Позиция на БАЦИ по проект на Закон за допълнение на Закон за ограничаване изменението на климата

Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) представи на Министерството на икономиката с писмо позицията си по проекта на Закон за допълнение на Закон за ограничаване изменението на климата и по специално по предвидената Наредба за компенсация на индиректните разходи за емисии на парникови газове на секторите изложени на значителен риск от „въглеродно изтичане“. Както предлагаме в наше писмо до министерството № 92-00-1049/25.10.2018 и както е потвърдено в писмо от МИ № 92-00-1049/30.11.2018, Министерството на икономиката е изразило своята подкрепа и е поело водещата роля за въвеждане на финансови мерки за компенсация на промишлените сектори, изложени на значителен риск от „въглеродно изтичане“. С тази позиция БАЦИ би искала още веднъж да насочи вниманието към неравното прилагане на компенсациите за непреки разходи за емисии на парникови газове съгласно Директивата за ЕСТЕ на ЕС между различните индустриални потребители на електроенергия, и да потърси подкрепа от министерството за включване на българската циментова индустрия в списъка на потенциалните бенефициенти на държавна помощ съгласно новата Наредба за компенсация на индиректните разходи за емисии на парникови газове на секторите и подсекторите, изложени на значителен риск от „въглеродно изтичане“.

Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) е сдружение с нестопанска цел, в което членуват производители на цимент на територията на Република България, три от най-известните циментови компании – „Девня Цимент“ АД (част от групата Хайделберг), „Холсим България“ АД (част от групата ЛафаржХолсим) и Титан „Златна Панега Цимент“ АД (част от групата Титан).

Циментовата индустрия е определена съгласно Директивата за ЕСТЕ на ЕС като сектор изложен на риск от изтичане на въглерод (carbon leakage), но не е включена сред секторите, които имат право на компенсации за повишаващите се цени на електроенергия, поради влиянието на цените на емисиите на парникови газове (CO2). Конкретно, съгласно параграф 15 на чл. 10а от Директива 2009/29/ЕО и действащите „Насоки относно определени мерки за държавна помощ в контекста на схемата за търговия с квоти за емисии на парников газ след 2012 година“ определящи за класифицирането на един отрасъл или подотрасъл като изложен на значителен риск от изтичане на въглерод (carbon leakage) са:

  1. сборът от преки и непреки допълнителни разходи, да води до значително увеличение на производствените разходи, изчислено като дял от брутната добавена стойност, от най-малко 5 % и;
  2. интензивността на търговия с трети държави, определена като съотношение между общата стойност на износа в трети държави плюс стойността на вноса от трети държави и общия размер на пазара на Общността да е над 10 %.

Тези прагове, към момента се покриват от циментовата индустрия на европейско ниво като цяло, както е потвърдено от изчисления на самата Европейска комисия. Следователно невключването на индустрията в списъка на сектори и подсектори, за които предварително е преценено, че са изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод“ поради непреки разходи за емисии, представлява отклонение от установените правила. Именно тази позиция, наред с всички обосноваващи нейната правота факти, е представена официално от Цембюро на Европейския комисар по конкуренция – г-жа Маргрете Вестагер.

Производството на цимент е енергоемък промишлен отрасъл и ако не бъде включено в списъка на сектори и подсектори изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод“ поради непреки разходи за емисии, това освен, че ще означава нееднакво прилагане на установените европейски правила, ще окаже и пряко влияние върху конкурентоспособността както на общоевропейско ниво, така и за българските производители в частност.

Конкретно за производителите на цимент в Р. България, горецитираният аргумент представлява още по-голяма тежест, поради факта, че интензивността на търговия с трети държави, е със значително по-голямо влияние от средноевропейската. Съгласно данните на Националния статистически институт в Р. България интензивността на търговия с трети страни е изчислена на 28% през 2016 г. и 32% през 2017 г. (докато същият показател за Европейската циментова индустрия като цяло е малко над 10 %). От друга страна, въздействието за повишаващите се разходи за електроенергия в следствие на въглеродните емисии също е значително по-високо в Р. България в сравнение с останалите държави в ЕС, поради по-малкия процент произведена електроенергия от възобновяеми източници за сметка на въглищни централи в страната.

Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) учтиво моли Министерството на икономиката да включи циментовата индустрия сред потенциалните бенефициенти на държавна помощ съгласно новата Наредба за компенсация на индиректните разходи за квоти за емисии на парникови газове на секторите, изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод“.

Считаме, че всяка от държавите-членки на Европейския съюз следва да е проактивна и да подкрепи, позиция, която осигурява равно прилагане на законодателството и правилата установени на територията на Съюза, като заедно с това осигурява условия на равнопоставеност, необходими за ефективното функциониране на индустрията.