Позиция БАЦИ и ЦЕМБЮРО по преразглеждане на Регламента за превози на отпадъци (WSR)

БАЦИ и CEMBUREAU (европейската циментова асоциация) приветстват предстоящото преразглеждане на Регламента за превози на отпадъци (WSR).

Европейската циментова промишленост е голям потребител на отпадъци и отпадни продукти, като използва от тях приблизително 36 милиона тона годишно вместо горива и суровини. В ЕС секторът замества средно 48% от потреблението на топлинна енергия от изкопаеми горива с вторични материали като нерециклируеми отпадъци или отпадъци от биомаса.

Както е обяснено в нашата Carbon Neutrality Roadmap (Пътна карта за въглеродна неутралност на CEMBUREAU), нашата промишленост има големи амбиции през следващите години да увеличи това количество. Замяната на изкопаемите горива с нерециклируеми отпадъци и отпадъци от биомаса и използването на алтернативни суровини ще осигури още 15% намаление на емисиите в циментовата промишленост от сега до 2050 г. Само през 2018 г. 21,7 милиона тона емисии на CO2 бяха избегнати чрез използването в европейската циментова промишленост на алтернативни горива. Няма технически пречки за значително увеличаване на използването на нерециклируеми отпадъци и отпадъци от биомаса в производството на цимент, а няколко циментови завода в Европа вече работят с 90-100% дял на алтернативните горива.

Що се отнася до преразглеждането на WSR, БАЦИ и CEMBUREAU изцяло подкрепят подхода на Комисията за подпомагане на повторната употреба и рециклирането на отпадъци, където това е възможно, както и минимизирането на износа на отпадъци извън ЕС. Освен това искаме да подчертаем предимствата на съвместното третиране на нерециклируеми отпадъци, които в противен случай биха били изгорени или депонирани.

 1. WSR следва да отчита разликата при превозите на отпадъци, когато те директно заместват използването на суровини или изкопаеми горива в промишления процес.
  Когато отпадъците се внасят в циментовите пещи за производство на клинкер (междинен продукт на цимента), органичният им компонент осигурява топлина в пещта, а минералните негорими елементи се рециклират и стават част от клинкера, благодарение на т. нар. „съвместна обработка (co-processing)“. Затова съвместната обработка е абсолютно устойчиво екологично решение за третиране на отпадъци, защото използва отпадъците както за доставяне на енергия, така и като вторична суровина. Освен че се намаляват емисиите на CO2, така се осигурява разумно решение за потоците отпадъци и се укрепва кръговата икономика, както е подчертано по-горе.
  Затова в светлината на значението на декарбонизацията на промишлеността за постигане на целите на европейската Зелена сделка БАЦИ и CEMBUREAU ще подкрепят подход за разграничаване на превозите на отпадъци, за които се смята, че заместват изкопаемите горива в промишлените процеси (като съвместната обработка). Това решение би улеснило значително достъпа до нерециклируеми отпадъци и отпадъци от биомаса за циментовите компании и би позволило значително намаляване на емисиите на CO2 по цялата верига на стойността.
 2. Улесняване на административните процедури при превозите на отпадъци и осигуряване на последователно прилагане на WSR
  Освен това БАЦИ и CEMBUREAU бихме желали да споделим следните коментари:
 • Основната цел на европейската циментова промишленост е да създаде/доразвие местните решения за управление на отпадъците и възможностите за снабдяване, защото на местно ниво тъй като това носи най-големи ползи (икономически, екологични).
 • Вносът на отпадъци в съответствие с Регламента за превози на отпадъци винаги трябва да е възможен, като европейската циментова промишленост се ангажира с най-високи гаранции и подкрепа на по-нататъшното развитие на WSR така, че да се гарантират спазването на най-високи екологични стандарти и подкрепата за бързото и решително наказателно преследване на всяко неправомерно поведение.
 • Като БАЦИ и CEMBUREAU, ние вярваме, че преразглеждането на правилата трябва да елиминират нехармонизираните подходи и тълкуването на разпоредбите и процедурите на WSR в различните държави-членки, както беше подчертано в неотдавнашната оценка на WSR. Много циментови заводи са изправени пред сериозни смущения в движението на отпадъците и значително въздействие върху тяхната експлоатация поради лошото прилагане и различното тълкуване на правилата в различните държави-членки. По-конкретно, недоброто прилагане на разпоредбите за WSR в една държава-членка дори принуди някои циментови компании да спрат вноса на отпадъци (алтернативни горива) и да ограничат или забранят използването на вносни отпадъци от местни доставчици. В други държави-членки екстремните закъснения над законовата рамка, предвидена в WSR за управление на уведомленията от властите, принудиха циментовите заводи да използват суровини или изкопаеми горива вместо отпадъци. Така остана неизползван потенциалният технически капацитет на циментовите заводи в някои държави-членки за замяна на традиционните изкопаеми горива и суровини с отпадъци, което допринася за правилното управление на отпадъците в целия ЕС и за ангажиментите за въглеродна неутралност.
 • Ние сме убедени, че вместо да се създава нова процедура, трябва да се положат повече усилия за по-широко прилагане на съществуващите правила за превози на отпадъци, описани в WSR, като например процеса на „предварително съгласие“.
 • Относно намаляването на административната тежест за нас би била много полезна електронна процедура, която да замени процедурата на хартиен носител, като преразглеждането на WSR е идеалната възможност в тази посока.

БАЦИ очаква с нетърпение да бъде част от дискусиите относно преразглеждането на WSR.