Декларация относно механизмите за регулиране на въглеродните граници и пакет „Fit for 55”

Европейската циментова промишленост напълно подкрепя целите на европейската зелена сделка.  В своята „Пътна карта за въглероден неутралитет” циментовият сектор се ангажира с целите за намаляване на емисиите от CO2 до 2030 г. и работи за постигане на въглероден неутралитет до 2050 г. За постигането на тези цели е от съществено значение установяването на жизнеспособни бизнес казуси, които осигуряват непрекъснат растеж и заетост в Европа. Създаването на първият въглеродно неутрален завод за цимент в Европейския съюз в рамките на следващото десетилетие е постижима цел.

Въпреки че нашата индустрия подкрепя концепцията за механизъм за регулиране на въглеродните граници (CBAM), ние сме разтревожени от съобщенията, излизащи от Европейската комисия, че като част от пакета „Fit for 55” нивото на безплатни квоти за промишлеността може да бъде значително намалено за сектори, обхванати от CBAM. Изключително важно е пакетът „Fit for 55” да не застрашава инвестиционните решения и проекти, предприети от европейски циментови компании, и да предотвратява значителни изкривявания на конкуренцията с трети държави. В това отношение пакетът трябва:

  • Да гарантира, че безплатните квоти по СТЕ на ЕС напълно съществуват съвместно с CBAM за подходящ преходен период, продължаващ до 2030 г.Правният анализ показа, че това може да бъде съвместимо със СТО, като същевременно се избягва всякаква форма на „двойна защита“, при условие че CBAM вземе предвид нивото на безплатните квоти при изчисляването на таксата, която трябва да плащат вносителите от трети държави. Такова съвместно съществуване е ключово за предпазване на индустрията от рисковете от сложен и непроверен CBAM. Освен това то би отговорило на легитимните очаквания, произтичащи от съществуващите СТЕ на ЕС, приети през 2018 г. и приложими до 2030 г., които формират основата за инвестиции в декарбонизация в промишлености с дългосрочни инвестиционни цикли.
  • Да гарантира напълно сравнима база на цената на CO2, която покрива както преки, така и непреки емисии между доставчици на цимент от ЕС и извън ЕС така, че мерките срещу отделянето на въглерод да не бъдат отслабени.Съгласно настоящите СТЕ само най-добре представилите се получават безплатно пълните си квоти, което стимулира фирмите да намаляват емисиите на CO2. Това обаче означава, че по-голямата част от предприятията за цимент в ЕС плащат цена за CO2, с която практически не се сблъсква никой друг циментов завод в света. Всички допълнителни разходи, които не биха били покрити с подходящо ниво на CBAM, биха парализирали вече започнатите инвестиции промишлеността на ЕС.
  • Да предвижда освобождаване от такси за CO2 за износителите от ЕС за трети страни, ако въпросната държава не е обхваната от еквивалентен механизъм за ценообразуване на въглерода.Такъв подход би бил съвместим със СТО и би стимулирал намаляването на емисиите както в ЕС, така и в трети страни, предотвратявайки изместването на отделянето на въглерод към износа от ЕС за страни с по-малко строги регулации за CO2.
  • Да осигури солидна система за мониторинг и проверка за оценка на нивата на емисиите в трети страни,която измерва точно емисиите от вноса и ограничава рисковете от заобикаляне на CBAM чрез преместване на ресурси или мерки за обществена подкрепа.
  • Да включи в СВАМ достатъчно голям брой сектори, за да се избегнат изкривявания на пазара, както по отношение на обхвата на СТЕ, така и на следващите пазари по веригата.
  • Да гарантира съгласуваност между различните законодателни инициативи
    по пакета „Fit for 55” и навременно разработване на подзаконови актове преди пълното въвеждане на CBAM.

Ако тези основни елементи не бъдат включени в пакета „Fit for 55”, ще се нарушат сериозно условията за развитие на стабилна бизнес обосновка за инвестиции в Европа на циментовата промишленост и нейната решаваща роля като доставчик на следващите по веригата пазар на бетон и строителството.

Това всъщност ще се случи, когато секторът се сблъска с бързо нарастващ внос от страни извън ЕС1 и раждането на алтернативни бизнес модели, при които клинкерът, който е най-въглеродно интензивната част от цимента, започне да се произвежда извън Европейския съюз и да се внася за смилане в Европа. Влошаване на тези тенденции би довело само до значително по-високи емисии на CO2 в световен мащаб в допълнение към затварянето на производствени обекти в Европа, което вече се случва.

Ние твърдо вярваме в сценарий, при който е осигурена съпоставима основа на цената на CO2 спрямо оператори от трети държави, което позволява на всички да работят за постигане на по-глобален план за декарбонизация на промишлеността, както се предлага в заключенията от неотдавнашната среща на върха на Г-7.
____
Оригиналът на тази статия може да изтеглите от тук.
____

  1. Въпреки безплатните квоти по СТЕ на ЕС вносът на цимент в ЕС се е увеличил с 160% за последните пет години (2016-2020) и с 25% само за 2020 г. (Евростат).