Декларация до МРРБ и АПИ във връзка с въвеждането на тол такси

БАЦИ изрази с писма до Министъра на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) и Председателя на УС на Агенция пътна инфраструктура (АПИ) принципна позиция против въвеждането на системата на ТОЛ таксите в срока и по начина, по който е предложена, а именно: да се прилага по отношение на преобладаващата част от пътищата на територията на страната, както и срещу предложената цена за масовата категория тежкотоварни автомобили, които се използват от предприятията в бранша (над 12т., евро ІІІ и ІV).

БАЦИ счита, че въвеждането на системата на ТОЛ таксите ще се отрази негативно върху нашите членове, защото поради спецификата на дейността ни, транспортните разходи формират съществена част от себестойността на производството и продажбата на цимент. При положение, че съгласно предложението, ТОЛ такси ще се дължат за ползване и на пътища от първа и втора категория на републиканската пътна мрежа, които са масово използваните пътни артерии за получаване на основни материали за производството на цимент, както и за транспортиране на самият готов цимент до дистрибутори и крайни потребители, то доставните цени на нашата продукция ще се увеличат шоково и многократно.

На следващо място, увеличаването на цената на готовия за употреба цимент в резултат на повишаване стойността на транспортните разходи за дистрибуцията и реализацията му, ще доведе до увеличаване стойността на обществените поръчки, с предмет строителство и поддръжка на обществени сгради и инфраструктура и увеличаване на публичните разходи за такива обекти, което пък ще ограничи възможността на публичните възложители да изграждат и поддържат активи като пътища, училища, детски градини и др., с което ще бъдат ощетени гражданите на съответните населени места. Циментът е и основна суровина в строителството в частния сектор, поради което и фирмите и гражданите ще почувстват значително поскъпване при реализацията на строежи.

Водена от тези съображения, БАЦИ настоява да бъде преосмислен обхватът на приложение на ТОЛ таксите, като той се ограничи до използването на автомагистралите на територията на Република България. По този начин, българските превозвачи ще имат алтернатива при избора на път, която  ще им позволи да контролират стойността на транспортните разходи.

В допълнение, доставките на циментовите заводи са предимно на насипни товари чрез транспорт със специализирани тежкотоварни камиони. Камионите ни нямат техническа възможност за товарене на друг насипен товар в обратния си курс, защото биха предизвикали замърсяване на следващата доставка на цимент. На практика членовете на БАЦИ ще трябва да плащат двойно тол такси на тон доставена продукция.

В тази връзка, доколкото системата за тол такси позволява определяне на теглото на камионите, предлагаме празните камиони при обратен курс към мястото на товарене да заплащат по-малко тол такса, отколкото пълните, което да се заложи и в бъдещата тарифа, било на пропорционален принцип, било като твърд процент от цената за съответен пълен с товар камион. Настояваме за отстъпка от регулярната тарифа, за празни обратни курсове.

Във връзка с гореизложеното БАЦИ приветства отлагането на стартирането на ТОЛ системата за до 1 март 2020 г., като настоява междувременно да бъде проведена широка дискусия за обхвата и начина на заплащане на тол таксите.