Минимизиране На Риска От Измами При CBAM За Циментовия Сектор

Позиция на CEMBUREAU

CEMBUREAU подкрепя въвеждането на механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM) на ЕС като ключов инструмент за създаване на равни условия между доставчиците в ЕС и извън ЕС и за декарбонизация на циментовата индустрия. Циментовият сектор в ЕС е изправен пред експоненциално нарастване на вноса от страни извън ЕС1 и в това отношение своевременното внедряване на напълно безотказен CBAM е от решаващо значение.

Разработването на вторично законодателство за CBAM е особено важно за безпроблемното функциониране на CBAM от 2026 г. и CEMBUREAU с желание ще подпомага работата на Комисията през следващите години.

Това становище се фокусира конкретно върху рисковете от измами в циментовия сектор, които според CEMBUREAU могат да се минимизират чрез различни мерки, които да се предприемат преди началото на оперативната фаза на CBAM през 2026 г.

Идентифициране на проблема: стандарти за цимента и рисковете от измами по CBAM в циментовия сектор

Един от ключовите рискове от измама в циментовия сектор е свързан с погрешни или неверни декларации за съотношенията клинкер спрямо цимент в циментовите продукти.

Този въпрос е особено важен, защото клинкерът представлява значителна част от емисиите на CO2 от производството на цимент. Затова количествата клинкер, „декларирани“ във всеки тон цимент, ще имат голямо влияние върху количеството CBAM сертификати, от които вносителите трябва да предадат.

Накратко, клинкерът е гръбнакът на цимента и количествата клинкер в цимента, определят структурната здравина на бетона, който е крайния продукт на цимента. Самите стандарти на ЕС за цимент (както са дефинирани в EN 197) са формулирани около съдържанието на клинкер в цимента, както следва:

 • CEM I Портландцимент (>95% клинкер)
 • CEM IІ Портланд-композитен цимент (50-94% клинкер)
 • CEM ІІI Шлаков цимент (5-64% клинкер)
 • CEM ІV Пуцоланов цимент (45-89% клинкер)
 • CEM V Композитен цимент (20-64% клинкер)
 • CEM VІ Композитен цимент (35-49% клинкер)

Подобна диференциация позволява на строителния сектор да избере най-добрия тип цимент в зависимост от строителните изисквания. Обикновено видовете цимент с по-високо съдържание на клинкер и фабричните бетонни изделия се използват в тежки инфраструктурни проекти, докато циментите с ниско съдържание на клинкер се използват в приложения с по-малко изисквания като например неносещи стени.

По отношение на CO2 , циментите с по-високо съдържание на клинкер имат значително по-високи емисии от циментите с ниско съдържание на клинкер. Обичайни са например цименти CEM I с емисии до 800-900 kg/CO2 на тон цимент, докато цименти с ниско съдържание на клинкер като CEM III могат да достигнат до 200 kg/CO2 на тон.

Затова е налице значителен риск от измама, която би се състояла в декларирането на продукт, който всъщност е CO2 – интензивен, като цимент с ниско съдържание на въглерод (умишлено или неумишлено от страна на декларатора по CBAM, който също може да бъде подведен от заводи в трети държави). Този риск е значителен, защото е нормално няколко вида цимент с различно съдържание на клинкер да се произвеждат в един циментов завод: затова е много възможно акредитиран проверяващ да верифицира „добросъвестно“ емисиите на CO2 , които са свързани с производството на  цимент CEM III на даден завод, но вместо това заводът да изнася за ЕС цимент CEM I.

Тъй като е невъзможно визуално да се разграничат видовете цимент, CEMBUREAU смята, че този риск от измама е особено висок. Освен това внесеният CEM I може да се обработи допълнително в инсталации за смилане на цимент така, че продуктът, който в крайна сметка се продава в ЕС, да не е непременно абсолютно същият като внесения циментов продукт. Това отваря допълнителен прозорец за прикриване на системни измами.

