Схема на ЕС за търговия с емисии

Кратък преглед

Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС) или ЕU-ETS се разглежда като крайъгълен камък на политиката на Европейския съюз за борба с изменението на климата. СТЕ-ЕС за търговия с квоти за емисии работи на принципа „ограничаване и търговия“. В рамките на определени прагове дружествата получават или купуват квоти за емисии, които могат да търгуват помежду си при необходимост. След всяка година дадена компания трябва да предаде достатъчно квоти, за да покрие своите емисии. Понастоящем наближава краят на фаза III на СТЕ - ЕС, която приключи на 31 декември 2020 г.  Фаза ІV на СТЕ-ЕС, който ще се прилага след 2020 г. понастоящем се финализира с регламенти за правилата за хармонизирани безплатни квоти (FAR), списък за изместване на въглеродни емисии (CLL) и корекции на квотите поради промени в нивата на производство (ALC), които бяха одобрени през 2019 г. Съгласно Зелената сделка и предложения Закон за климата на ЕС целта за намаляване на емисиите за 2030 г. в момента се преразглежда и заедно с предложеното разработване на механизъм за корекция на транс-граничните въглеродни емисии (CBM) може да повлияе на крайната цел за 2030 г. През остатъка от 2020 г. и първото тримесечие на 2021 г. ще се финализират списъкът на съоръженията, отговарящи на условията за безплатни квоти (NIMS), референтните показатели (продукт, гориво и топлина) и правилата за мониторинг и докладване (MRR). Фаза IV ще бъде разделена на две - от 2021 до 2025 г. и от 2026 до 2030 г. Понастоящем целта за СТЕ за 2030 г. е 43% намаление спрямо 2005 г. и това ще доведе до линеен коефициент на намаляване (LRF) 2,2% от общия брой квоти годишно. През фаза IV количеството безплатни квоти за сектори с въглеродни емисии ще се базира на комбинацията от исторически нива на активност и референтни показатели (базирани на средната стойност на десетте процента най-добре представили се сектора) и може да бъде допълнително коригиран чрез прилагане на междусекторен множител за корекция.

Нашето виждане

Накратко, възгледите на циментовата промишленост относно фаза IV на СТЕ на ЕС са следните:

  • СТЕ-ЕС секторите вече допринасят пропорционално повече за общата цел на ЕС за намаляване, отколкото не-СТЕ секторите. Затова целта за намаляване с 43% и коефициента на линейна редукция 2,2% за фаза IV не трябва да се увеличават допълнително.  Преди да бъдат предложени каквито и да е промени за целта на СТЕ за 2030 г., трябва да се извърши задълбочена оценка на въздействието, за да се определи дали целта е технически и финансово постижима.
  • Всички енергоемки промишлености трябва да се включат в списъка за изместване на въглеродни емисии и всички съоръжения трябва да получават безплатни квоти, базирани на амбициозни, но реалистични референтни показатели.
  • Не трябва да се прави разлика между секторите. CEMBUREAU твърдо се противопоставя както на диференцирането на безплатните квоти, така и на междусекторния множител за корекция.
  • За да се даде възможност за достатъчно безплатни квоти на ниво най-добре представящи се, предложеният от Европейската комисия дял на търговете/безплатните квоти (съответно 57/43%) трябва да се преразгледа в полза на увеличаване на наличните безплатни квоти.
  • Ако механизмът за корекция на транс-граничните въглеродни емисии (CBM) се прилага към всеки енергоемък сектор, това трябва да е в комбинация с безплатни квоти в СТЕ.