Коментари до БИС относно нов стандарт на ISO за въглеродна неутралност

В Международната организация по стандартизация (ISO) е подадено Предложение за нова работна тема относно разработване на нов стандарт за въглеродна неутралност. Накратко стандартът ще:

 • определи изискванията, на които трябва да отговаря дадена организация, продукт, проект, събитие, сграда и др., които се стремят да постигнат и демонстрират неутралност по отношение на парникови газове, въглерод или климат, чрез количествено определяне, управление, избягване, намаляване, заместване и компенсиране на емисии на парникови газове.
 • дефинира термините, използвани по отношение на свързани с „неутралност“ твърдения и изявления, включително указания за подход.
 • установи принципи за постигане и демонстриране на въглеродна неутралност (включително например, относно които може да се предприеме набор от методологии).
 • бъде приложим в широк спектър ситуации (организации, предприятия, местна власт, продукти, услуги).</p>
 • признае, че търсенето и постигането на „неутралност“ чрез намаляване на директните емисии на парникови газове е наложително. Стандартът не предвижда деклариране на постигането на въглеродна неутралност единствено чрез компенсиране.
 • включва съображения относно поетапните подходи и използването на твърдения и цели, свързани с „неутралност“.
 • включва изисквания и разпоредби относно декларацията за ангажираност с постигането на въглеродна неутралност и относно декларацията за постигане на въглеродна неутралност. Текстът също така ще включва и насоки относно ограниченията и отговорното използване на „неутралност“ като свързано с климата твърдение. Това ще включва важни съображения за контекста, които да спомогнат за прозрачното и отговорно използване на термина въглеродна неутралност, например по отношение на възприемания от обществото обхват на темата, и относно съображения като емисии във времето и по-широкия глобален контекст.
 • бъде разработен от Техническия комитет TC207/SC7 на Международната организация по стандартизация.

За да играят активна роля в разработването на този стандарт, CEMBUREAU и БАЦИ внесоха чрез БИС следните коментари в процеса. Коментарите по предложението за нова работна тема ще бъдат предоставени на ISO до 15 януари.

 1. В предложението се посочва, че стандартът няма да предвижда деклариране на постигането на въглеродна неутралност единствено чрез компенсиране. Това повдига редица въпроси като например какво се определя под „компенсиране“ като при положение, че не може да се твърди, че 100% компенсиране е въглеродно неутрално, то тогава какъв процент е приемлив и как се определя той? Тук ще се изисква ясно определение на „компенсиране,“ което ще трябва да бъде внимателно обмислено. Заслужава си да се помисли и за разграничаването между постоянно и временно компенсиране.
 2. В Предложението за нова работна тема се споменава намаляването на директните емисии на парникови газове (което сме съгласни, че е жизненоважно), но също така е важно да се обмисли намаляването на косвените емисии, особено ако стандартът ще включва въглеродна неутралност на сгради. Например използването на бетон може да намали енергията, необходима за отопление и охлаждане на сгради. За пестенето на енергия от използването на бетон е доказано, че „изплаща“ допълнително вложения в бетона въглерод само за 11 години в сравнение с други строителни материали. Това е важно съображение, ако стандартът ще покрива въглеродната неутралност на сгради.
 3. Това ни довежда до концепцията за време и въглеродна неутралност. Както бе споменато по-горе, потенциалното намаляване на косвените емисии води до икономия на въглерод с натрупване във времето. Как това ще бъде взето предвид при формулирането на твърдения за въглеродна неутралност? Едно от предложенията е да се позволи твърдението за въглеродна неутралност да касае времеви период, съответстващ на функционалния жизнен цикъл на продукта, при условие че се декларира изцяло и прозрачно.
 4. Как ще се определя обхватът на твърденията за въглеродна неутралност? Организациите ли ще са тези, които посочват какво е и какво не е включено във веригата на доставки? Например, може ли да бъде направено твърдение за производство на продукт, което изключва транспортирането му до клиентите, при условие че обхватът е ясно посочен? В идеалния случай обхватът трябва да остане възможно най-широк, но трябва да има ясни изявления, определящи какво е и какво не е включено, така че да се правят лесни сравнения между материали/проекти/продукти и т.н.