Позиция относно опаковането на вещества и смеси (CLP)

Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) благодари на МОСВ за изразените дотук позиции и предоставена информация относно прилагане на Регламент (ЕС) №2017/542 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) №1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP).

Насочихме вниманието на МОСВ, в качеството си на национален член на комитета  CARACAL, към следните коментари и предложение за циментаот БАЦИ, като част от ЦЕМБЮРО – Европейската циментова асоциация, по предложението на Комисията за изменение на Приложение VIII отРегламент (ЕО) № 1272/2008 след семинара на ЕК относно приложимостта, с предложение за цимента.

CEMBUREAU, EFCA, EFCC, EMO, ERMCO, Eurogypsum и FEICA – европейскитеасоциации, представляващи индустриите от сектора на строителнитепродукти, засегнати от прилагането на новите разпоредби съгласно Приложение VIII към Регламента CLP (Регламент (ЕС) 2017/542) -наричано по-долу „Приложение VIII“, приветстваха организирания на 25септември семинар. Семинарът предостави възможност за ползотворно обсъждане и обмен на мнения по предложението на Групата за взаимо-заменяемите компоненти (Interchangeable Component Group – ICG) за постигане на работещо решение. Проявата също така предостави възможност за коментари по останалите проблеми, по-специално за циментовия сектор.

Предложената от Европейската комисия концепция за ICG, заедно сдопълненията, обсъдени на семинара (подход на начин на действие и актуализация на ICG без нови уникални идентификатори на формули(UFI)), е много полезна за потребители на продукти „смеси в смеси“надолу по веригата, например производители на строителни продукти като готови строителни смеси, и следва да бъдат взети под внимание като част от допълнително изменение на Приложение VIII. Въпреки това предложението за ICG не решава проблема на производителите на цимент.

По отношение на цимента, на семинара бяха повдигнати четири основни въпроса относно защо предложението за ICG не е подходящо за производителите на цимент, а именно:

  1. Варирането в съставките на цимента изисква непрекъснато настройване на начина, по който се определят пропорциите на тези материали, за да се постигне желаният краен продукт съгласно хармонизирания стандарт EN 197-1.
  2. Циментът не се произвежда на партиди, а е непрекъснат производствен процес 24 часа в денонощието (виж Приложение I, което описва процеса на производство на цимент).
  3. Крайните продукти, определени от EN 197-1 и произвеждани от променливи компоненти, се съхраняват в общи силози, обикновено в обеми от един до няколко хиляди метрични тона.
  4. Различните съставки на цимента имат различни класификации на опасност и поради това не могат да бъдат обхванати от един ICG. Дори и обсъденият на семинара подход на начин на действие не би решил проблема.

Считаме, че „Предложението за променливи смеси с позоваване на стандартни формули“, което е едно от германските предложения за променливи смеси, би било практично решение и допълва френското предложение. Следвайки този подход, ще трябва да се изготвят и съгласуват таблици със стандартни формули на основните видове цименти.

Представеният на семинара подход на стандартните формули за цимента е обяснен по-подробно в приложения към позицията на БАЦИ, вкл.заедно с предложение за стандартни формули за цимент и проект направен текст, указващ как смятаме, че стандартният подход на формули може да бъде приложен в Приложение VIII.