БАЦИ призова МОСВ за подкрепа при признаване и въвеждане на отделен код R15 за „съвместна обработка“ към Приложенията на Базелската конвенция

Циментовата промишленост играе важна роля в кръговата икономика, главно чрез едновременното оползотворяване на енергия и рециклирането на материали като  алтернативни горива в процеса на генериране на енергия от отпадъци, известен като съвместна обработка.

Имайки предвид казаното по-горе, БАЦИ, както и европейската циментова асоциация CEMBUREAU, предлагат въвеждането на нов код R15 „съвместна обработка“ като част от мандата за преразглеждане на Приложение IV към Базелската конвенция, както е потвърдено на пленарно заседание по време на последната среща на страните по конвенцията, състояла се в началото на м. май 2019 г.

Предложението ни е със следната обосновка:

  • Съвместната обработка се отнася до едновременното оползотворяване на енергия и рециклирането на минерали, съдържащи се в отпадъците. Горимата част от отпадъците осигурява горивото, необходимо за производствения процес, а минералното съдържание замества първични суровини в производствения процес. Съвместната обработка позволява да се оползотворят и рециклират почти 100% от вложените материали, без да се генерират остатъчни отпадъци. Това води до намаляване на обема на отпадъците, които се депонират или изгарят и използване на енергията и веществата, които се съдържат в тях по много ефективен начин.
  • Съвместната обработка води до поне четири важни резултата: намаляване на CO2 интензитета при производството на цимент; намаляване на зависимостта от ново-добити изкопаеми горива; намаляване на количеството депонирани отпадъци; намаляване на разходите за публични инвестиции в нови специализирани съоръжения.
  • Друга важна характеристика на съвместната обработка, е че тя не ограничава потенциала за рециклиране на държавите, а оптимизира ефективното оползотворяване на отпадъци като ресурси чрез предоставяне на най-доброто решение за третиране на нерециклируеми отпадъци и избягване на използването на природни ресурси при производството на цимент.
  • Съвместната обработка е напълно регулиран процес в много държави – в Европа от Директивата за емисиите от промишлеността, и е утвърдена от няколко международни организации (например, UNEP, EPA, GIZ, SINTEF).
  • Съвместната обработка на отпадъци в циментовите пещи остава най-добрата практика за третиране на отпадъци, които не се събират разделно – като други третирания за рециклиране, особено на нерециклируемата част от битовите отпадъци, като в същото време всички видове цимент, произведени чрез етапа на съвместна обработка, са в съответствие с националните и международните стандарти за продукти от цимент.

Имайки предвид изложеното по-горе, БАЦИ напълно подкрепя признаването на отделен код R15 за съвместна обработка, както е предложено при преразглеждането на списъка R кодове на Базелската конвенция. Освен това БАЦИ предложи ясна дефиниция на  термина „съвместна обработка“ като комбинация от едновременно рециклиране на материали и оползотворяване на енергия от отпадъци в термичен процес.

Представена на вниманието на МОСВ бе и позицията на CEMBUREAU относно препоръките за преразглеждане на Приложение IV и Приложение IX (B1110), изготвено от експертната работна група за преразглеждане на приложенията към Базелската конвенция.