Предвид размера на пратките цимент с произход държави извън ЕС горепосочените рискове от измама биха възлизали на няколко милиона евро на кораб.

 1. Първа мярка за ограничаване на измамите: промяна  на TARIC кодовете на ЕС за разграничаване на видовете цимент

Настоящата структура на 8-цифрената Комбинирана номенклатура (КН) за цимент и клинкер (които са включени в CBAM) класифицира различните циментови стоки в пет категории:

Код по КН Описание
25231000 Циментов клинкер
25232100 Бял портландцимент, дори изкуствено оцветен
25232900 Портландцимент (изключая бял, дори изкуствено оцветен)
25233000 Алуминиев цимент
25239000 Други видове хидравличен цимент

Въпреки това имплицитният въглероден отпечатък в различните продукти, които попадат във всяка от петте категории по КН, може да се различава значително в зависимост от действителния продукт, който се внася.

Както бе споменато по-горе, съотношението клинкер-цимент може значително да варира в зависимост от типа цимент, а именно от минималното съотношение 5% за цимент CEM III/C до 100% за цимент CEM I. Това означава, че вградените емисии CO2 могат да варират значително в зависимост от вида на внасяния цимент.

Освен това, в случая на клинкера (25231000) вносът може да съответства на бял клинкер, сив клинкер или алуминиев клинкер. Белият клинкер (поради техническите си характеристики) има много по-високи вградени емисии на CO2 (около 30% повече) от сивия клинкер, докато алуминиевият клинкер има вградени емисии обикновено с 5% по-високи от тези на сивия клинкер.

Нашето предложение е да се адаптират 10-цифрените кодове на Интегрираната тарифа (TARIC) на ЕС така, че идентифицирането на внасяните по позиция 2523 стоки да позволи адекватна подобрена категоризация и оценка на приблизителните вградени емисии CO2 . Така тази информация ще се предоставя от митническите органи към националните компетентни органи и Европейската комисия, за да се даде възможност за адекватен мониторинг на емисиите, отчитани от упълномощени декларатори и/или вносители в техните отчети по CBAM.

По-подробно предлагаме следните адаптации:

2523100 0 – Циментов клинкер

Всеки внесен клинкер, независимо дали бял, сив или алуминиев, трябва да фигурира под това заглавие и трябва да има допълнителен код, идентифициращ вида на внесения клинкер. Като пример допълнителният код може да бъде:

Допълнителен код Вид клинкер
A Алуминиев клинкер
B Бял клинкер
G Сив клинкер

2523210 0 – Бял портландцимент, дори изкуствено оцветен

Тази позиция трябва да включва всички видове внасян бял цимент, независимо дали CEM I, CEM II, CEM III и т.н. В тази позиция при никакви обстоятелства не трябва да се въвежда внос на бял/сив клинкер. Следва да се включи допълнителен код, идентифициращ вида бял цимент, и друг допълнителен код, идентифициращ на стъпки от 10 процентни пункта съотношението клинкер/цимент на вносния продукт. Като пример допълнителните кодове могат да са съставни от две кодови цифри, както следва:

Допълнителен код за вида цимент, 1 ва цифра
Допълнителен код Вид цимент
1 Цимент тип CEM I
2 Цимент тип CEM IІ
3 Цимент тип CEM IІІ
4 Цимент тип CEM IV
5 Цимент тип CEM V
6 Цимент тип CEM VІ

 

Допълнителен код за отношението клинкер/цимент, 2 ра цифра
Допълнителен код Отношение клинкер/цимент
0 Между 1% и 9%
1 Между 10% и 19%
2 Между 20% и 29%
3 Между 30% и 39%
4 Между 40% и 49%
5 Между 50% и 59%
6 Между 60% и 69%
7 Между 70% и 79%
8 Между 80% и 89%
9 Между 90% и 100%

2523290 0 – Портландцимент (изключая бял, дори изкуствено оцветен)

В тази позиция трябва да се декларира вносът на сивите цименти CEM I и CEM II, които в стандартната таблица се наричат портландцимент. В тази позиция при никакви обстоятелства не трябва да се въвежда внос на бял цимент, дори ако той е CEM I или CEM II, нито трябва да се въвежда вносът на клинкер.

