Нова операция R15 „съвместно обработване“ в Приложение IV към Базелската конвенция

БАЦИ представи на вниманието на МОСВ въпроси и отговори, разработени от Европейската асоциация на циментовата индустрия CEMBUREAU свързани добавянето на нова операция R15 „съвместно обработване“ в Приложение IV към Базелската конвенция.

Циментовата индустрия, представлявана от CEMBUREAU, предлага ефективно решение при управлението на отпадъци, чрез което се избягва тяхното депониране или изгаряне, като по този начин се затваря съществуваща празнина в кръговата икономика.

 1. Защо е нужна новата операция R15 „съвместно обработване“?
  В момента някои органи класифицират една и съща операция по съвместна обработка като комбинация от различни операции, като R3, R1, D10, R4, R5 или като самостоятелна операция. Тези вариации създават проблеми и несигурност при подаването на уведомления до органите, които имат различно становище относно прилаганата дейност. Новата операция R15 „съвместно обработване“ е необходима, за да се класифицира повсеместно и под един и същ код едновременното рециклиране на материали и оползотворяването на енергия, което се случва, когато отпадъците се преработват съвместно, каквато е практиката на циментовите заводи или други отрасли.
 1. Как се дефинира съвместното обработване?
  Съвместното обработване се дефинира като комбинация от едновременно рециклиране на материали и оползотворяване на енергия от отпадъци в термичен процес. Това замества използването на природни минерални ресурси и изкопаеми горива, като например въглища или петролни продукти. През 2017 г. европейската циментова индустрия е използвала около 21 милиона тона предварително обработени отпадъци и биомаса за заместване на природните ресурси и за осигуряване на топлинна енергия в процеса на производство на клинкер, следвайки една нарастваща тенденция и бъдеща перспектива.
  Добавянето на дейност R15 „съвместно обработване“ в Приложение IV ще насърчи по-нататъшното рециклиране на отпадъци в циментовите пещи и в други сектори. Това ще намали разчитането на изкопаеми горива и минерали, като ще бъде в съответствие с Парижко споразумение за изменението на климата и въглеродно неутралната визия за 2050 г. При едновременно рециклиране на материали и оползотворяване на енергия от отпадъци при термичен процес, други промишлени сектори като например производството на тухли, стоманения сектор и др., могат също така да използват R15 при превози на отпадъци.
 1. Как новата операция R15 „съвместно обработване“ ще внесе по-голяма яснота?
  Новата операция R15 „съвместно обработване“ ще осигури по-голяма яснота, тъй като операторите на циментови заводи и други индустрии, прилагащи съвместната обработка ще декларират една единствена операция вместо комбинация от операции за превози на отпадъци. Освен това новата операция ще опрости административната работа и ще освободи потребителите и служителите от ненужна административна тежест.
 1. Каква е преобладаващата дейност при или какъв е основният принос на „съвместното обработване“?
  В процеса на производство на циментов клинкер се осъществяват едновременно рециклиране на материали и оползотворяване на енергия. При този едновременен процес в циментовата пещ, органичният компонент на отпадъците загрява въртящата се пещ, а минералните елементи на отпадъците стават част от циментовия клинкер. Това означава, че при съвместната обработка не се получават остатъчни материали, като например пепел. Следователно, не е възможно ясно да се определи преобладаваща операция или основен принос на отпадъците.
 1. Кодът R15 „съвместно обработване“ в съответствие ли е с предишни насоки?
  Новата операция R15 е в пълно съответствие с Техническите насоки на Базелската конвенция за екологосъобразно съвместно преработване на опасни отпадъци в циментови пещи, където е отбелязана комбинацията от категории R1 и R5:
  „16. Съвместното обработване на отпадъци има като полезна цел заместването на материали, които иначе биха били използвани в производството на цимент, като по този начин се запазват природните ресурси. Съгласно Базелската конвенция това представлява операция, „която може да доведе до оползотворяване на ресурси, рециклиране, рекултивация, директна повторна употреба или алтернативни употреби“ според категории R1 („използване като гориво или друго средство за производство на енергия“) и/или R5 („рециклиране/рекултивация на други неорганични материали “), част Б от Приложение IV към Конвенцията.“