод в продукти, включена в преговорния мандат на Съвета, която (1) позволява бъдещи технически разработки и (2) е неутрална спрямо материала и не ограничава тази категория само до един вид материал.

Член 2, параграф 10, точка I (Становище на съвета)
„съхранение на въглерод в продукти” означава дейност за премахване на въглерод, която или постоянно свързва химически въглерода в даден продукт или съхранява атмосферен и биогенен въглерод в продължение на десетилетия в дълготрайни продукти или материали


  1. вижте нашето Становище относно Предложенията на Комисията относно Рамката на ЕС за сертификация за премахване на въглерод
  2. вижте нашето Становище относно трайността на съхранението на CO2 в продукти