Становище до МОСВ относно количествата разпределени безплатни квоти за емисии

Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) вече изрази пред МОСВ своето становище относно правилата за коригиране на количествата безплатно разпределени квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО поради промени в нивото на активност (вх. №48-00-445/18.06.2019 г.) и в голяма степен нашата позиция съвпадна са тази на други заинтересовани страни и Министерството на околната среда и водите. Със съжаление виждаме, че Европейската комисия не е взела предвид представените до момента становища и Проекта на регламент, който ни предостави МОСВ на 12 септември 2019 г., все още се базира на стъпаловидния подход за коригиране на разпределението на безплатни квоти при промяна в нивото на активност, т.нар. белгийско предложение. Ето защо БАЦИ моли МОСВ и българското правителство да продължи да настоява за следното:

  • Линейна корекция на разпределените безплатни квоти при повече от 15% промяна на средното ниво на активност, изчислено за период от две последователни години, спрямо историческото равнище на активност. Корекцията на разпределението трябва да отговаря на точната процентна промяна в средното ниво на активност, като това правило следва да се прилага при първата и при всяка следваща корекция на разпределението. Линейното коригиране на разпределението ще намали риска от недостатъчно или прекомерно разпределение.
  • Въвеждане на правила за коригиране на разпределените безплатни квоти при значителни изменения в капацитета на съществуващите инсталации, които са резултат от технически промени. Такова изменение в капацитета трябва да се третира по същия начин както „новите участници“ в ЕСТЕ. В последната редакция на проекта на Регламент отново не се прави разлика между съществуващи инсталации, които единствено използват свободния си капацитет, за да увеличат нивото си на активност, и съществуващи инсталации, които правят значителни инвестиции в увеличаване на капацитета си. За намаляване на въглеродната интензивност на европейската индустрия трябва да се направят значителни инвестиции в съществуващите инсталации и това е по-възможния път, по който биха тръгнали инвеститорите вместо откриването на съвсем нови производствени площадки „на зелено“, особено когато те са свързани с използване на специфични суровини. В противен случай, инвестициите биха били направени извън Европейския съюз. В приложение представяме пример, който илюстрира дискриминативното третиране на съществуващите инсталации с увеличен капацитет спрямо новите участници в ЕСТЕ.

Относно документа за дискусия във връзка с предстоящото изменение на показателите за изчисляване на безплатните квоти БАЦИ приветства унифицирания подход на ЕК за събиране на данните и изчисляване на показателите и намерението на Комисията да публикува информация, свързана с определянето на показателите. Вземайки предвид предложените варианти, БАЦИ подкрепя втората представена опция, а именно публикуване на ключови параметри за актуализиране на стойностите на показателите и кривите на показателите за 2016/2017. Въпреки това, очакваме ЕК да проведе двустранни срещи с индустриалните асоциации и да предостави достатъчно информация, за да може показателите, изчислени от ЕК, да бъдат сравнение с тези, изчислени от отделните индустриални организации на базата на събраните от тях данни. С цел прецизиране на показателите, е важно тези двустранни срещи да бъдат проведени преди финализиране и публикуване на показателите.

Оценяваме усилията на българското правителство да даде своя принос в създаването на правила, които ще осигурят стимули за растеж, инвестиции и декарбонизация на промишлеността на Европейския съюз (ЕС) и ще бъдем благодарни, ако МОСВ вземе предвид нашите коментари и отново се застъпи за линейно динамично разпределение, справедливо третиране на увеличаването на капацитета на съществуващите инсталации, корекции на разпределените квоти веднага след като нивата на дейностите бъдат проверени и гарантиране на прозрачност и диалог с заинтересованите страни при изчисляване на продуктовите и горивните показателите.