Компенсации за непреки разходи по СТЕ на ЕС

Компенсации за непреки разходи по СТЕ на ЕС на циментовия сектор

Indirect Compensation for the Cement Sector under EU ETS

С писма до МОСВ, МФ, МИ и МЕ, БАЦИ информира държавните институции относно следната позиция:

Европейската комисия реши да вземе решение по-рано от очакваното относно списъка на допустимите сектори за компенсации за непреки разходи.

За наше съжаление, циментът не е в списъка на допустимите сектори за компенсации за непреки разходи. След няколко изявления по време на процеса, ние чрез ЦЕМБЮРО изпратихме последно писмо до комисар Вестагер, приложено към настоящото съобщение, с нашата позиция.

Знаем например, че полското правителство се опитва да включи торове в списъка.

Допустимостта за компенсации на непреки разходи е от жизнена важност за осъществяване на прехода на сектора към въглеродна неутралност. Постигането на въглеродна неутралност изисква не само значителни инвестиции в иновации и технологии, но също така ще доведе и до значително нарастване на оперативните разходи, по-специално, разходите за електроенергия. На практика повишението на търсенето на електричество ще варира между 50% и 120%, поради внедряването на ключови технологии за декарбонизиране на циментовата индустрия, като се има предвид, че в циментовия сектор разходите за електроенергия представляват 50% от всички енергийни разходи, което нарежда сектора, заедно с производството на вар, на първите места по отношение на дела на разходи за електроенергия в общите производствени разходи.

Липсата на допустимост на циментовия сектор ще се окаже сериозна пречка в способността за изготвяне на жизнеспособни бизнес планове, които да подпомагат индустрията по пътя й към въглеродна неутралност.

Следва да се отбележи, че един от основните критерии на Комисията за изключване на циментовия сектор от допустимите сектори, е интензивността на търговията, която за европейския циментов сектор беше под прага от 20%. Българската циментова индустрия обаче е един от примерите, които са силно засегнати от изтичането на въглерод и интензивността на търговията, тъй като средната стойност за годините 2012-2018 е значително по-висока от 20% (въз основа на данни на Националния статистически институт) и тази тенденция се запазва и в 2019 г. и до днес.

Позиция на Циментовата Индустрия в отворено писмо.