БАЦИ представи на МОСВ позицията си относно Вариант 2

БАЦИ представи на МОСВ позицията си относно Вариант 2 на проект на Решение на Европейската комисия за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии, съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

С проведена среща между представители на БАЦИ и МОСВ и писмо до МОСВ, БАЦИ представи позициите и предложенията за промени и редакции, на Европейската Циментова Асоциация (CEMBUREAU) и на Алианса на Енергийно-Интензивните Индустрии (Alliance of Energy Intensive Industries), които съвпадат напълно и с позицията и предложенията на БАЦИ, относно проект на Решение на Европейската Комисия за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Основните предложения, върху които БАЦИ акцентира, са следните:

  • Историческото равнище на активност да се определя от статистическата медиана на обема на производството, а не от средната аритметична стойност, за да се избегнат години, които не са представителна за дадената инсталация.
  • Процесът на динамично разпределение на квотите трябва да може да се прилага още от началото на четвъртия етап на Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове (ЕСТЕ), т.е. квотите за 2021 г. да отчитат промяната в производството в предходните 2 години (2019 г. и 2020 г.).
  • Да се запази концепцията за значително увеличение на капацитета на инсталациите, които са настъпили в резултат на определими физически промени на техническата конфигурация и функциониране. Тази концепция е въведена с Решение на ЕК от 27.04.2011 г. за определяне на преходни правила за хармонизирано безплатно разпределение на квоти за емисии и се прилага в настоящия етап на ЕСТЕ;
  • Разпределението на безплатните квотите трябва да стане известно преди началото на следващия период на ЕСТЕ, т.е. преди януари 2021 г.

Позицията на БАЦИ, съвпадаща с тази на CEMBUREAU и AEII, бе поискано от МОСВ да бъде отразена в българската национална позиция относно проект на Решение на Европейската Комисия за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии, съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.