Позиция по Предложение на EK относно изменение Насоките за индиректни компенсации

БАЦИ изрази следната позиция до МФ, МОСВ, МИИ и МЕ по повод Предложение на Европейската комисия за изменение на Насоките за индиректни компенсации. На 2-ри март Европейската комисия ще публикува още едно съобщение за нарастващите цени на енергията. Съобщението ще обхваща добре познати области като необходимостта от увеличаване на възобновяемите енергийни източници, биогаза и водорода, ускоряване на процесите на издаване на разрешителни за тях, проучване на повече възможности за съхранение на газ, осигуряване на достъпност за гражданите и пр. Съобщението ще се отнася и до държавните помощи, но ще предложи евентуално изменение на Насоките за държавна помощ за непряка компенсация по СТЕ на ЕС.

Европейската комисия наистина предлага разширяване на секторите, отговарящи на условията за непряко компенсиране. Разширението се базира на понижаване на прага на интензивността на индиректните емисии от 1 kg CO2/EUR на 0,5 kg CO2/EUR и, тъй като това е един от параметрите за определяне на индикатора за непряко „изтичане на въглерод” (ICLI) (в допълнение към интензивността на търговията), ICLI също се променя от 0,2 на 0,1. Комисията обаче НЕ променя критерия за интензивност на търговията, който остава 20%. Вследствие на това всички сектори в разширения списък имат интензивност на непреки емисии, отговарящ на новия праг за интензивност на непреките емисии, но значително по-нисък от този на циментовия сектор (който е 1,330 kg CO2/EUR). Те обаче имат интензивност на търговията много над 20% (циментът е с 10%). Дори ако секторът надвиши преразгледания ревизирания ICLI от 0,1 (ние сме на ICLI от 0,135), допълнителното прилагане на интензивността на търговията дисквалифицира циментовия сектор. Това е описано в Приложение 3 към оценката на Комисията на въздействието върху Насоките за непряка компенсация с изчисление на ICLI за всички оценени сектори.

Доколкото разбираме, към момента Комисията се консултира с държавите-членки и ние бихме искали да представим позицията на циментовата индустрия по темата:

  • нарастващите цени на енергията засягат всички енергоемки индустрии; последствията са, че в циментовия сектор производството трябваше да бъде намалено;
  • В обяснителната си записка Комисията посочва, че на този етап не е оправдана промяна в критерия за интензивност на търговията, защото експозицията спрямо международната търговия се определя повече в дългосрочен план; това не е валиден аргумент за циментовия сектор, където непрекъснатото рязко нарастване на вноса през последните седем години оказа натиск върху конкурентоспособността на европейската циментова индустрия;
  • циментовият сектор има висока интензивност на непреки емисии от 1,330 kg CO2/EUR, което далеч надхвърля тази на секторите, за които сега се предлага да бъдат добавени в списъка;
  • фактът, че независимо от своя ICLI над преразгледания праг от 0,1 съгласно разширения списък циментовият сектор не отговаря на условията за непряка компенсация показва, че на интензивността на търговията се дава непропорционално тегло спрямо интензивността на непреките емисии;
  • този непропорционален фокус върху интензивността на търговията вече беше коригиран при определянето на преките емисии от „изтичане на въглерод” в СТЕ на ЕС (където прагът е комбинация от интензивност на преките емисии и интензивност на търговия), а наскоро и в Насоките за държавна помощ за климат, енергия и околна среда (CEEAG), където е определен комбиниран праг за интензивност на търговията и електрическа интензивност, както и допълнителен отделен равен праг от 5% за двата показателя (за значителен риск от изместване) и достатъчно близки прагове от 4% за интензивност на търговията и 5% електрическа интензивност за квалификация под „риск от изместване“;
  • в този контекст е противоречиво, че циментовият сектор се квалифицира в категорията със „значителен риск от изместване“ за CEEAG и няма да отговаря на условията за непряка компенсация;

Поради всички тези причини ние бихме искали България да подкрепи разширяването на отговарящи на условията за непряка компенсация сектори и да предложим на ЕК да базира преразглеждането на Насоките върху по-нисък индикатор за непряко „изтичане на въглерод” (ICLI) от 0,1 без отделно допълнително прилагане на праг за интензивност на търговията. При необходимост от преразглеждане на критерия за интензивност на търговията, предлагаме да се използва 5% интензивност на търговията, който напълно съответства на CEEAG.

Искаме да подчертаем, че макар критериите да се отнасят за европейския циментов сектор като цяло през 2021 г. интензивността на търговията за българския циментов сектор значително надхвърля 20% (която за циментовия сектор е най-високата измежду държавите в ЕС), което е отражение на постоянно нарастващия внос.