Позиция относно Директивата за търговия с квоти за емисии

С писма до Министъра на икономиката, Министъра на околната среда и водите и Министъра на енергетиката, БАЦИ изрази позиция относно очакваната от Европейската комисия (ГД „Конкуренция“) консултация с правителството на Република България във връзка с допустимостта на енергоемките отрасли за компенсиране на непреки разходи съгласно Директивата за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността.

На 9 април циментовата индустрия подаде документ в Европейската комисия в отговор на консултациите на Комисията относно преразглеждането на насоките за непряка държавна помощ.

Бе представено на министерствата копие от нашия отговор на консултацията, подаден чрез ЦЕМБЮРО, както и придружаваща презентация, подготвена от ПрайсуотърхаусКупърс – нашите външни консултанти по документа.

Циментовата индустрия е силно ангажирана в работата относно декарбонизация по цялата си верига на доставки, но се нуждае от улесняваща регулаторна рамка, която позволява инвестиционните усилия да се правят в конкурентна среда. Един от ключовите елементи е осигуряването на достъпна електроенергия, която ще трябва да бъде генерирана от възобновяеми източници. Декарбонизацията ще увеличи търсенето на електроенергия и съответно разходите за нашата индустрия. Следователно, от изключително значение е циментовата промишленост да получи право за компенсации на индиректните разходи, свързани с Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове.

Компенсиране на индиректни разходи по Директивата за Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (ЕСТЕ)
Обобщение на позицията на циментовия сектор

CEMBUREAU, Европейската циментова асоциация, подаде отговор както на целевите консултации (с краен срок 9 април), така и на обществените обсъждания (с краен срок 16 май) относно преразглеждането на насоките за непряка държавна помощ съгласно Директивата за ЕСТЕ;

Циментовата индустрия е силно изложена на разходи за CO2

 • В енергийния микс в циментовия сектор електричеството има дял от 12%, който може да достигне и 50% от разходите за енергия предвид високите цени на електроенергията;
 • През 2016 г. среднопретегленото потребление на енергия от външни източници за производство на цимент възлиза на 108 kWh/t (+ 1,1% годишно за периода 2014-2016 г.);  интензивността на косвени емисии бе средно 1,87 кг CO2/евро брутна добавена стойност за 2014-2016 г.
 • Делът на преките спрямо косвените емисии е сравнително сходен в страните като  преките емисии възлизат на около 90% от общите емисии, а косвените емисии заемат дял от около 10%. Декарбонизацията на циментовия сектор обаче ще доведе до изместване на разходите, свързани с директните емисии на CO2, към разходи за косвени емисии. Например, използването на алтернативни горива за заместване на изкопаеми горива изисква повече електроенергия, а успешното внедряване на технологията за улавяне на въглерод ще удвои, а в някои случаи дори и утрои, разходите за електричество;
 • Изместването от преки към косвени емисии също оправдава пълно 100% компенсиране на разходите за електроенергия, без да се прилага дегресивност;
 • В циментовия сектор няма възможност за прехвърляеми разходи тъй като циментът е хомогенен продукт, който се търгува на местни и международни пазари, и относно който се прилага стоково ценообразуване; освен това, производителите на цимент в Европа не могат да прехвърлят увеличените енергийни разходи върху цените ( т.е., представляват т.н. price-takers) и не могат да коригират цените нагоре вследствие на увеличаване на цените на електроенергията;      
 • Определено високата степен на изложеност към косвени разходи за CO2 следва да означава, че циментовата промишленост трябва да получи право на компенсиране на непреките разходи, особено когато се има предвид, че Комисията е счела, че секторът е изложен на риск от изтичане на въглерод.

Енергийната ефективност е до голяма степен оптимизирана в циментовата промишленост

 • Циментовата индустрия инвестира много в подобряването на енергийната ефективност на своите дейности, по-специално чрез инвестиции в производството на цимент по сух способ;
 • С нива на топлинна ефективност от 70 до 80% (в зависимост от влажността на суровините, горивната смес, използването на „отпадъчна“ топлина в предварителния нагревател/калцинатор и т.н.) циментовите заводи са сред най-ефективните промишлени предприятия.

Необходимост от еднакво третиране на различните строителни материали

 • Бетонът е строителен материал, който се конкурира на пазара на строителни материали със стоманата, която е материал вече допустим за компенсации за непреки разходи;
 • За високи сгради и инфраструктура като мостове, стоманените конструкции са в пряка конкуренция с (армирания) бетон, а параметрите които се вземат под внимание за сравняване на двата материала, са универсалност, размер, цена, издръжливост и устойчивост;
 • Ето защо е от съществено значение да се осигури справедливо и равно третиране на материали, които се конкурират на пазарите надолу по веригата.

Необходимост от оценка на точността на данните от Евростат  

 • Когато оценява допустимостта за компенсации на непреки разходи, Европейската комисия ще разчита на данни от Евростат; Европейската циментова асоциация CEMBUREAU е заинтересована да участва в обсъждане на точността на данните на Евростат, и по-конкретно:    
 • NACE 23.51 отчита добавената стойност на повече компании от действителния им брой, което изкуствено увеличава добавената стойност за сектора;
 • Изчисляването на добавената стойност може да бъде погрешно, тъй като компаниите отчитат използваните квоти като „входящи разходи“ или като „други разходи за управление“;  
 • В някои страни в потреблението на енергия са включени само членовете на националните циментови асоциации, а потреблението от независими компании е изключено.

Предложен праг на интензивност на косвените емисии

 • Циментовият сектор има интензивност на косвените емисиите над 1 кг CO2/евро брутна добавена стойност и по този показател заема 8-мо място в общия списък на 246 индустриални сектори, оценени от Европейската комисия. Това означава, че циментовата промишленост понася изключително висока тежест от разходите, произтичащи от косвени емисии.
 • Не е реалистично сектор, който е сред първите 10 сектора по отношение на интензивността на косвените емисии и очевидно е изложен на значителен риск от изтичане на въглерод, да не бъде изрично включен в списъка на целевите сектори.
 • Следователно, ако се наложи допълнително прецизиране на съгласуването на списъка относно изтичане на въглерод и списъка на компенсациите за непреки разходи, CEMBUREAU предлага като най-подходящ критерий критерият за косвени емисии, зададен с интензивност на емисиите по-голяма от 1 кг CO2/евро брутна добавена стойност.