Проект За Насоки На Комисията На ЕС Относно Регламента За Безплатни Квоти (FAR)

Европейската комисия представи проект на документ с насоки относно наскоро приетия Регламент за безплатни квоти (FAR), който разшири бенчмарка за циментов клинкер чрез добавяне на понятието „алтернативни хидравлични свързващи смеси“.

Сега документът с насоки цели уточняване на това понятие за алтернативни хидравлични свързващи смеси, като уточнява, че те трябва да отговарят на три критерия за квоти съгласно бенчмарка за сив циментов клинкер:

 • трябва да се използват за производството на цимент
 • не могат да са обхванати от друг бенчмарк по СТЕ на ЕС
 • не могат да са странични продукти от отпадъци или други производствени процеси.

Проектът за насоки споменава като примери за алтернативни хидравлични свързващи смеси сиви циментови пуцоланови материали (напр. калцинирани глини), глиноземни циментови свързващи смеси, калциево-алуминатни циментови свързващи смеси, калциево-сулфоалуминатни циментови свързващи смеси и алкално активирани циментови свързващи смеси.

CEMBUREAU смята, че предложената дефиниция определение поражда объркване по следните причини:

 1. Първо, Приложение 1 към СТЕ на ЕС се отнася до производството на циментов клинкер. Затова квотите по СТЕ на ЕС са за инсталации за производство на клинкер, а не за циментови инсталации. Производството на определени, обхванати от прегледа на бенчмарка материали може да се извършва в обекти, които не са обхванати от СТЕ, или дори в мобилни инсталации.
  Производството на цимент може да се извършва и извън обекти, обхванати от СТЕ. Изискването за производството на цимент да се използват алтернативни хидравлични свързващи смеси не само излиза извън обхвата на Приложение I на СТЕ на ЕС, но освен това предполага подход за сравнение, базиран на цимент, а не на клинкер. Затова предвижданата промяна на бенчмарка прави настоящите методики и разпоредби непрактични и непоследователни
 2. Второ, не е ясно на какво основание са включени определени свързващи смеси, докато други са пропуснати. Добавянето на въпросните свързващи смеси води до бенчмарк някъде по средата между клинкер и цимент
 3. Трето, хидравличните свързващи смеси реагират само с вода и образуват стабилен строителен материал.
  Част от споменатите материали (пуцолан, калцинирана глина,…) не са хидравлични, защото не реагират само с вода, а се нуждаят от активиране с вар или сив циментов клинкер OPC. Активираните с алкали геополимери не могат да се класифицират като хидравлични, защото реакцията не е хидратация, а полимеризация. Дори гипсът, който е основен компонент на всички сиви и бели цименти, при определени обстоятелства реагира с вода, но в тази концепция не се разглежда като алтернативна хидравлична свързваща смес. . „Глиноземните свързващи смеси“ и „свързващите смеси за цимент с калциев алуминат“ (CAC) са хидравлични свързващи вещества. Те обаче не могат да се разглеждат като „алтернативни хидравлични свързващи смеси” в строителството и са синоними на един и същ продукт.  Те се използват почти само за производство на огнеупорни материали.  В миналото CAC са използвани в строителството заради по-бързото си втвърдяване. Неподходящото му използване без специални предпазни мерки обаче доведе до конструктивни проблеми със стабилността на сградите, причиняващи сериозни щети, поради което бяха „забранени“ в строителството. Те все още се използват в сухи хоросанови продукти (лепила) за по-бързо втвърдяване.
 4. Четвърто, за алтернативни хидравлични свързващи смеси могат да се считат само материали, обхванати от стандарта EN 197-1. Калциевият алуминатен цимент е цимент, който отговаря на изискванията на друг EN стандарт (стандарт EN 14647, а не стандарт EN 197-1), поради което е добавен по правилата на CBAM.  Същото важи и за другите споменати материали (глиноземни свързващи смеси за цимент и калциево-сулфоалуминатни свързващи смеси за цимент).
 5. Пето, от практическа гледна точка няма исторически данни за нито една от споменатите алтернативни хидравлични свързващи смеси, което затруднява проследимостта. Според нас е невъзможно определяне на ниво на бенчмарка в историческите данни от 2021 г. и 2022 г.
 6. Шесто, проектът за насоки изисква алтернативните хидравлични свързващи смеси да се използват за производството на цимента. Производството на цимент може да се извършва извън обекти, обхванати от СТЕ. Освен това, за разлика от клинкера тези компоненти могат да се използват за цели, различни от производството на цимент. И тук изпълнението на това искане противоречи на действителността.
 7. Седмо, някои от споменатите материали за бенчмарк за бял циментов клинкер се използват в сухи хоросанови смеси, което е едно от основните приложения на белия цимент.