Коментари до МОСВ по предложението за Таксономия

Във връзка с писмо на МОСВ, отнасящо се до предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие – становище по консултация по доклада на TEG относно таксономията на ЕС, и вече публикуваните доклади на техническите експерти, Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) изразява следното становище и коментари, които се припокриват напълно със становището и коментарите на ЦЕМБЮРО – Асоциацията на европейските производители на цимент (CEMBUREAU)

ЦЕМБЮРО – Асоциацията на европейските производители на цимент, в която БАЦИ пълноправно членува, представлява циментови компании в 26 от 28-те държави-членки на Европейския съюз и покрива 95% от производството на цимент в ЕС 28. Заедно с избрани циментови  компании, ЦЕМБЮРО участва в Техническата експертна група по устойчиво финансиране – производствена подгрупа с фокус върху производството на цимент („ТЕГ(TEG)“). Техническата експертна група участва в работата на Европейската комисия по таксономията, която  работи по идентифицирането на инвестиции, които да се считат за „зелени инвестиции“ от частни инвеститори.

В отговор на консултации относно доклада за ТЕГ за предложените технически критерии, публикуван през м. юни 2019 г., БАЦИ (като част от ЦЕМБЮРО) представя следните коментари и становище:

  • За традиционните видове цимент клинкерът е въглеродно най-интензивния компонент. Поради това БАЦИ счита, че специфичните емисии на CO2 на тон клинкер представляват общоприет показател за началото на оценката на технологиите и продуктите, свързани с производството на клинкер.
  • ТЕГ също така посочва показател на CO2 на тон циментови материали. Предложената от ТЕГ стойност за умножаването на прага на специфичните емисии на клинкера със съдържанието на клинкер в цимента (65 %) се основава на не-европейска и непроверена информация и следователно не е подходяща. Съществува дългосрочна несигурност за наличието на материалите, които заместват клинкера в цимента, поради затварянето на производства на енергия от въглища и доменни пещи, което е признато от МАЕ в нейната Пътна карта. Ето защо в настоящите предложения за показател за постигане на въглеродна неутралност на Европа до 2050 г. предлагаме да се използва европейски диференциран показател за CO2 на тон циментови материали с коригираната стойност на коефициента на заместване на клинкера (70 %).
  • Използването на заместители на клинкер и цимент в бетона не се взема предвид при този подход и следователно този прост подход пропуска част от реалните ползи за намаляване на климатичните промени. БАЦИ чрез ЦЕМБЮРО би приветствало възможността за съвместна работа с ТЕГ по този въпрос в бъдеще.
  • В дългосрочен план, таксономията не трябва да се ограничава до циментовите продукти (като междинен продукт във веригата на стойността), а трябва да се основава на изградената среда, в която бетонът фигурира като ключов и устойчив строителен материал. В този момент признаваме, че подобен подход е твърде амбициозен, но бихме приветствали възможността да работим заедно с ТЕГ по това чрез ЦЕМБЮРО в бъдеще.

В окончателния доклад на ТЕГ за таксономията следва да се изясни, че устойчивите финанси трябва да бъдат достъпни за проекти, които подобряват екологичните резултати, за да се достигнат праговете в критериите на таксономията.