Становище на БАЦИ по повод Проект за ограничаване вноса на отпадъци

Настоящото становище на БАЦИ до Портала за обществени консултации към Министерски съвет и МОСВ е по повод публикувания на Портала за обществени консултации Проект на Решение на Министерския съвет за ограничаване вноса на отпадъци с код 19 12 12. На основание чл. 66, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс Министерство на околната среда и водите уведомява заинтересованите лица за откриването на производство по реда на чл. 98, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците за приемане на Решение на Министерския съвет за ограничаване вноса, респ. въвеждането на отпадъци с код 19 12 12 – други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11.

БАЦИ изразява категоричното становище и позиция, че представения проект на Решение на МС не е мотивиран по смисъла на чл. 98, ал. 3 от ЗУО и е необоснован, предвид следните мотиви и съображения:

1.1. Оползотворяването на модифицирани горива с код 19 12 12  и други горими отпадъци е основен способ на циментовите заводи в страната да осигурят спазване на законодателството и свързаните с това ограничения, както и намаляване на емисиите на парникови газове, във връзка с ограничаване изменението на климата и намаляване на въглеродния отпечатък на производствената дейност.
1.2. Методите и способите за съвместно изгаряне на отпадъци са нормативно утвърдени , в т.ч. съответстват на най-добрите налични технологии за производство на клинкер и цимент и оползотворяване на отпадъци чрез изгаряне , като инсталациите притежават валидни Комплексни разрешителни за тази дейност, издадени по реда на глава седма на Закона за опазване на околната среда, в която са транспонирани разпоредбите на европейското законодателство.
1.3. Съоръженията за оползотворяване на модифицирани горива с код 19 12 12 и други горими отпадъци не замърсяват околната среда , тъй като са конструирани и изградени така, че да гарантират ефективен процес на оползотворяване чрез изгаряне, при който не се отделят емисии на вредни вещества над действащите в страната стандарти, норми и ограничения.
1.4. На територията на Република България, генерираните от съществуващите инсталации за сепариране и предварително третиране отпадъци с код 19 12 12 и други горими отпадъци са с качество (ниска калоричност, висока влажност и високо съдържание на негорима фракция) и размер на частиците, неотговарящи на изискуемите за пещите на циментовите заводи,
поради което дори циментовите инсталации, които ползват местни горими отпадъци винаги могат да ги ползват единствено в смес с вносен висококачествен SRF/RDF (или други подобни отпадъци  с код 19 12 12) с подходящ размер на частиците и калоричност
. Спирането на вноса на качествени горими отпадъци  с код 19 12 12  ще доведе до невъзможност на циментовите заводи за изгаряне на каквото и да е количество местни горими отпадъци, което ще даде като резултат невъзможност за спазване на йерархията и постигане на целите по управление на отпадъците и в частност – намаляване на количествата за депониране.
Циментовите заводи в България реализират трансграничен превоз и внос на горими отпадъци, вкл. с код 19 12 12,  още от 2008 г. в пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство на ЕС и България, както и Базелската конвенция. В тези над 12 години осъщественият трансграничен превоз и внос на горими отпадъци спомага да се приемат за оползотворяване чрез изгаряне на стотици хиляди тонове отпадъци, образувани в България от сепарираните битови отпадъци на редица общини като София, Варна, Враца, Мездра Харманли, Хасково, Пловдив, Ямбол, Казанлък, Габрово, Севлиево, Търговище и други.
1.5. С евентуално такова ограничаване на вноса ще бъдат нарушени норми на европейското законодателство по отпадъците , в т.ч. ще се допусне противоречие с политиките на европейското законодателството по ограничаване на изменението на климата и на европейското законодателство по отпадъците, в т.ч.:

  • Ще се наруши един от основните принципи на Договора за функциониране на Европейски съюз, а именно – свободното движение на стоки;
  • Ще се влезе в противоречие с европейските политики и законодателството за ограничаване изменението на климата, съгласно което използването на 19 12 12  и други горими отпадъци е със значително по-нисък емисионен фактор, спрямо традиционни горива: въглища, петрококс и други;
  • Ще се нарушат дългогодишни договори и споразумения между производители на качествени горими отпадъци извън страната, вносители и ползватели на продукта, от което ще произтекат значителни финансови загуби за всички страни по веригата;
  • Ще се нарушат и/или ще се ограничи/спре обхвата на прилагане на влезли в сила и действащи разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (Комплексни разрешителни) и решения по реда на Закона за управление на отпадъците (решения по чл. 97, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона), ежегодният отчет на които показва не само, че не се нарушава законодателството по околна среда поради оползотворяване на отпадъци, а по-скоро компаниите и инсталациите показват прогресивно намаляване на въглеродния си отпечатък, благодарение на използването на отпадъци. Това показва още веднъж екологичния, но и социалния принос по отношение на тази дейност, която води до намаляване на количествата отпадъци, които се депонират.
1.6. БАЦИ проведе среща на 23.06.2021 г. в сградата на МОСВ с представители на МОСВ и представител на НСОРБ точно по повод вноса на горими отпадъци в България, на която среща бяха набелязани конкретни мерки и стъпки за повишаване качеството на произвежданите в България модифицирани горива от отпадъци, които членовете на асоциацията активно изпълняват. БАЦИ недвусмислено изрази позиция на срещата, че българските горими отпадъци винаги са били и ще бъдат с приоритет за оползотворяване в инсталациите на членовете на асоциацията, стига да покриват минимално изискуемите технически характеристики на качество и свойства и  да бъдат произвеждат от подходящи за производство на алтернативни горива инсталации.

В допълнение към всичко гореизложено, Българската асоциация на циментовата индустрия е отворена за среща с Министъра на околната среда и водите и с Министър-председателя при необходимост за представяне на нашата позиция по изложената тема и нейното обсъждане.