Позиция на БАЦИ и CEMBUREAU по проект за въвеждане на временно съхранение на въглерод

БАЦИ с писма до МОСВ, МФ, МЕ и МИ сподели позиция по скорошното приемане на френско законодателство относно оценките на устойчивостта на сградите, което въвежда концепцията за временно съхранение на въглерод, което по същество се свежда до разделяне на фазата на производство и употреба и изключва емисиите в края на живота на дървесни продукти. Това води до много по-нисък въглероден отпечатък за дървото в сравнение с други строителни материали, включително бетон. Френският проект на правила е нотифициран в Европейската комисия в рамките на така наречената процедура TRIS, която изисква нотифициращите национални правителства да спазват тримесечен период на „неподвижност“. През този период промишлените сектори, държавите-членки и Комисията могат да коментират правилата и тези коментари трябва да се фокусират основно върху потенциално нарушение на правилата за вътрешния пазар/свободно движение.

Периодът на неподвижност в този случай приключва на 15 март и имахме дискусии по темата чрез ЦЕМБЮРО в European Concrete Platform и с нашите колеги членове на Construction Products Europe. И в двете мрежи бяха мобилизирани национални асоциации и много от нас изпращат коментари в процедурата. Също така обсъдихме темата чрез ЦЕМБЮРО с DG GROW, DG ENVI и личния съветник на председателя на Комисията, като молим Република България също така да изпрати коментари. Може да бъде задействано и потенциално удължаване на 3-месечния период на неподвижност.

Тъй като не е малко вероятно френският подход да стигне по-късно до европейско ниво, решихме с настоящото писмо да представим и кратък коментар на БАЦИ и CEMBUREAU по повдигната тема – проект на френско законодателство за въвеждане на временно съхранение на въглерод в сградата LCA – опростена динамична LCA

БАЦИ и Европейската циментова асоциация, CEMBUREAU, желаят да представят коментари по следните три нотификации, подадени от френското правителство в рамките на процедурата TRIS съгласно Директива 2015/1535:

  • Проект на декрет за изискванията за енергийни и екологични показатели за жилищни, офис сгради или сгради за основно или средно образование в столична Франция, нотифициран на 14 декември 2020 г. под номер 2020/790 / F;
  • Проект на заповед за одобряване на метода на изчисление, предвиден в член R-111-20-5 от Кодекса за строителство и жилища, нотифициран на 14 декември 2020 г. под номер 2020/791 / F;
  • Проект на заповед за изискванията за енергийни и екологични показатели за жилищни, офис сгради или сгради за основно или средно образование в столичния Франция, нотифициран на 14 декември 2020 г. под номер 2020/792 / F.

Изложените по-горе френски проектоправила имат за цел да предоставят насоки за строителната верига на стойността с оглед разработването на устойчиви строителни решения. Под понятието „опростен динамичен анализ на жизнения цикъл“ проектът на правилата въвежда концепцията за временно съхранение на въглерод.

Съгласно европейското законодателство от съществено значение е възприетият подход да се основава на признати международни научни познания и на проверими факти. БАЦИ и CEMBUREAU твърдим, че въвеждането на критерий за временно съхранение на въглерод не отговаря на този висок стандарт:

  • Временното съхранение на въглерод не е признато в нито един международен или европейски стандарт или регламент; ISO 14067: 2018 изрично гласи, че временното съхранение на въглерод не трябва да се взема предвид при въглеродния отпечатък на сградите; концепцията също не се среща в европейските стандарти EN 15804 или EN 15978;
  • В допълнение, продължителността на временното съхранение във френския проект на правила отново е определена по произволен начин, без да се прави позоваване на научни доказателства или подкрепящи елементи;
  • По-тревожното е, че определеният период от време предлага значителни предимства за конкретни строителни материали, т.е. такива със значителни емисии в края на жизнения им цикъл, като например биологичните материали;
  • Всъщност „опростяването“ на динамичната LCA, както е изложено в проекта на френски правила, се свежда не само до игнориране или свеждане до минимум на емисиите в края на жизнения цикъл, но също така обезкуражава рециклирането или повторната употреба на строителни продукти на края на живота си и с това осуетява целите на кръговата икономика;
  • В заключение, опростената динамична LCA не прилага подход на пълен жизнен цикъл и с това прехвърля тежестта върху бъдещите поколения, тъй като не решава проблема с крайното освобождаване на временно складиран въглерод.

БАЦИ и CEMBUREAU твърдим, че въвеждането на опростена динамична LCA от Франция би довело до приемане на национални критерии за устойчивост за сгради, които противоречат на усилията на европейско ниво, по-специално в CEN TC 350 и в инициативата на Комисията „Нива на сгради“, за да се постигне хармонизиран LCA подход, където временното съхранение на въглерод не е включено. Подобно едностранно действие на държава-членка затруднява операторите в строителния сектор да оценяват и сравняват устойчивостта на строителните проекти и противоречи на концепцията за интегриран вътрешен пазар.

Както се посочва в становището и на Construction Products Europe – нека не преоткриваме колелото. Хармонизираният от ЕС LCA трябва да остане гръбнакът на нашите усилия за постигане на неутрални климатични сгради до 2050 г.

Френското правителство планира да приложи нова „динамична“ оценка на жизнения цикъл (LCA) към строителни продукти, докато ние имаме европейски стандарт, EN15804, наскоро приведен в съответствие с нуждите на Европейската комисия и използван като справка от цялата строителна индустрия. Нещо повече, разработването на национални методологии би довело до бариери пред търговията със строителни продукти.

Въпреки че подкрепяме усилията на всяко правителство за въвеждане на оценки на жизнения цикъл (LCA) като подходящ инструмент за оценка на устойчивостта на строителните работи, ние винаги ще препоръчваме използването на единната, хармонизирана, научно обоснована европейска методология.

Както беше обяснено по-рано, изчисляването на екологичните показатели на строителните продукти като част от цялостното изпълнение на сградата е предмет на обширна работа по стандартизация в CEN / TC350, упълномощена от Европейската комисия през 2004 г. и през 2017 г. Съгласно тази рамка стандартите предвиждат ясни насоки при работа с методи за изчисление, показатели и отчитане. Следователно тази рамка трябва да се счита за най-добрия съществуващ източник на информация от публичните органи, който разбира се може да бъде адаптиран към новите изисквания в европейския контекст.

Регламентът за строителните продукти е единственият законодателен инструмент, чрез който се регулира предоставянето на информация за ефективността на строителните продукти в целия ЕС. Не се допускат отклонения от европейския подход, като например национални методи за оценка или етикети, тъй като те биха довели до бариери пред търговията и до изкривяване на единния пазар.

Construction Products Europe счита, че е от съществено значение да се следва единната европейска методология за оценка на екологичните показатели на строителните продукти и строителните работи и да се интегрира всякаква информация, необходима в регулаторния контекст на Регламента за строителните продукти.