Кварцов Прах

Респирабилен кварцов прах

Кратък преглед

Кристалният силициев двуокис е основен компонент в множество материали, използвани в промишленото производство и ежедневието. Respirable crystalline silica (RCS) (Респирабилният кристален силициев двуокис) е вдишващата се прахова фракция кристален силициев двуокис, която навлиза в тялото чрез вдишване. Макар кристалният силициев двуокис да е повсеместно разпространен в природата, вдишването на RCS може да представлява опасност за работниците.

През декември 2017 г. в Официалния журнал на ЕС беше публикувана изменената Директива за канцерогените и мутагените ( CMD ). Ревизираната директива определя на 0,1 mg/m³ европейската задължителна граница на професионална експозиция (BOEL) за RCS, генерирани от работен процес. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до 17 февруари 2020 г., като определят национални задължителни гранични стойности на професионална експозиция (BOELV) за RCS, някои от които са по-строги от европейската стойност.

Член 18а на CMD уточнява, че като част от следващата оценка на прилагането на настоящата директива в контекста на оценката, посочена в член 17а от Директива 89/391/ЕИО, Комисията прави оценка и на необходимостта от промяна на граничната стойност на респирабилния прах от кристален силициев двуокис.

Нашето виждане

CEMBUREAU е част от Споразумението за социален диалог NEPSI, което обединява работници и работодатели за защита на служителите, професионално изложени на респирабилен силициев двуокис (RCS), генериран от работния процес на работното място.

Чрез тази платформа беше разработен изчерпателен набор от насоки и оценки отнасящи се до задълженията за минимизиране и отчитащи голямото разнообразие от промишлени обстоятелства и най-добрите начини за справяне с тях чрез специфични секторни експертизи. Като такова споразумението допълва общите изисквания на директивата и чрез следване на насоките на NEPSI подписалите го прилагат тези изисквания по информиран и съобразен начин.  

Социалните партньори в NEPSI признават положителното признаване на ролята на добрите практики на социалния диалог „Споразумение за опазване на здравето на работниците чрез добро манипулиране и използване на кристален силициев двуокис и съдържащи го продукти“ (т.нар. NEPSI Споразумение) в рамките на първата ревизия на Директивата за канцерогените и мутагените на работното място (CMD)  Directive (EU) 2017/2398 (Директива (ЕС) 20172398) като ценен и необходим инструмент за допълване на регулаторните изисквания и за подпомагане на ефективното им прилагане. Допълнително признаване на споразумението NEPSI е съгласно втората ревизия на CMD Directive (EU) 2019/130 (Директива (ЕС) 20172398), където в член 13а евентуалните споразумения между социалните партньори, сключени в областта на настоящата директива, се посочват на уебсайта на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA). Текущата двугодишна отчетна година на NEPSI е 2020 г. За 2018 г. CEMBUREAU с гордост докладва, че благодарение на усилията на членовете й е постигнато 100% докладване на идентифицираните обекти, а 98,93% от потенциално изложените на респирабилен кристален силициев двуокис (RCS) служители са обхванати от оценка на риска и че се наблюдава подобрение на всички ключови показатели за ефективност (KPI).

CEMBUREAU е активен участник в дейностите на NEPSI и участва в бъдещето на „Споразумението за социален диалог за защита на работниците чрез добри манипулации и използване на кристален силициев двуокис и съдържащи го продукти“ (съкратено като NEPSI SDA). Сред проектите са ревизия на Ръководството за добри практики на NEPSI, разработване на стандартизирана методика за измерване на RCS и разработване на програми за електронно обучение за работници и МСП.