Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка

Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) и CEMBUREAU – Европейската циментова асоциация, приветстват създаването на Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка и започването на пълноценното му функциониране. Желаем успех в работата на този важен държавен орган за европейското бъдеще на България.

БАЦИ е сдружение с нестопанска цел, в което членуват производителите на цимент на територията на Република България, три от най-известните циментови компании – „Девня Цимент“ АД и „Вулкан Цимент“ АД (част от групата Хайделберг), „Холсим България“ АД (част от групата ЛафаржХолсим) и Титан „Златна Панега Цимент“ АД (част от групата Титан). През 2019 г. по данни на НСИ общото производство на несмлян цимент (клинкер) в България възлиза на около 2.23 милиона тона. Членовете на сдружението са едни от най-големите работодатели, като след придобиването на циментовите заводи от международните компании са инвестирани и се инвестират значителни финансови средства, напълно модернизирайки производствените мощности и използвайки най-добрите налични технологии. БАЦИ активно работи по всички приоритети на Европейския съюз, които касаят циментовата индустрия, вкл. по Европейската зелена сделка, допълващите регулаторни механизми към Европейската схема за търговия с емисии с оглед на многогодишната финансова рамка и дългосрочната стратегия на ЕС за въглеродните емисии – т. нар. CARBON BORDER MECHANISMS и др. за изпълнение на Европейската стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. Повече и подробна информация за дейността на сдружението може да бъде намерена на https://bacibg.org/ и https://bacibg.org/нашата-амбиция-постигане-на-въглерод/ и https://cembureau.eu/green-deal/

БАЦИ е на разположение на Консултативния съвет във връзка с Европейската зелена сделка за активно съдействие, консултации и подпомагане на съвета във връзка с основните въпроси, за които е създаден, вкл.:

  1. произтичащите от Съобщението на Европейската комисия до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска зелена сделка“ (COM(2019) 640 final) от 11 декември 2019 г. (Съобщението) ефекти за Република България;
  2. съвместяването на националните приоритети в областта на енергийната сигурност, ускореното икономическо развитие, социалната справедливост и защитата на околната среда;
  3. разработването на балансирана национална енергийна стратегия до 2030 г. с поглед до 2050 г., основана на реална оценка на националните приоритети, насърчаване въвеждането на иновационни технологии в производството, съхранението и доставката на енергия;
  4. планове и стратегически документи, произтичащи от Съобщението.

Ние вярваме, че циментовата индустрия е сериозен и ключов фактор за успешното реализиране на Европейската зелена сделка.

И това не е всичко. Както е очертано в нашата пътна карта на европейско ниво за въглеродна неутралност– официално публикувана на 12 май 2020 г. от ЦЕМБЮРО, европейската циментова индустрия ще се стреми да постигне нулеви нетни въглеродни емисии по веригата на производството на цимент и бетон до 2050 г.

Пътната карта съдържа предложения за намаляване на въглеродните емисии чрез предприемане на различни действия на всеки един етап по веригата на производството на клинкер, цимент, бетон и строителство и (повторната) карбонизация, с цел постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г. Пътната карта определя в количествени показатели ролята на всяка технология за спестяване на въглеродни емисии и предлага конкретни политически и технически препоръки в подкрепа на това.

За да постигне целта за въглеродна неутралност, секторът изисква решителни политически действия от страна на ЕС в някои ключови области, в това число:

  • Развитие на общоевропейска мрежа за транспорт и съхранение на CO2;
  • Решителни действия по отношение на кръговата икономика в подкрепа на използването на нерециклируеми отпадъци и отпадъци от биомаса при производството на цимент;
  • Амбициозни политики за намаляване на въглеродния отпечатък на европейския строителен сектор, базирани на подхода на жизнения цикъл, който стимулира използването на цименти с ниско съдържание на въглерод;
  • Условия на равнопоставеност по отношение на въглерода, регулаторна сигурност и амбициозна програма за индустриална трансформация.
  • До 2030 г. ЦЕМБЮРО има амбицията да спази сценария от Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до под 2 градуса по Целзий, като намали въглеродните емисиите с 30% при цимента и с 40% надолу по веригата на стойността.

Надяваме се на съвместна работа по въпросите, за които е създаден съвета, като сме на разположение във връзка с дейността му, вкл. за становища, пояснения и съдействие по всички относими въпроси и теми.