Допълнителен код за вида цимент, 1 ва цифра
Допълнителен код Вид цимент
1 Цимент тип CEM I
2 Цимент тип CEM IІ

Както при позиция 25232100 следва да се включи допълнителен код, идентифициращ вида цимент, и друг код, идентифициращ на стъпки от 10 процентни пункта съотношението клинкер/цимент на вносния продукт, като във втория случай за справка трябва да се вземе таблицата за позиция 25232100.

25233000 – Алуминиев цимент

В тази позиция следва да се отчита вносът на т. нар. алуминиев цимент. В тази позиция при никакви обстоятелства не трябва да се въвежда внос на клинкер, дори ако той е алуминиев клинкер. Както при позиция 25232100 следва да се включи допълнителен код, идентифициращ вида цимент, и друг код, идентифициращ на стъпки от 10 процентни пункта съотношението клинкер/цимент на вносния продукт, като за справка трябва да се вземе таблицата за позиция 25232100.

2523900 0 – Други видове хидравличен цимент

В тази позиция трябва да се декларира вносът на сивите цименти CEM III, CEM IV, CEM V и CEM VI, които в стандартната таблица се наричат шлаков цимент, пуцоланов цимент и композитен цимент. В тази позиция при никакви обстоятелства не трябва да се въвежда внос на бял цимент, дори ако той е CEM III, CEM IV, CEM V или CEM VI, нито трябва да се въвежда вносът на клинкер. Както при позиция 25232100 следва да се включи допълнителен код, идентифициращ вида цимент, и друг код, идентифициращ на стъпки от 10 процентни пункта съотношението клинкер/цимент на вносния продукт, като във втория случай за справка трябва да се вземе таблицата за позиция 25232100.

Допълнителен код за вида цимент, 1 ва цифра
Допълнителен код Вид цимент
3 Цимент тип CEM IІІ
4 Цимент тип CEM IV
5 Цимент тип CEM V
6 Цимент тип CEM VІ

Както при позиция 25232100 следва да се включи допълнителен код, идентифициращ вида цимент, и друг код, идентифициращ на стъпки от 10 процентни пункта съотношението клинкер/цимент на вносния продукт, като във втория случай за справка трябва да се вземе таблицата за позиция 25232100.

Пълна обобщена таблица, съдържаща допълнителните кодове, които трябва да се вземат предвид в TARIC, за да се идентифицират правилно стоките, внесени като позиция 2523 от КН, и техният приблизителен вграден CO2 , е предоставена в приложението към това становище.

 1. Втора мярка за ограничаване на измамите: задължително вземане на проби от циментите, внасяни по CBAM

Както вече беше споменато, дори след преработката на TARIC по-горния начин, проверката на вградените емисии CO2 няма да е възможна с визуална проверка на цимента. Като минимум може да се въведе анализ за състава на цимента и в частност съдържанието на клинкер –  най-относимия параметър.  Това ще позволи да се провери правилното вписване на отчета по CBAM и достоверността и точността на декларираните вградени емисии. Затова избягването на измама чрез погрешно вписване на предоставения отчет за вграден CO2 и физически внесения продукт изисква внедряване на регулярни процедури за проверка чрез вземане на проби и анализ на внасяния продукт. Процедурите за анализ трябва да се извършват от акредитирани лаборатории в съответните държави-членки. Грешни вписвания и декларации със значително икономическо значение могат да се идентифицират само с подобен анализ.

Според CEMBUREAU в Закона за прилагане на преходния период 2 липсва разпоредба, която да изисква от декларатора да докладва допълнителна информация от вземането на проби от вносната стока на входа й в ЕС. Изискването за проба от внесения продукт от декларатора по CBAM като мярка за предотвратяване на измами или систематичното вземане на проби от продукти на митнически пунктове до голяма степен биха намалили риска от измами.

