Позиция по прилагане на алтернативни/допълващи регулаторни механизми към ЕСТЕ

БАЦИ се обърна с писма до Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Министерството на Икономиката (МИ) в светлината на новото предложение за дългосрочния бюджет на ЕС и пакета за система от собствени ресурси, който предвижда развиване на нови собствени ресурси на ЕС, които няма използват съществуващи ресурси на публични приходи, но ще подпомогнат държавите-членки да се справят със социално-икономическите неравенства и вторичните въздействия на прехода към чиста енергия на всички държави-членки на ЕС – допълващи регулаторни механизми към Европейската схема за търговия с емисии с оглед на многогодишната финансова рамка и дългосрочната стратегия на ЕС за въглеродните емисии

Разбираме, че са започнали дискусии относно нова система от собствени ресурси, свързана с екологичните въпроси чрез прилагането на алтернативни/допълващи регулаторни механизми, като „Механизъм за корекция на границата (Border Carbon Adjustments – BCAs)“ или „Механизъм за включване на въглеродни емисии (Carbon Inclusion Mechanism – MICx)“, които имат за цел да уеднаквят изискванията към интензивната откъм въглерод промишленост в ЕС и в трети страни. Предложението насърчава общите цели на новия Стратегическа дневен на ЕС и е в съответствие с Европейска дългосрочна стратегия относно въглерода „Чиста планета за всички“. Анализът, съчетан със съобщението относно дългосрочната визия „Чиста планета за всички“ и многобройни секторни проучвания, потвърждават, че рисковете от загуба на конкурентоспособност и следователно от изместване на въглеродни емисии са реални за засегнатите сектори, при липса на защитни мерки. Следователно е необходимо да се продължи работата по справяне с рисковете от изместване на въглеродни емисии в Европейската система за търговия с емисии (ЕСТЕ) като същевременно се работи за убеждаване на други юрисдикции да въведат равностойни разпоредби.

Темата за алтернативните/допълващите регулаторни механизми като „Механизма за корекция на границата (Border Carbon Adjustments – BCAs)“ или „Механизма за включване на въглеродни емисии (Carbon Inclusion Mechanism – MICx)“, би могла да бъде представена на вниманието на Съвета на Европейския съюз или на неговите работни групи като Съвета по икономически и финансови въпроси, където ще се изисква позиция от държавите-членки. Ето защо споделяме позицията на БАЦИ и на Асоциацията на европейската циментова индустрия (CEMBUREAU) относно алтернативните или допълващи механизми към ЕСТЕ:

Всеки трансграничен механизъм следва да включва най-малко следните елементи като част от своя замисъл:

  • да е приложим за всички сектори, за да се избегне дискриминация, особено на пазарите надолу по веригата;
  • да се основава на реални емисии на производители от трети страни (а не на средна стойност за ЕС);
  • следва да бъде напълно съвместим със СТО;
  • да предвижда освобождаване от такси за CO2 за износителите;
  • следва да бъде преходен, в смисъл, в началото да съществува съвместно със системата за безплатни квоти, които постепенно се премахват, но могат да бъдат върнати обратно, ако данъкът върху въглеродните емисии се счете за несъвместим със СТО.