Изменения на Комисията ENVI по Преработената Директива Относно Емисиите От Промишлеността (IED)

Асоциацията на европейската циментова индустрия CEMBUREAU (www.cembureau.eu )е решена да даде силен принос към Европейската зелена сделка, като предприеме действия по широк кръг от теми от изменението на климата до биоразнообразието и качеството на въздуха.Всеки от 200-те завода за цимент в ЕС работи в съответствие с разрешително, издадено от властите в държавата-членка, следвайки принципите и разпоредбите на Директивата относно емисиите от промишлеността (IED) иCEMBUREAUподкрепя настоящото преработване[1] .

След като разгледа проектодоклада и измененията, внесени от евродепутати в Комисията ENVI, CEMBUREAU иска да сподели своите мисли и препоръки по редица въпроси, свързани с преработването на IED.

  1. Секторният обхват на IED следва да се уточни, за да се избегнат различни тълкувания от оператори и органи

Както беше изразено в съвместното становище[2] на неенергийните добивни сектори, CEMBUREAU твърдо вярва, че секторният обхват на IED трябва да се уточни, когато става въпрос за добив на минерали.

Накратко, CEMBUREAU подкрепя изменения 1623, 1625, 1628, 354 и 359, които следват подхода, предложен в проектодоклада на водещия докладчик – евродепутатът Кънев, като според нас някои допълнителни подобрения могат да осигурят яснота в свързаните разпоредби.

И обратното, ние твърдо се противопоставяме на измененията, които биха предизвикали объркване чрез създаването на „отворени списъци“ или липсата на ясно установени определения (т.е.изменения 1624, 1626, 1627, 1629, 1630, 1631).

  1. Необосновани са предложенията за допълнителни измервания и технически изисквания в инсталациите за съвместно изгаряне.

CEMBUREAU има сериозни опасения относно редица изменения, които не са в съответствие с вече публикувания референтен документ за най-добри налични техники (BREF/BAT) и които предлагат допълнителни технически изисквания и измервания за инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци.В това отношение бихме искали да подчертаем, че използването на нерециклируеми отпадъци в циментовите пещи („съвместно третиране”) е ключов лост за намаляване на емисиите от CO2 в циментовия сектор, както и за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива.

Понастоящем съвместното изгаряне се регулира строго от IED.В документа BREF/BATотносно циментовия сектор разпоредбите за предотвратяване на емисиите от диоксини, фурани и диоксиноподобни полихлорирани бифенили (PCDD/F) или за запазване на ниски емисии на PCDD/F от димни газове от процесите в пещите вече въвеждат строги изисквания. По-конкретно, разпоредбата на BAT27(f)е„Спиране на съвместното изгаряне на отпадъци за операции като стартиране и/или спиране“, докато разпоредбата наBAT12(f)е„Забавяне или спиране на съвместното изгаряне на отпадъци за операции като стартиране и/или спиране, когато не могат да се достигнат подходящи температури и времена на престой, както е отбелязано в a) до г) по-горе.”

Затова измененията, които препоръчват допълнителни измервания на PCDD/F по време на стартиране и/или спиране и/или условия различни от нормалните работни условия (OTNOC), са напълно необосновани за съвместното изгаряне на отпадъци в циментовата индустрия.

CEMBUREAU твърдо вярва, че тези теми ще бъдат обстойно обсъдени и решени в процеса на преработване на BREF/BAT в рамките на севилския процес (т.е. обменът на информация, определен от Европейското бюро за IPPC в рамките на Техническата работна група от представители от власти, индустрии и неправителствени организации.)

Поради тование категорично се противопоставяме на изменения 1212, 1213, 1214 и 1750, които целят добавяне допълнителни разпоредби за измерване за съвместното изгаряне на отпадъци.

Освен това в приложение VI, част 6 без никаква обосновка се предлага набор от изменения, свързани с мониторинга на емисиите от инсталации за изгаряне и съвместно изгаряне на отпадъци.Според нас тези предложения са ненужни, най-вече защото включват неясни и неопределени термини като„всяко друго измерване“ или„замърсяващи вещества“, което само ще затрудни прилагането на директивата от операторите и органите.

Поради горните причиниCEMBUREAUкатегорично се противопоставя на изменения 1748 и 1749, които ще утежнят необосновано условията на работа на инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци.

  1. Изискванията към органите да определят възможно най-строгите гранични стойности на емисиите са непропорционални и пренебрегват специфичните характеристики на IED инсталациите

В CEMBUREAU сме силно разтревожени от замяната на чл. 15, ал. 3 и задължението на властите да определят възможно най-строгите стойности за допустими емисии.Според нас най-добрият подход към този проблем са предложения, които целят отчитане на целия BAT-AEL диапазон при анализа на осъществимостта за постигане на възможно най-ниското ограничение на емисиите за инсталацията, като същевременно отчитат интегрирания подход и осигуряват правна яснота.Това е доказан подход, демонстрирал ефективността си при намаляване на емисиите от замърсители.Поради това CEMBUREAU подкрепя изменения 792, 793, 796, 797 и 798.

Обратното,ние се противопоставяме на изменения 800, 804, 811, 813, 815, 817, 819, както и изменения 794, 795, 812, 814, 816, които не вземат предвид горнитеточки.