Нещо повече, процедурите за вземане на проби са добре наложени по съществуващите стандарти и могат да се договорят и извършват от акредитирани организации в ЕС, както следва:

Вземане на проби

Вземането на проби трябва да се извършва съгласно EN 196-73 Вземането на проби от насипен или опакован цимент от големи единици за доставка като кораби и влакове е изрично обхванато от този стандарт. Подробностите за вземане на представителна проба от конкретната маса, разделянето на под-проби, изпращането на лабораторни проби и съхранението на запазени проби трябва да се дефинират в план за вземане на проби и трябва да се документират в протокол за вземане на проби (клауза 10 от EN 196-7).

Анализ

Определянето на съдържанието на клинкер в цимента трябва да се извършва от акредитирана лаборатория съгласно CEN/TR 196-44. При използване на референтния метод за подобни анализи се получават стандартни отклонения на възпроизводимост от 2 до 4 % в зависимост от състава на цимента (броя и вида на основните съставки на цимента). Могат да се използват алтернативни аналитични методи (напр. количествена рентгенова дифракция), ако методът е акредитиран и достатъчната му прецизност е доказана от лабораторията.

Затова ние настойчиво препоръчваме от началото на оперативната дата да се извършва анализ на проби от вносни цименти на точката на вход в ЕС.

***
Приложение 1 – Обобщение на предлаганите промени в TARIC кодовете

Код по TARIC Вносен продукт Допълнителен код за вида
клинкер/цимент
1ва цифра
Допълнителен код за отношението
клинкер/цимент
2ра цифра
Код Описание Код Описание
25231000 Клинкер A Алуминиев клинкер  
B Бял клинкер
G Сив клинкер
25232100 Бял портландцимент 1 CEM I 0 Между 1% и 9%
2 CEM II 1 Между 10% и 19%
3 CEM III 2 Между 20% и 29%
4 CEM IV 3 Между 30% и 39%
5 CEM V 4 Между 40% и 49%
6 CEM VI 5 Между 50% и 59%
  6 Между 60% и 69%
7 Между 70% и 79%
8 Между 80% и 89%
9 Между 90% и 100%
 25232900 Портландцимент, друг:
 
този код ще включва цимент тип CEM I и CEM II
1 CEM I 0 Между 1% и 9%
2 CEM II 1 Между 10% и 19%
  2 Между 20% и 29%
3 Между 30% и 39%
4 Между 40% и 49%
5 Между 50% и 59%
6 Между 60% и 69%
7 Между 70% и 79%
8 Между 80% и 89%
9 Между 90% и 100%
25233000 Алуминиев цимент   0 Между 1% и 9%
1 Между 10% и 19%
2 Между 20% и 29%
3 Между 30% и 39%
4 Между 40% и 49%
5 Между 50% и 59%
6 Между 60% и 69%
7 Между 70% и 79%
8 Между 80% и 89%
9 Между 90% и 100%
25239000 Други видове хидравличен цимент:
този код обхваща тип CEM III, CEM IV, CEM V и CEM VI
3 CEM III 0 Между 1% и 9%
4 CEM IV 1 Между 10% и 19%
5 CEM V 2 Между 20% и 29%
6 CEM VI 3 Между 30% и 39%
  4 Между 40% и 49%
5 Между 50% и 59%
6 Между 60% и 69%
7 Между 70% и 79%
8 Между 80% и 89%
9 Между 90% и 100%
 1. Вижте Статистика за търговията с цимент в ЕС – 2022, CEMBUREAU, 2023
 2. Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1773 на Комисията от 17 август 2023 година за определяне на правилата за прилагане на Регламент (ЕС) 2023/956 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задълженията за докладване за целите на механизма за корекция на въглеродните емисии на границите по време на преходния период
 3. EN 196-7: 2007 Методи за изпитване на цимент – Част 7: Методи за вземане и подготовка на проби за изпитване от цимент
 4. CEN/TR 196-4: 2007 Методи за изпитване на цимент – Част 4: Количествено определяне на компонентите