Становище до Народното събрание по предложени изменения на Закона за управление на отпадъците

БАЦИ отчита необходимостта от законово въвеждане на по-прецизиран правен режим за повишаване на отговорността на стопанските субекти при търговията с отпадъци и тяхната публичност.

На 07.02.2020 г. бе проведена среща вкл. между представители на циментовите заводи и МОСВ, на която БАЦИ изрично подкрепи набелязаните мерки на екоминистерството за контрол на вноса на отпадъци в страната.

С писмо до народното събрание БАЦИ представи позицията на сектора по някои от проектите на текстове на ЗИД на ЗУО със сигнатура 054-01-16:

1. С §1 се предлага изцяло нова алинея 4 в чл. 95, със следното начално съдържание: „В регистъра по ал. 3 се вписват най-малко следните обстоятелства: …“

Предложение: да бъде прецизиран текстът, като отпадне думата „най-малко“, с цел да има пределна яснота какво точно подлежи на вписване в регистъра.

2. Да бъде изменена т. 2 на новата ал. 4 – вместо „името на нотификатора“ да бъде записано „страна на произход“.

Също така, ако разрешеният обем за транспортиране ще бъде част от регистъра, да бъде включен и реално транспортираният обем като количество. Тази възможност би имала логика, ако не се посочва „името на нотификатора“ и се използва подходът за посочване на „страна на произход“.

Аргументи: Ако нотифициращата страна бъде посочена с пълни подробности за вноса, това ще означава, че всички конкуренти ще имат достъп до такава поверителна и конфиденциална бизнес информация. Ако се посочи само разрешен обем, това може да бъде тълкувано едностранно погрешно, тъй като обикновено в нотификациите разрешеният обем се дава до определена сума, но действителният внос е по-малък. Ето защо, ако следваме принципа за прозрачност и яснота, трябва да се включат и двете обстоятелства по начина предложен по-горе.