КВАРЦОВ ПРАХ

Респирабилен кварцов прах

Кратък преглед

Кристалният силициев диоксид (кварцов прах) е основен компонент на много материали, използвани в промишленото производство и бита. Респирабилният кварцов прах е праховата фракция на кристалния силициев диоксид, която влиза в човешкото тяло чрез вдишване. Въпреки че кварцовият прах съществува навсякъде в природата, вдишването му може да представлява опасност за работниците.

През м. декември 2017 г. в Официалния вестник на ЕС беше публикувана изменената Директива за канцерогенните и мутагенните вещества (CMD). Изменената директива определя европейски гранични стойности на професионална експозиция  (BOEL) на генерирана от работен процес респирабилен кварцов прах от 0,1 mg/m³. От този момент държавите-членки разполагат с две години, за да ги транспонират в националните законодателства. Въпреки това, повечето европейски държави-членки вече са определили национални гранични стойности на професионална експозиция на респирабилен кварцов прах, някои от които са по-строги от европейската стойност.

В член 18а от Директивата за канцерогенните и мутагенните вещества се посочва, че Европейската комисия ще направи оценка на необходимостта от промяна на тази гранична стойност като част от следващата оценка на прилагането на директивата. В член 17а от Директива 89/391/ЕИО се посочва, че „държавите-членки имат срок от пет години да представят доклад за изпълнението след влизането в сила на Директивата за канцерогенните и мутагенните вещества, и че Комисията трябва да оповести резултатите от своята оценка в срок от 36 месеца“. Това означава, че европейските гранични стойности на професионална експозиция на респирабилен кварцов прах няма да бъдат ревизирани преди изтичането на 8 години.

Нашето виждане

ЦЕМБЮРО е страна по Споразумението за социален диалог на  NEPSI - European Network for Silica - Европейската мрежа за силициев диоксид, и продължава да се застъпва твърдо в полза на официалното признаване на извършената от NEPSI работа по Споразумението за социален диалог. Причината за това е, че чрез Споразумението за социалния диалог на NEPSI бяха разработени подробни указания и оценки относно задълженията за свеждане до минимум, като се отчитат голямото разнообразие от промишлени обстоятелства и най-добрите начини за решаване на проблема с помощта на специфичен секторен опит. В това си качество Споразумението за социалния диалог допълва общите изисквания на директивата, а като спазват дадените от NEPSI насоки, страните по споразумението прилагат тези изисквания по информиран и съобразен начин.

Социалните партньори в NEPSI са благодарни за положителното признание, дадено съгласно Съображение 6 от Споразумението на Корепер относно директивата, което отчита ролята на добрите практики на социалния диалог по Споразумението за защита здравето на работниците чрез добра обработка и използване на кристален силициев диоксид и съдържащи го продукти (така нареченото NEPSI Споразумение) като ценен и необходим инструмент за допълване на регулаторните изисквания и за подкрепа на тяхното ефективно прилагане.

Последната отчетна година на NEPSI е 2018 г. ЦЕМБЮРО с гордост съобщава, че благодарение на усилията на своите членове е постигнато 100% отчитане на идентифицираните съоръжения като 98,93% от служителите, потенциално изложени на респирабилен кварцов прах са обхванати в оценка на риска и се наблюдава подобрение по отношение на всички ключови показатели за ефективност.