Проект „Кръгова и нисковъглеродна икономика“

С писмо на БАЦИ до Министерство на икономиката бе изразено следното становище относно проекта.

Относно под-приоритет 4.1

Преход към кръгова икономика.

 • Циментовата индустрия е ключов участник в кръговата икономика и така в цялата верига на стойност.
 • В сектора на производство, циментовата промишленост играе ключова роля в политиките по управление на отпадъци, тъй като приема различни видове отпадъци, които използва като алтернативна енергия за отопление на пещите и като алтернативна суровина. В днешно време циментовият сектор в Европа замества средно 46% от своите горива с отпадъци и биомаса като целта е до 2030 г. да се поемат до 60% (30% биомаса) и 90% (50% биомаса) до 2050 г.
 • Няма технически бариери за постигане на тези нива и някои циментови заводи в Европа вече го правят.

Бариерите пред заместването са по-скоро от регулаторен характер, както на равнище ЕС, така и на национално ниво:

 1. Трябва да има цялостна забрана за депониране в ЕС.
 2. Разделното събиране и сортиране на отпадъци следва да бъде приоритизирано в държавите-членки.
 3. В законодателството на ЕС за отпадъците, съвместната обработка следва да се причислява към рециклирането на битови отпадъци.
 4. Законодателството на ЕС следва да признае съвместната обработка на отпадъци по-високо в йерархията от изгарянето, тъй като част от материала се рециклира в клинкер.

В бизнеса надолу по веригата бетонът е 100% рециклируем и се използва като рециклиран инертен материал в строителството (т. нар. upcycling, т.е. повторно оползотворяване в по-висококачествена суровина) или се употребява като долен слой в основата на пътища (т. нар. downcycling, т.е. повторно оползотворяване в по-нискокачествена суровина), като и двете употреби следва да бъдат напълно признати за техния принос към кръговата икономика по отношение на спестяването на първични суровини.

Основната пречка за постигане на високи нива на оползотворяване на отпадъци в България (както съвместно изгаряне, така и рециклиране) е лошият контрол върху прилагането на законодателството за отпадъците. Всеки може да даде примери – незаконното депониране, липсата на контрол върху депонираните материали в регионалните депа, „изчезването“ на някои потоци отпадъци, изгарянето на опасни отпадъци и др.

Правителството/Министерството на околната среда и водите трябва да въведат ефективна система за стимулиране на всички общини да рециклират и използват битовите отпадъци. Насърчаването и тясното сътрудничество с българските общини за избор на подходящи инсталации ще допринесат за постигането на целите и значително намаляване на депонираните отпадъци. Циментовата промишленост в България може да бъде надежден партньор в сътрудничеството с местните общини за постигане на целите за следващите години, тъй като вече има внедрени екологични технологии за оползотворяване на отпадъци.

Относно под-приоритет 4.2

Преход към нисковъглеродна икономика.

Пътната карта за постигане на въглеродна неутралност на ЦЕМБЮРО, която беше представена на 12 май 2020 г., проучва пътищата за постигане на целта за въглероден неутралитет. Документът разглежда как могат да бъдат намалени емисиите на CO2, чрез действия на всеки етап по веригата на стойността по отношение на клинкера, цимента, бетона, строителството и (повторната) карбонизация, с цел постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г. За да постигне целта за въглеродна неутралност, секторът изисква решителни политически действия от страна на ЕС в някои ключови области, които са посочени Пътната карта, в това число:

 1. Развитие на общоевропейска мрежа за транспортиране и съхранение на CO2;
 2. Както бе отбелязано по-горе, решителни действия в областта на кръговата икономика в подкрепа на използването на нерециклируеми отпадъци и отпадъци от биомаса при производството на цимент и за наблягане на рециклирането на бетон в политиките относно строителството и строителните отпадъци;
 3. Амбициозни политики за намаляване на въглеродния отпечатък на европейските сгради, които политики са основани на подхода на жизнения цикъл, който стимулира използването на цименти с ниско съдържание на въглерод;
 4. Условия на равнопоставеност по отношение на въглерода (например, чрез механизми за корекции на границите), регулаторна сигурност и амбициозна програма за индустриална трансформация.