Коментари по предложено изключване от Таксономията на използването на RDF в циментовите заводи

БАЦИ, като част от CEMBUREAU, представи на МФ и МОСВ подробни коментари и становище във връзка с Оценка на въздействието от етапа на създаване на делегиран акт относно система за класификация на устойчивите икономически дейности (таксономия) на ЕС по смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптирането към него. Също така бе представено писмо до Директора на DG FISMA и Ръководителя на отдела, отговарящ за таксономията в ЕС, относно предложено изключване от таксономията на ЕС на използването на получени от отпадъци горива (RDF) в циментовите заводи, с което писмо се повдигат нашите опасения относно изключването на RDF.

Може да прочетете становището като прикачен документ в следния линк както и изпратеното писмо.