КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Кратък преглед

През март 2020 г. Комисията публикува пакет за кръгова икономика. Той е част от европейската Зелена сделка и изброява инициативи, които ще повлияят на нашата промишленост през следващите години.

Планът за действие за кръгова икономика е амбициозен документ. Той цели намаляване на потреблението на ресурси, намаляване на отпадъците и повишаване кръговрата в икономиката на ЕС. Една от ключовите области в плана за действие за кръгова икономика е свързана с отпадъците. Той се гради върху пакета за кръгова икономика, който постави множество цели за рециклиране на битови отпадъци, отпадъци от опаковки, намаляване на количествата депонирани отпадъци и ревизираната през 2018 г. Рамкова директива за отпадъците.

Нашето виждане

Европейската циментова промишленост непрекъснато използва отпадъците като ресурс благодарение на т. нар. "комбинирано производство на енергия - използването на отпадъци като суровина, или източник на енергия, или и двете с цел заместване на природни минерални ресурси (рециклиране на материали) и изкопаеми горива като въглища, нефт и газ (оползотворяване на енергия) в промишлените процеси. БАЦИ и CEMBUREAU силно подкрепят законодателството, което в допълнение към енергийното оползотворяване признава и тази форма на рециклиране на материали и нейния принос за постигане на амбициозните цели на Европа в рециклирането. Някои държави-членки (като Франция) вече осъществяват рециклиране на неорганичното съдържание на излезлите от употреба гуми в производството на цимент.

Целта на CEMBUREAU е да получи признание на ниво ЕС. В член 11 на ревизираната Рамкова директива за отпадъците е добавена следната алинея: „До 31 декември 2028 г. … Комисията ще оцени технологията за комбинирано производство на енергия, която позволява включването на минерали в процеса на съвместно изгаряне на битови отпадъци. Когато като част от тази ревизия може да се намери надеждна методика, Комисията преценява дали такива минерали могат да бъдат причислени към целите за рециклиране.” Затова CEMBUREAU очаква да бъде включена в дискусиите с Европейската комисия при изработването на оценката, описана в член 11 от ревизираната Рамкова директива за отпадъците.

БАЦИ и CEMBUREAU подкрепят преразглеждането на политиката на ЕС за отпадъците, за да се гарантира по-добър кръговрат в цялата икономика на ЕС:

  • В целия ЕС депонирането трябва да се забрани или да се обложени с висок данък;
  • Един модел на ЕС за разделно събиране на отпадъци би могъл да опрости управлението на отпадъците, да подобри ефективността на потоците от ресурси и да осигури по-добър достъп до вторични материали за промишлеността;
  • Износът на отпадъци извън ЕС трябва да се сведе до минимум, а ревизията на Регламента за превоз на отпадъци трябва да опрости движението на отпадъци в рамките на ЕС и да избегне ненужни бюрократични забавяния;
  • Когато отпадъците се използват в циментовите пещи за производство на клинкер (междинен продукт на цимента), органичният им компонент осигурява топлина в пещта, а минералните негорими елементи се рециклират и стават част от клинкера, благодарение на т. нар. “комбинирано производство” .Потенциалът на този процес, трябва да се засили допълнително чрез законодателни и регулаторни мерки, които признават тази форма на рециклиране на материали и приноса й към целите на ЕС в областта на рециклирането.

По-долу са дадени някои ключови факти за начина, по който циментовата промишленост допринася за ефективността на ресурсите:

  • Около 5% от използваните за производство на клинкер суровини в Европа представляват рециклиран материал плюс пепел от горива, възлизащи на около 9 милиона тона годишно.
  • Алтернативните горива, включително отпадъчна биомаса, съставляват 48% от горивния микс в цяла Европа, което спестява около 7,8 тона въглища и 21,7 тона предотвратени емисии CO2 всяка година. През 1990 г. процентът невъзобновяема енергия от използването на отпадъци като гориво е 2%.
  • 17% от алтернативните горива, използвани от европейската циментова промишленост, представляват биомаса от отпадъци като например месокостно брашно и утайки от отпадни води.
  • Компонентът рециклиране на материали при комбинирано производство допринася за спазването от държавите-ченки на целите на ЕС в областта на рециклирането.