Становище относно „Проект на насоки за държавна помощ за климат, енергия и околна среда“

БАЦИ изрази следното становище до Министерски съвет и редица министерства относно прегледа на „Проект на насоки за държавна помощ за климат, енергия и околна среда“ („Проект на насоки“).

Както добре знаете, в момента Европейската комисия е процес на преглед на „Проект на насоки за държавна помощ за климат, енергия и околна среда“ („Проект на насоки“). Съгласно Проекта на насоките, публикувани на 7 юни 2021 г., циментовата индустрия вече няма да отговаря на условията за освобождаване от такси за електроенергия. При представянето на коментари в общественото допитване на Комисията, нашата европейска асоциация CEMBUREAU посочи непропорционално поставения фокус върху интензивността на търговията в оценката на Проекта на насоките, който сега трябва да приеме праг от 20% вместо 10%. При интензивност на търговията от 20%, циментово производство в обем от 36 милиона тона, представляващо 60-70 завода, или 29% до 34% от общия брой производствени мощности в ЕС, биха били изложени на риск.

Неотложността на този въпрос се засили с въздействието на нарастващите цени на енергията. Тъй като 40% от оперативните разходи на циментовата индустрия са свързани с енергия, половината от които е електроенергия, рязкото увеличение на цените на енергията принуждава някои от нашите заводи да забавят производството.

Цените на електроенергията за година напред се увеличиха рязко в цяла Европа между октомври 2020 г. и ноември 2021 г., като нивата на цените нараснаха двойно и дори тройно. Конкурентоспособността на нашите операции допълнително се влияе негативно от силното увеличение на вноса от страни извън ЕС. В периода 2016-2020 г. вносът от трети страни в България се е увеличил със 172%, но на фона на интензивност на търговията над 20% през първата половина на 2021 г. – всичко това по публични данни на НСИ. Това ниво на интензивност на търговията с цимент е най-високото за цимента сред всички страни от ЕС и отразява трудностите, пред които са изправени българските производители на цимент, от постоянно увеличаващия се внос.

Въпреки че приветстваме съобщението на Европейската комисия „Справяне с нарастващите цени на енергията: набор от инструменти за действие и подкрепа“ („Съобщението“), публикувано на 13 октомври, ние споделяме твърдо мнение, че мерките, които бяха обявени като част от този набор от инструменти и най-вече възможността държавите-членки да предоставят държавна помощ, трябва да се разгледа във връзка с текущите дискусии относно допустимостта за такава помощ в Проекта на насоките. В сегашния си вид Проекта на насоките не само ще изключат изложените сектори от получаването на съществената подкрепа, която е налична днес, но и създават допълнителна пречка пред държавите-членки, които бързо прилагат необходимите мерки за преодоляване на настоящата криза с цените на енергията, както е предвидено в инструментариума на Комисията, като по този начин се изостря загубата на конкурентоспособност и се засилва инфлацията на разходите за потребителите.

Внезапната недопустимост на циментовия сектор по Проекта на насоките идва в момент, когато инвестициите в застроената среда трябва да се увеличат драстично с нови устойчиви сгради, за да се покрият нуждите на населението и големи транспортни инфраструктурни проекти, които са основни стълбове за една добре функционираща икономика. Всички тези разработки изискват достъпност на строителните материали. Бихме искали също така да отбележим, че липсата на допустимост съгласно Проекта на насоките би поставила циментовата индустрия в неблагоприятно конкурентно положение в сравнение със секторите, които отговарят на условията и се конкурират на същия строителен пазар надолу по веригата, като стоманодобивния сектор.

Поради причините, изложени по-горе, бихме били благодарни, ако можете да настоявате пред Комисията да запази текущия критерий за допустимост в Проекта на насоките и по-конкретно, интензивност на търговията от 4% и електро-интензивност от 20%.