  1. Определяне на задължителни граници за рисковете за енергийната ефективност, възпрепятстващи усилията за контрол на емисиите на замърсители

Допълнително ни тревожи въвеждането на чл. 15, ал. 3а и заличаването на чл. 9, ал. 2, свързани с граничните стойности на екологичните показатели и изискванията за енергийна ефективност. Задължението за определяне на граници за енергийна ефективност е много проблематично по много причини.Потреблението на енергия от дадена инсталация например обикновено се увеличава от използването на техники за намаляване на емисиите чрез контрол на емисиите.Освен това трябва да се отчете, че сегашното повишаване на разходите за енергия и Схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ на ЕС) по естествен път принуждават фирмите компаниите/инсталациите спешно да търсят стимули и оптимизиране на енергийните разходи.В това отношение дългосрочният процес на изготвяне и прилагане на законодателна разпоредба винаги ще изостава от реалните световни практики за оптимизиране на потреблението на енергия.

С оглед на горнотоCEMBUREAUподкрепя изменения 821,822,823,824,825,826,827, 828,829и830 , коитопредлагат заличаване на предложението на Европейската комисия за тази алинея.

Обратното,ние се противопоставяме на изменения 831, 832, 833, 834 и 841, чиято цел е точно обратната .

  1. Преразглеждането на IED предлага възможност за справяне с непредвидени проблеми и развития.

Преразглеждането на IED е много добра възможност да се обмисли добавянето на разпоредби, свързани с непредвидени проблеми като възникналите наскоро след нахлуването в Украйна.Заради кризата с природния газ се наблюдават сериозни смущения в подаването на вода за амоняк/карбамид, тъй като за производството им се използва природен газ.Подаването на вода за амоняк/карбамид е от съществено значение за контрола на емисиите на NOx в циментовите заводи, а оттам и за съответствието с разрешителните по IED.

За такива екстремни случаи и в случай на важна необходимост от поддържане на енергоснабдяването би било изключително полезно IED да включва разпоредба, която би позволила на държавите-членки временна и специфична за обекта дерогация от границите на емисиите, когато операторът не е в състояние да спази тези граници поради прекъсване на доставките.Подобна разпоредба вече съществува за горивните инсталации в чл. 30, ал. 5.

Поради това C E MBUREAUподкрепя изменения 899,900,901 ,които описват добре разпоредбите за свързани с основния недостиг на доставки дерогации за определен период от време.

  1. Преразглеждането на IED трябва да вземе предвид решенията на Съда на Европейския съюз по отношение на уточнени въпроси (граници на инсталация)

Дефиницията на термина „инсталация“ повдигна въпроси относно границите на инсталацията (т.е. дали частите на завода са или не са част от инсталацията), които бяха изяснени от Съда на Европейския съюз (ECJ 9.6.2016 , C-158/15, EPZ; ECJ 29.4.2021, C-617/19 Granarolo във връзка с Директивата за схемата за търговия с емисии).Съгласно това решение за пряко свързани се считат само тези дейности, които са от съществено значение за извършване на дейностите в обхвата на директивата и имат специфична и отличителна форма на интегриране в тези дейности.CEMBUREAUсмята, чеконстатациите на Съда на Европейския съюз следва да се вземат предвид при преразглеждането на директивата относно емисиите от промишлеността, за да се осигурят ясни разпоредби и да се гарантира еднакво и последователно транспониране.Освен това е необходимо да се добави преходна разпоредба, за да се гарантира правна сигурност за оператора на инсталацията, когато границите на инсталацията не са ясни.

По горните причиниCEMBUREAU подкрепя изменение 270 , което дава разумен отговор на горния проблем.

  1. IED не трябва да обхваща парниковите газове (ПГ), които вече са обхванати от СТЕ на ЕС

CEMBUREAU подкрепя подхода на Комисията да не включва корекции в чл. 9.1. СТЕ на ЕС е подходящият инструмент за контрол на емисиите на парникови газове.Наистина би било неуместно те да се регулират и от IED, и от СТЕ на ЕС, тъй като двете използват различни подходи за регулиране:IED разчита на идентифицирането на най-добрите налични техники (НДНТ), които са технологии за рентабилно подобряване на околната среда, докато СТЕ на ЕС базира квотите на изчисления показател за ефективност.

Като пазарен механизъм СТЕ на ЕС позволява на индустрията да намери най-подходящата технология за намаляване на емисиите, някои от които може да не са налични в цяла Европа и които следователно не могат да бъдат обхванати от подхода за НДНТ на Директивата IED.Например въвеждането на някои технологии като използване или съхранение на въглероден двуокис (CCU/CCS) ще изисква координация между Комисията, държавите-членки и няколко индустрии, защото изискват създаването на специална инфраструктура за CO2.

Затова CEMBUREAU настойчиво подкрепя подхода на Комисията да не включва ПГ в обхвата на IED исе противопоставя на изменения 489,490,491,492,493,578,1188,1441.

  1. IED трябва да включва повече гъвкавост както за нововъзникващи, така и за иновативни техники.

На последно място, според CEMBUREAU са необходими ясни и солидни разпоредби за подкрепа и на нововъзникващите, и на иновативните техники, за които през следващите години се очаква да намерят широко приложение в резултат на стратегията за декарбонизация на циментовия сектор.ЗатоваCEMBUREAUподкрепя изменения 1048,1049,1050,1051,1052,1055 и1061 , които са в съгласие с този подход, исе противопоставя на изменения 1040,1042 и 1043 .

***


[1] Виж Становище на CEMBUREAU относно преработването на IED, август 2022 г.

[2] https://www.cembureau.eu/media/umzd2bqd/230222-ied-neeip-compromise-amendments.pdf