Пакет „Fit for 55” – първоначална реакция на CEMBUREAU

Тази нота представлява първоначалната реакция на CEMBUREAU на пакета „Fit for 55” Тя ще бъде допълнена през следващите седмици с по-подробни документи за становище по идентифицираните по-долу ключови въпроси.

Пълен преглед на пакета „Fit for 55”

 • Европейската циментова промишленост се ангажира с амбициозната цел за намаляване на емисиите на CO2 (CEMBUREAU Carbon Neutrality RoadmapПътна карта за въглеродна неутралност на CEMBUREAU). Изключително важно е пакетът „Fit for 55” да поддържа нисковъглеродни инвестиции в европейската циментова промишленост, като същевременно осигури стабилна регулаторна рамка.
 • Европейската циментова промишленост се сблъсква с бързо нарастващ внос от страни извън ЕС1, а разходите за CO2 са основен дял от общите разходи на промишлеността. Пакетът „Fit for 55” ще влоши тези тенденции. Затова е необходимо съществуващите мерки срещу отделяне на въглерод да бъдат засилени чрез въвеждането на механизъм за регулиране на въглеродните граници (CBAM).
 • За да се избегнат несъответствия и пропуски е изключително важно различните законодателни предложения на „Fit for 55“ да се разглеждат като цялостен пакет предвид многото взаимни зависимости.
 • Механизъм за регулиране на въглеродните граници – CBAM – проекторегламент
 • CEMBUREAU приветства проекторегламента на Комисията за CBAM като ключова възможност за намаляване на емисиите на CO2 в световен мащаб, като същевременно изравнява въглеродните разходи между доставчиците от ЕС и извън ЕС.
 • Европейската циментова промишленост е изложена на отделяне на въглерод – тенденция, която ще се задълбочи, когато ЕС засили своите амбиции за климата. Затова CBAM е незаменим като гаранция, че доставчиците от ЕС и извън ЕС се конкурират на една и съща база за разходи за CO2.
 • Според CEMBUREAU, за да се постигне тази цел проекторегламентът за CBAM трябва да се подсили с цел:
  • Гарантиране на пълно изравняване на разходите за CO2 чрез стриктно отразяване на разходите за въглерод, с които се сблъскват доставчиците от ЕС;
  • Разработване на безотказна система за мониторинг и докладване за измерване на вградените емисии и избягване на заобикаляне;
  • Включване на косвените емисии и надлежно отчитане на емисиите от транспорта, като по този начин се отразява структурата на разходите за CO2 на производителите от ЕС;
  • Включване на решение за износа на ЕС, за да се избегне ситуация, при която CBAM би довел до ограничаване на достъпа до експортните пазари за европейската промишленост с отрицателно въздействие върху глобалните показатели за CO2;
  • Гарантиране, че CBAM се задейства максимално бързо, за да се ограничи рискът от отделяне на въглерод, който се увеличава под натиска на нарастващия внос, променящите се бизнес модели на вноса и рязкото увеличение на цената на CO2.
 • Особено важно е да се осигури постепенно и „безрисково“ прилагане на CBAM във времето, когато инструментът съществува съвместно с настоящите безплатни квоти по СТЕ, докато той не стане напълно работещ и изпитан. При липса на яснота относно съдържанието и графика за безотказен CBAM, който напълно изравнява разходите за CO2, CEMBUREAU вярва, че безплатните квоти по СТЕ на ЕС трябва да се запазят на сегашните нива. Всяко намаляване на безплатните квоти трябва да се извършва постепенно и успоредно с успешно и ефективно прилагане на CBAM, както е посочено по-горе.

Преглед на европейската система за търговия с емисии (СТЕ) – проектодиректива

 • CEMBUREAU подкрепя преразглеждането на схемата за търговия с емисии (СТЕ) с цел привеждане в съответствие с нарастващите климатични амбиции.  Тази реформа ще окаже значителен натиск върху промишлените сектори и ще наложи значителни инвестиции в технологии за декарбонизация.
 • Увеличението на коефициента на линейно намаляване (LRF), промяната на тавана и по-строгите базови правила ще окажат значителен натиск върху промишлеността и допълнително ще наблегнат върху отделянето на въглерод от сектора. В това отношение CEMBUREAU смята, че предложенията за механизъм за управление на въглеродните граници (CBAM) са значителна стъпка за създаване на равни условия между производителите на цимент в ЕС и извън ЕС. Както вече беше споменато, е особено важно да се осигури постепенно и „безрисково“ прилагане на CBAM във времето, когато инструментът съществува съвместно с настоящите безплатни квоти по СТЕ, докато той не стане напълно работещ и изпитан.
 • Приходите от ETS трябва да се използват за отключване на инвестициите в революционни технологии като улавяне, използване и съхранение на въглерод (CCUS), които играят ключова роля в циментовата промишленост. Въпреки че приветстваме въвеждането на въглеродни договори за разлика (CCD), е задължително да се въведат ясни правила за отчитане, които да стимулират рециклирането на CO2. В настоящия си вариант проектодирективата ограничава значително потенциала на CCUS технологиите и намаляването на емисиите.
 • Използването на нерециклируеми отпадъци и отпадъци от биомаса е ключов лост за намаляване на емисиите при производството на цимент. Занапред е от ключово значение в СТЕ на ЕС да се включат инсталациите за изгаряне на отпадъци така, че те да бъдат изправени пред същите климатични изисквания като тези за циментовите пещи. Освен това е необходимо разширяване на ценообразуването на въглерода към други сектори като автомобилния транспорт и сградите, но тези сектори трябва да се поставят в отделна схема, както се предлага в законодателните предложения.

Други точки от пакета

 • Директива за възобновяемите енергийни източници: Нашият сектор все още не вижда в текста разбиране за потенциалните последици от използването на отпадъци от биомаса, което е значителен начин за намаляване на въглеродния отпечатък на циментовата промишленост. Важно е прегледът да даде яснота на потребителите на отпадъци от биомаса и да улесни използването на тези отпадъци.
 • Директива за енергийно данъчно облагане: прегледът не следва допълнително да застрашава конкурентоспособността на промишленостите чрез премахване на меродавните за промишлеността изключения. Нашият сектор е разтревожен от променените разпоредби за неприложимост в член 3 (минералогични процеси и двойна употреба).

______________

 1. Въпреки безплатните квоти по СТЕ на ЕС вносът на цимент в ЕС се е увеличил с 160% за последните пет години (2016-2020) и с 25% само за 2020 г. (Евростат).