Обсъждане От Испанското Председателство На Закона За Нулева Нетна Индустрия

Приносът На CEMBUREAU Към Част A – Капацитет За Инжектиране На CO2

  1. Оправдано ли е да има специална глава за капацитета за инжектиране на CO2 , дори ако улавянето и съхранението на въглерод (CCS) вече е включено като стратегическа нулева нетна технология? Ако е така, има ли вероятност разпоредбите да бъдат достатъчно ефективни в целия ЕС, за да постигнат по географски балансиран начин целта за капацитет за съхранение до 2030 г. извън региона на Северно море предвид ограниченията, наложени на CCS от няколко държави-членки?

CEMBUREAU счита, че създаването на специална глава за капацитета за инжектиране на CO2 е абсолютно критично.

Улавянето, оползотворяването и съхранението на въглерод (CCUS) е ключова технология за декарбонизиране на нашия сектор, защото производството на цимент е изправено пред неизбежни технологични емисии, които не могат да се сведат до нула без улавяне на въглерод. Понастоящем европейската индустрия разработва значителен брой проекти за CCUS и голям брой от ще бъдат осъществени на търговско ниво преди 2030 г. Според CEMBUREAU до 2030 г. от европейската циментова индустрия ще се изискват около 12-15 милиона тона годишен капацитет за инжектиране на CO2 . За тези проекти е критично да имат достатъчно гаранции, че дотогава ще бъде наличен достатъчен капацитет за съхранение.

В CEMBUREAU сме съгласни, че географският баланс на местата за съхранение на CO2 е важен елемент. В Европа има около 200 циментови пещи и те са равномерно разпределени на територията на ЕС. В това отношение CEMBUREAU предлага следното:

  • Като част от член 16 трябва да се добави разпоредба, която да изисква от Европейската комисия регулаторен доклад относно постигнатия напредък към целта за годишен капацитет на ЕС за инжектиране, който в частност разглежда географският баланс на местата за съхранение в ЕС.
  • Като част от член 17, нова разпоредба следва да изисква от държавите-членки освен съхранението да докладват проектите за улавяне и транспортиране на CO2 на тяхната територия. Освен това държавите-членки следва да докладват за сключени за улесняване на трансграничния транспорт на CO2 двустранни споразумения.
  • Като част от член 17, ако държавите-членки не докладват, че на тяхна територия не се изпълняват проекти за съхранение на CO2 , те следва да докладват за планове за улесняване на декарбонизацията на промишлени сектори, изправени пред неизбежни технологични емисии на CO2 . Тези планове следва да включват трансграничен транспорт на CO2 до места за съхранение, разположени в други държави-членки, както и проекти за оползотворяване на CO2 .

На последно място, но не по важност, в CEMBUREAU сме твърдо убедени, че Законът за нулевата нетна промишленост трябва да съдържа и разпоредби, изискващи от Европейската комисия като част от нейния целеви план за изменението на климата до 2040 г. да зададе допълнителни цели за капацитет за инжектиране на CO2 до 2040 г.

  1. Като отбелязваме, че Законът за нетна нулева индустрия не регулира кой вид CO2 ще се улавя и съхранява в съответните места за съхранение и че Комисията понастоящем се консултира с обществеността относно Стратегията за управление на въглеродните емисии от индустрията , ще имат ли държавите-членки полза от ограничаването на насърчаването на CCS за сектори и пътища за производство на енергия с трудни за намаляване емисии, в които няма други алтернативи за предотвратяване на бъдещо потребление на изкопаеми горива, или следва да се насърчат CCS за всички сектори, които икономически оправдано могат да улавят CO2 в светлината на голямото предизвикателство за постигане на климатична неутралност до 2050 г.?

Както е посочено по-горе, CCUS е незаменимо за постигане на въглеродна неутралност в цимента, защото секторът е изправен пред неизбежни технологични емисии. CEMBUREAU счита, че индустриалните сектори с технологични емисии следва да се приоритизират спрямо секторите с алтернативни технологии.

  1. Смятате ли, че целта за годишен капацитет за инжектиране 50 милиона тона към 2030 г. може да се постигне по географски балансиран начин извън региона на Северно море, без да се вменяват задължения на производителите на нефт и газ? Ако да, бихте ли гласували за заличаването на тези задължения от текста?

CEMBUREAU се противопоставя на заличаването на задълженията на производителите на нефт и газ като част от член 18. Освен това CEMBUREAU счита, че трябва да се добавят изисквания гарантиращи, че инфраструктурните проекти за CO2 ще зачитат принципите на достъп на трети страни, разделянето на собствеността, недискриминационните тарифи и прозрачността, както е определено в Директива 2009/73/ЕО. Доколкото проектите вече се осъществяват, е жизненоважно да има ясна регулаторна рамка със справедливи условия за достъп до пазара за бъдещите потребители на места за съхранение на CO2 .