Позиция на БАЦИ до МОСВ относно разпределените безплатни квоти за парникови газове

Позиция на БАЦИ до МОСВ по проект на Регламент относно корекции на количествата разпределени безплатни квоти за емисии поради промени в нивото на активност

Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) с писмо приветства навременната и открита дискусия на Министерството н околната среда и водите с българската индустрия относно реформата на Европейската схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове (ЕСТЕ). Оценяваме усилията на българското правителство да даде своя принос в създаването на правила, които ще осигурят стимули за растеж, инвестиции и декарбонизация на промишлеността на Европейския съюз (ЕС). Българската циментова индустрия многократно е посочвала, че настоящата ЕСТЕ не осигурява равноправни условия за промишлените производители в ЕС и тези, извън него, така че ние ще продължим да даваме своя принос в регулаторната рамка на ЕС с надеждата, че ЕК ще постави въпроса за конкурентоспособността на европейската индустрия на по-предно място в дневния си ред.

БАЦИ представи следните коментари относно Проекта на Регламент относно корекции на количествата разпределени безплатни квоти за емисии поради промени в нивото на активност, разпространен на 22 май 2019 г.:

  • БАЦИ, както и Европейската циментова асоциация (CEMBUREAU), намират динамичното разпределение на квоти като важен инструмент на Комисията за запазване на количеството разпределени безплатни квоти колкото може по-близо до производствените нужди на секторите, изложени на изтичане на въглерод, като ги изравняват с най-добрите в сектора чрез прилагането на специфични продуктови показатели. Ето защо ние не подкрепяме стъпаловидния подход за коригиране на разпределението при промяна в нивото на активност, въведен с проекта на Регламента относно корекциите. Това предложение би довело до нарушаване на конкуренцията между инсталациите (дори в рамките на един и същи сектор) поради допълнителните 5% прагове. Ако средното ниво на активност, изчислено за период от две последователни години, се увеличи или намали с повече от 15% спрямо историческото равнище на активност, корекцията на разпределението трябва да бъде линейна , следвайки точната процентна промяна в средното ниво на активност, като това правило следва да се прилага при първата и при всяка следваща корекция на разпределението. Линейното коригиране на разпределението ще намали риска от недостатъчно или прекомерно разпределение.
  • Проектът на Регламента за корекции не решава проблема с разпределението на безплатни квоти при увеличаване на капацитета на промишлените инсталации. Регламентът относно корекциите предвижда специално третиране на новите участници/ инсталации, т.е. на ново-присъединили се участници към схемата, но не прави разлика между съществуващи инсталации, които единствено използват свободния си капацитет, за да увеличат нивото си на активност, и съществуващи инсталации, които правят значителни инвестиции в увеличаване на капацитета си. За да засили инвестициите в европейската промишленост, ЕК следва да гарантира, че когато промените в производството се дължат на значителни изменения в инсталацията, които водят до увеличаване на капацитета, такова увеличение трябва да се третира по същия начин като „новите участници“ в ЕСТЕ .
  • Последният вариант на проекта на Регламента определя, че за начало на корекцията на безплатното разпределение поради промени в нивата на активност ще се счита датата 01.01.2021 г., т.е. първата корекция ще бъде направена въз основа на нивата на активност през 2019 и 2020 година. Подкрепяме този текст, тъй като той ще осигури последователни правила за разпределение за целия период. Проектът обаче не съдържа информация относно кога тази корекция ще стане приложима. Според представените дати, квотите се разпределят до края на февруари на годината, в която се прилагат, като нивото на активност трябва да се отчете и провери до 31 март, т.е. информацията за евентуална нужда от коригиране на разпределението ще бъде на разположение след разпределението на квотите за съответната година. Ще бъдем благодарни, ако има разяснение относно графика на прилагане на корекциите .

БАЦИ ще бъде признателна, ако МОСВ вземе предвид коментарите и се застъпи за линейно динамично разпределение, справедливо третиране на увеличаването на капацитета на съществуващите инсталации и корекции на разпределените квоти веднага след като нивата на дейностите бъдат проверени.