Позиция и приоритети на БАЦИ и CEMBUREAU с оглед на тристранните преговори за IED

БАЦИ и Европейската циментова асоциация CEMBUREAU (www.cembureau.eu) подкрепяме текущото преразглеждане на Директивата относно емисиите от промишлеността (IED ). Всеки от 200-те завода за цимент в ЕС работи в съответствие с разрешително, издадено от властите в държавата-членка, следвайки разпоредбите на IED.

Тази позиция представя ключовите приоритети на БАЦИ и CEMBUREAU с оглед на тристранните преговори за IED след първоначалния прочит на текстовете, разработени от трите институции.

  1. Свързаният с минералите секторен обхват следва да се уточни, за да се избегнат различни тълкувания.

Приветстваме внесените от Европейския съвет и от Европейския парламент подобрения, целящи изясняване на обхвата на IED във връзка с добива на минерали. Според нас възприетият от Европейския съвет подход е за предпочитане, защото не включва следващо разработване на Делегиран акт и оценка на въздействието от страна на Европейската комисия, поради което предоставя повече правна сигурност на добивните индустрии.

Подкрепяме подхода на Европейския съвет за разширяване на обхвата на минералите (член 3.48, приложение I, точка 3.6)

  1. IED следва да включва реалистични изисквания за инсталациите за съвместно изгаряне.

В доклада си Европейският парламент предлага добавяне на изисквания за мониторинг на инсталациите за съвместно изгаряне през на фазата на пускане/спиране на инсталациите. БАЦИ и CEMBUREAU сме категорично против тези разпоредби, които биха добавили неоправдана тежест за циментовия оператор (по време на пускането/спирането на инсталациите за съвместно изгаряне не се използват отпадъци и не се извършва съвместно изгаряне, което прави изменението ненужно), биха били невъзможни за прилагане в циментовите пещи (мониторингът на диоксини/фурани технически не може да се извършва на всеки половин час) и не са съобразени със „севилския процес“ (настоящите норми за допустими емисии са наложени за средни стойности на емисиите при нормални работни условия). За повече подробности вижте нашата позиция относно тези изменения .

Настоятелно предлагаме запазване на съществуващия подход към инсталациите за съвместно изгаряне и сме категорично против предложението на Европейския парламент за допълнителни изисквания (член 50.2a нов, член 55.2, приложение VI, част 8, точка 1.2)

  1. Разпоредбите за възможно най-строги гранични стойности на емисиите следва да са пропорционални и съобразени с реалността в промишлените инсталации

Приветстваме внесените от Европейския съвет и от Европейския парламент изменения, целящи подобряване на разпоредбите за задаване на възможно най-строга гранична стойност за емисии. Според нас са включени няколко положителни разпоредби като например термина „възможно най-строга постижима граница на емисиите“, съобразяване с едновременното въздействие върху няколко компонента на околната среда и съобразяването с целия диапазон от BAT-AEL (най-добри налични техники – постижимо ниво на емисии). По отношение на преходните разпоредби смятаме, че подходът на Европейския парламент е по-ясен и по-лесен за прилагане от операторите и националните органи.

Подкрепяме подхода на Европейския парламент към разпоредбите на този член и към уточняването на преходните разпоредби. (член 15.3.1, член 2a)

  1. Разпоредбите, които задават задължителни граници за енергийната ефективнострискуват да възпрепятстват усилията за контрол на емисиите на замърсителите и изискват подобрения

Приветстваме подходите на Европейския съвет и на Европейския парламент към задължителните граници за енергийна ефективност. Фирмите и инсталациите по определение са склонни да търсят енергийни спестявания и оптимизиране на разходите в светлината на нарастващите разходи за енергия, стимулите на Схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ), както и повишеното потребление на енергия поради прилагане на техниките за намаляване на емисиите като например улавяне на въглероден диоксид.  В това отношение дългосрочният процес на изготвяне и прилагане на законодателна разпоредба винаги ще изостава от реалните световни практики за оптимизиране на потреблението на енергия.

БАЦИ и CEMBUREAU подкрепят подхода на Европейския парламент към дефинирането на индикативни граници на ефективността, уточняването на времето за изпълнение, отчитането на ефектите от едновременното въздействие върху няколко компонента на околната среда от работата на инсталациите и повторното въвеждане на член 9.2. (член 15.3a, член 9.2)

  1. Преразглеждането на IED предлага възможност за справяне с непредвидени проблеми и развития.

Подкрепяме въведените от двете институции промени в дерогацията в случай на криза поради извънредни обстоятелства. Според нас, за да не противоречат на разпоредбите на член 15.4, специфичните разпоредби трябва да се състоят от нова алинея на член 15 (т.е. 15.5). По отношение на конкретния текст подкрепяме подхода на Европейския парламент, който е ясен и не включва нови термини, които биха изисквали допълнителна дефиниция.

Подкрепяме подхода на Европейския парламент към дерогацията поради непредвидени проблеми (която следва да се създаде като нова алинея на член 15.5)

  1. IED следва да включва разпоредби относно дълбоката промишлена трансформация.

Подкрепяме включването на разпоредби за ограничено отлагане на преразглеждането на разрешителните на инсталациите, които ще предприемат дълбока промишлена трансформация, за да постигнат своите климатично неутрални цели. В случая на циментовия сектор понастоящем се изпълняват голям брой проекти за улавяне, оползотворяване и съхранение на въглерод (CCUS), като инсталирането на подобни технологии следва да се отчете.

Подкрепяме подхода на Европейския парламент към дълбоката индустриална трансформация. (член 21.3a, нов)