КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Кратък преглед

На 2 декември 2015 г. Европейската комисия прие амбициозен пакет за кръговата икономика с четири законодателни предложения относно отпадъците, включително предложение за преразглеждане на Рамковата директива за отпадъците. Целта на Комисията е да се намали количеството на генерираните отпадъци, като се насърчат подобренията в управлението и рециклирането на отпадъците на равнище държави-членки. В тази връзка ЕК е определила няколко цели, които включват рециклиране на общинските отпадъци и отпадъците от опаковки и намаляване на количеството депонирани на сметищата отпадъци.

Нашето виждане

Европейската циментова индустрия постоянно използва отпадъците като ресурс, благодарение на това, което обичаме да наричаме „съвместна обработка“ („ко-обработка“ - co-processing). Съвместната обработка е използването на отпадъци като суровина или като източник на енергия, или и двете, за заместване на природни минерални ресурси (рециклиране на материали) и на изкопаеми горива като въглища, нефт и газ (енергийно оползотворяване) в промишлени процеси. ЦЕМБЮРО силно подкрепя законодателство, което - в допълнение на енергийното оползотворяване - признава тази форма на рециклиране на материали и приноса й за постигането на амбициозните цели за рециклиране в Европа. Няколко държави-членки (например Белгия, България и Франция) вече отчитат рециклирането на неорганичното съдържание на излезли от употреба автомобилни гуми при производството на цимент. Целта на ЦЕМБЮРО е това да се  признава на равнище ЕС. Така ЦЕМБЮРО активно се застъпва за включването на въпроса в предложението за преразглеждане на Рамковата директива за отпадъците, по-специално в рамките на предложенията, свързани с битовите отпадъци. По-долу са дадени някои ключови факти за това как циментовата индустрия допринася за ефективността на ресурсите:

  • Около 5% от суровините, използвани в производството на клинкер в Европа се състоят от рециклиран материал и пепел от гориво, възлизащи на около 8 милиона тона годишно.
  • През 2014 г. европейската циментова индустрия използва енергиен еквивалент от около 15,8 мегатона въглища (за производството на 172 мегатона цимент).
  • Алтернативните горива, включително отпадъчната биомаса, съставляват 41% от микса на горива в Европа, като спестяват около 6.5 мегатона въглища и водят до 18 мегатона избегнати емисии на въглероден двуокис годишно. През 1990 г. процентът на получена от използването на отпадъци като гориво не-възобновяема енергия е бил 3%.
  • 14% от алтернативните горива, използвани от европейската циментова индустрия, се състоят от биомаса от отпадъци, като например месокостно брашно и утайки от отпадъчни води.
  • Дялът на материали за рециклиране при съвместната обработка допринася за постигането от страна на държавите-членки на целите на ЕС за рециклиране.