Коментари на БАЦИ и CEMBUREAU по регламент на ЕС относно Таксономията

С писмо до МОСВ и МФ, БАЦИ като част от CEMBUREAU, представи подробни коментари и актуално за 2021 г. становище във връзка с делегирания регламент на комисията за определяне на технически критерии относно смекчаване на изменението на климата и приспособяване към него (регламент на ЕС относно Таксономията).

В позицията си подчертахме, че за да се направи преход към климатично неутрална икономика, всички направени инвестиции, като част от стратегията на дадена компания за постигане на въглероден неутралитет през 2050 г., които допринасят за достигане на праговете, определени в Таксономията на ЕС, трябва да се зачитат за инвеститорите, независимо дали са публични и частни, като устойчиви инвестиции.

Също така обърнахме внимание, че:

  1. Производството на бял цимент трябва да бъде включено в таксономията на ЕС със специфична метрика и праг в делегирания акт;
  2. Утилизацията на въглерод трябва да бъде разпозната в текста;
  3. Графикът за изпълнение на изискванията на ЕС за таксономия трябва да бъде по-реалистичен.

Освен това подчертахме също, че Европейската циментова промишленост подкрепя решението на Комисията в проекта на Делегиран акт да не обозначава използването на RDF в циментовите заводи като вредно за околната среда, тъй като (1) допринася за намаляване на емисиите на CO2, (2) е в съответствие с IED и (3) предоставя решения за нерециклируеми отпадъци.

Приложение: становище, съгласно текста.