» Новини и събития

Манифест „Да поставим индустрията в основата на бъдещето на ЕС!“

БАЦИ насочи вниманието на министър-председателяна Република България г-н Бойко Борисов към обединения призив към държавните глави и правителството, от водещи европейски и национални асоциации, с акцент да поставим индустрията в основата на бъдещето на ЕС, който приложено прилагаме към настоящето писмо. На пролетното си заседание на 21-22.03.2019 г. Европейският съвет … Прочети още

БАЦИ призова Мин. на икономиката за подкрепа при дефинирането на проекти

БАЦИ призова Мин. на икономиката, в качеството му на национален представител на България в Стратегическия форум за важни проекти от общоевропейски интерес (the „Forum“, IPCEI), насочвайки вниманието му към дефинирането на проекти и стесняване на „веригите на стойността“ („value chains”), които могат да се квалифицират като общи европейски интереси, като … Прочети още

Искане до МОСВ за отлагане подаването на хармонизирана информация към ЦТ

БАЦИ отправи искане до МОСВ да се отложи датата за предоставяне на хармонизирана информация към центровете по токсикология, във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) №2017/542 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) №1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) и отлагане на датите, от които … Прочети още

Становище до Мин. на Икономиката относно Неравното прилагане на индиректните компенсации за ел. енергия

БАЦИ насочи с писмо вниманието на Министерството на икономиката към неравното прилагане на индиректните компенсации за електроенергия съгласно Директивата за ЕСТЕ на ЕС между различните индустриални потребители на електроенергия, като предложи подкрепа за одобряването на петиция до Европейския комисар по конкуренция, изпратена от ЦЕМБЮРО (CEMBUREAU) – Европейската Асоциация на Циментовата … Прочети още

БАЦИ представи на МОСВ позицията си относно Вариант 2

БАЦИ представи на МОСВ позицията си относно Вариант 2 на проект на Решение на Европейската комисия за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии, съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. С проведена среща между … Прочети още

БАЦИ изрази позиция до Народното събрание

БАЦИ изрази позиция до Народното събрание във връзка със Законопроект за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. В резултат на общи усилия с други организации, позицията бе възприета и народните представители изключиха твърдите производи на нефта от приложното поле на закона при приемането … Прочети още