Комбинирано Производство на Енергия

Накратко

Когато става въпрос за отпадъци Европейският план за действие относно кръговата икономика или EU Circular Economy Action plan се фокусира върху подобряването на рециклируемостта и повторната употреба на продуктите, за да се намали общото количество отпадъци. Освен това Комисията ще ревизира правилата на ЕС за превоз на отпадъци през 2021 г., за да улесни трансфера на отпадъци между държавите от ЕС и да избегне износа на отпадъци извън ЕС – това може да предложи значителни възможности за съвместно преработване.

Фокусът е предимно върху възможно най-доброто използване на потоците от отпадъци, които не могат да бъдат предотвратени, не могат да се използват повторно и не подлежат на рециклиране съгласно йерархията на отпадъците. На 26 януари 2017 г. Комисията публикува комюнике, в което предоставя на държавите-членки насоки за оценка и ревизия на националните планове за управление на отпадъците. Този документ илюстрира възможността да се генерира енергия от отпадъци, които не подлежат нито на рециклиране, нито на повторно използване. Този документ с насоки признава съвместното преработване в циментовата промишленост като решение за генериране на енергия от отпадъци. Държавите-членки с нисък или несъществуващ специален капацитет за изгаряне и силно разчитане на депониране следва да имат дългосрочна перспектива и внимателно да оценят наличния капацитет за съвместно изгаряне в горивни инсталации и пещи за цимент и вар или други подходящи промишлени процеси.

Нашата гледна точка

Европейската циментова промишленост предоставя решение за генериране на енергия от отпадъци благодарение на копроцесинг, което означава използване на отпадъци като суровина, или източник на енергия (или и двете) с цел заместване на изкопаеми горива като въглища, нефт и газ (оползотворяване на енергия) и природни минерални ресурси (рециклиране на материали) в промишлените процеси. През 2018 г. конвенционалните изкопаеми горива представляваха 52% от горивния микс на европейската циментова промишленост, докато алтернативните горива от отпадъци бяха 48%. Въз основа на проучването “ Състояние и перспективи пред копроцесинга от отпадъци в европейски циментови заводи” беше оценено, че в средносрочен план секторът има потенциал да замени до 60% от традиционните си горива с предварително третирани отпадъци. В бъдеще тази стойност може дори да нарасне до 95%! Извличането на максимума от този капацитет за производство на енергия от отпадъци има предимството да намалява необходимостта от допълнителни инвестиции в нови капацитети за производство на енергия от отпадъци. Освен това държавите-членки могат да спестят до 12,2 милиарда Ђ като използват съществуващия капацитет в европейската циментова промишленост, която сума отговаря на инвестициите, необходими за изграждането на нови инсталации за изгаряне на отпадъци за производство на енергия. В проучването Ecofys оценява пречките и възможностите за по-нататъшно преминаване към алтернативни горива в 14 държави-членки на ЕС. Ecofys установи, че пазарният потенциал се ограничава в много по-голяма степен от местни фактори, а не толкова от отколкото техническата и икономическата постижимост в самата циментова промишленост. `В това обобщение те представят общите констатации. Подробните оценки са дадени в отделни изследвания и проучвания.

Производството на клинкер е високо енергийно ефективен процес. Значителен дял от отпадната топлина например се оползотворява чрез изсушаване на суровините и горивата в интегрираните мелници. Високата енергийна ефективност и използването на алтернативни горива и възобновяеми енергийни източници превърна циментовата промишленост в успешен пример за намаляване и на разходите, и на въглеродния отпечатък.

Съгласно техническия доклад за “Оценка на енергийната ефективност на циментовите пещи в контекста на копроцесинга” на Европейската академия за изследване на цимента енергийната ефективност на циментовите пещи варира от 70% до 80% в зависимост от съдържанието на влага в суровините.